Neplatí od 1. 1. 2023, viz Opatření tajemníka č. 3/2022.

Směrnice tajemníka 2/2005

O hmotném a nehmotném majetku

V Praze dne 28.12.2005

V souladu s platnými předpisy vydávám tuto směrnici, která upravuje postupy při pořizování, oceňování, zatříďování, odpisování a účtování o hmotném majetku.

1) Dlouhodobý nehmotný majetek a drobný dlouhodobý nehmotný majetek

 1. Dlouhodobým nehmotným majetkem jsou výsledky výzkumu a vývoje,software a ocenitelná práva,autorská práva (autorské honoráře) apod.s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění jedné položky převyšující částku 60 000 Kč. Ocenění odpisovaného dlouhodobého nehmotného majetku se zvyšuje o výdaje na technické zhodnocení. V 1. roce odpisování je každé technické zhodnocení součástí vstupní ceny.Pokud v úhrnu za každý další rok odpisování nepřevýší technické zhodnocení částku 60 000 Kč k jednomu předmětu, zaúčtují se tyto náklady na vrub nákladového účtu Ostatní služby.
 2. Drobným dlouhodobým nehmotným majetkem jsou majetkové položky vymezené v  bodě a, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky převyšuje 7 000 Kč a současně je nižší než 60 000 Kč.

2) Dlouhodobý hmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek

 1. Dlouhodobým hmotným majetkem jsou pozemky, stavby včetně budov,umělecká díla a kulturní památky bez ohledu na jejich pořizovací cenu. Dále samostatné movité věci (popř. jejich soubory) se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky převyšuje částku 40 000 Kč. Ocenění odpisovaného dlouhodobého hmotného majetku se zvyšuje o výdaje na technické zhodnocení. V 1. roce odpisování je každé technické zhodnocení součástí vstupní ceny. Pokud v úhrnu za každý další rok odpisování nepřevýší technické zhodnocení částku 40 000 Kč k jednomu předmětu, zaúčtují se náklady na vrub nákladového účtu Ostatní náklady.
 2. Drobným dlouhodobým hmotným majetkem jsou movité věci se samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok a ocenění jedné položky je vyšší než 1 000 Kč a současně nižší než 40 000 Kč. Předměty s oceněním nižším než 1 000 Kč, splňující podmínky dlouhodobého majetku jsou vedeny v operativní evidenci.

3) Oceňování a odpisování majetku

 1. Oceňování
  Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceňován cenou pořízení (vstupní cenou) včetně výdajů s pořízením souvisejících (zejména dopravného, montáže, poplatků, cla apod.). Je-li tento majetek účtován v činnosti hlavní, stává se součástí vstupní ceny i DPH. Majetek pořízený za cizí měnu se ocení přepočtem na českou měnu dle kurzu ČNB, kurzem dne přijetí faktury.
 2. Odpisování
  Nově pořízený dlouhodobý majetek se zařadí do odpisové skupiny podle přílohy Zákona o dani z příjmů. MFF používá lineární (rovnoměrné) odpisování s měsíčním účtováním.

Krátkodobý hmotný a nehmotný majetek je účtován do nákladů přímo při pořízení. Jsou-li předměty účtovány v hlavní činnosti, je částka účtována do nákladů včetně DPH.

Evidence majetku je vedena rovněž podle zdrojů financování:
 1. z FRIM (vlastní zdroje MFF)
 2. z investičních transferů (zejména granty a další účelové zdroje)

S účinností od 1.1.2005 MFF účtuje ,v souladu s metodickým pokynem 15/2005 ekonomického odboru RUK, o odpisech majetku, pořízeného z rozpočtových prostředků do výnosů (tzv. papírové výnosy).

Účetní odpisy se počítají (v celých korunách) z ceny, za kterou je majetek oceněn v účetnictví, a to do její výše.

Daňové odpisy se počítají vždy k 31.12. u majetku, který je k tomuto datu veden na účtech 02 a 01.Daňový odpis se uplatňuje v roční výši.

U majetku, který MFF v průběhu roku prodala, ale měla v evidenci k 1.1. roku, může uplatnit 1 ročního daňového odpisu.

Majetek, který je pořízen v průběhu roku a k datu 31.12.není v evidenci majetku, nelze odpisovat vůbec.

Rozdíly mezi daňovými a účetními odpisy při vyřazení majetku jsou stějně jako ostatní rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy zahrnuty do podkladů pro daňové přiznání.

4) Investiční výstavba, rekonstrukce a modernizace

Při účtování průběžných výdajů na investiční akci se používá účet Pořízení majetku, do doby uvedení do používání.

Součástí pořizovací ceny jsou i výdaje na :průzkumné,geologické,geodetické a projektové práce,zařízení staveniště,dopravu,montáž,připojení a zajištění požadovaného příkonu el. energie,přípojky plynu, přeložky,zkoušky prokazující řádné provedení díla apod.

U připravované akce na rekonstrukci či modernizaci je nutné i smluvně rozlišit zda se nejedná o opravu.Náklady za opravy jsou fakturovány samostatným daňovým dokladem.Opravami se odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu (i s použitím jiných než původních materiálů,dílů,součástí nebo technologií, pokud nedojde k technickému zhodnocení).

5) Inventarizace a vyřazování majetku

Inventarizace hmotného majetku se provádí v souladu se zákonem o účetnictví 1 krát ročně.

Dlouhodobý majetek se vyřazuje prodejem,likvidací,v důsledku manka,krádeže či škody apod.

6) Kontrola

Kontrolou dodržování této směrnice pověřuji vedoucí hospodářského oddělení.

Odkaz: souvisejícím předpisem jsou Pravidla pro správu majetku Univerzity Karlovy

7) Závěrečná ustanovení

Směrnice nabývá účinnosti dnem 1.1.2006

Schválena byla dne 28.12.2005

 

Schválil: RNDr. Petr KARAS v.r.
tajemník fakulty

 

 

Navrhovatel: Ing.Dana Lanková
vedoucí hospodářského oddělení