Čj. UKMFF/596638/2022


Opatření tajemníka č. 3/2022
O hmotném a nehmotném majetku

V souladu s platnými právními předpisy a vnitřními pravidly Univerzity Karlovy, zejm. novelizovaným Opatřením rektora č. 41/2022 Odpisový plán UK vydávám toto opatření, které upravuje postupy při pořizování, oceňování, zatříďování, odpisování a účtování o hmotném majetku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (dále jen MFF UK).

Čl. 1
Dlouhodobý nehmotný majetek a drobný dlouhodobý nehmotný majetek

 1. Za dlouhodobý nehmotný majetek se považují zejména nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva, autorská práva apod. s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění jedné položky převyšující částku 80 000 Kč.
 2. Za dlouhodobý nehmotný majetek se dále považuje technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku, a to od výše 80 000 Kč. Hodnota technického zhodnocení majetku se počítá v součtu za celé roční účetní období. Nepřevýší-li technické zhodnocení majetku za roční účetní období výši 80 000 Kč, účtují se tyto výdaje na vrub nákladového účtu Ostatní služby. Výjimku tvoří technické zhodnocení pořízené v 1. roce odpisování majetku. V tomto roce navyšuje vstupní cenu nehmotného majetku i technické zhodnocení nižší 80 000 Kč.
 3. Za technické zhodnocení nehmotného majetku se považují výdaje na rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti, případně mají za následek změnu účelu majetku.
 4. Drobným dlouhodobým nehmotným majetkem jsou zejména nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a ostatní nehmotný majetek, jehož doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je 7 000 Kč a vyšší a současně nepřesahuje částku 80 000 Kč.

Čl. 2
Dlouhodobý hmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek

 1. Dlouhodobým hmotným majetkem jsou pozemky, stavby včetně budov, umělecká díla a kulturní památky bez ohledu na jejich pořizovací cenu. Dále samostatné movité věci (popř. jejich soubory) se samostatným technickoekonomickým určením, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky převyšuje částku 80 000 Kč.
 2. Za dlouhodobý hmotný majetek se dále považuje technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku, a to od výše 80 000 Kč. Hodnota technického zhodnocení majetku se počítá v součtu za celé roční účetní období. Nepřevýší-li technické zhodnocení majetku za roční účetní období výši 80 000 Kč, účtují se tyto výdaje na vrub nákladového účtu Ostatní služby. Výjimku tvoří technické zhodnocení pořízené v 1. roce odpisování majetku. V tomto roce navyšuje vstupní cenu hmotného majetku i technické zhodnocení nižší 80 000 Kč.
 3. Za technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku se považují výdaje na dokončené nástavby, přístavby, stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku.
 4. Drobným dlouhodobým hmotným majetkem jsou samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technickoekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok a ocenění jedné položky vyšší než 3 000 Kč a současně nižší než 80 000 Kč.

Čl. 3
Oceňování a odpisování majetku

 1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceňován cenou pořízení (vstupní cenou) včetně výdajů s pořízením souvisejících (zejména dopravného, montáže, poplatků, cla apod.). Je-li tento majetek pořizován z finančních zdrojů hlavní, nehospodářské činnosti, stává se součástí vstupní ceny i DPH. Majetek pořízený za cizí měnu se ocení přepočtem na českou měnu dle kurzu ČNB, kurzem dne přijetí faktury.
 2. Nově pořízený dlouhodobý majetek se zařadí do odpisové skupiny v souladu se zákonem o dani z příjmů a platným odpisovým plánem UK, který tvoří volnou přílohu tohoto opatření.
 3. Krátkodobý hmotný a nehmotný majetek je účtován do nákladů přímo při pořízení. Je-li majetek pořizován z finančních zdrojů hlavní, nehospodářské činnosti, vstupuje do nákladů i výše DPH.
 4. Evidence majetku je vedena rovněž podle zdrojů financování:
  1. z FRIM (vlastní zdroje MFF UK)
  2. z investičních transferů (zejména granty a další účelové zdroje)
 5. S účinností od 1.1.2023 MFF UK účtuje, v souladu s metodickým pokynem 15/2005 ekonomického odboru RUK, o odpisech majetku, pořízeného z rozpočtových prostředků do výnosů (tzv. papírové výnosy).
 6. Účetní odpisy se počítají (v celých korunách) z ceny, za kterou je majetek oceněn v účetnictví, a to do její výše.
 7. Daňové odpisy se počítají vždy k 31.12. u majetku, který je k tomuto datu veden na účtech 02 a 01. Daňový odpis se uplatňuje v roční výši.
 8. U majetku, který MFF UK v průběhu roku prodala, ale měla ho v evidenci k 1.1. roku, může uplatnit jednu polovinu ročního daňového odpisu.
 9. Majetek, který je pořízen v průběhu roku a k datu 31.12. není v evidenci majetku, nelze odpisovat vůbec.
 10. Rozdíly mezi daňovými a účetními odpisy při vyřazení majetku jsou stejně jako ostatní rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy zahrnuty do podkladů pro daňové přiznání.

Čl. 4
Investiční výstavba, rekonstrukce a modernizace

 1. Při účtování průběžných výdajů na investiční akci se používá účet Pořízení majetku, do doby uvedení do používání.
 2. Součástí pořizovací ceny jsou i výdaje na: průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce, zařízení staveniště, dopravu, montáž, připojení a zajištění požadovaného příkonu el. energie, přípojky plynu, přeložky, zkoušky prokazující řádné provedení díla apod.
 3. U připravované akce na rekonstrukci či modernizaci je nutné i smluvně rozlišit, zda se jedná o opravu či nikoliv. Náklady za opravy jsou fakturovány samostatným daňovým dokladem. Opravami se odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu (i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud nedojde k technickému zhodnocení).

Čl. 5
Inventarizace

 1. Inventarizace majetku se provádí v souladu se zákonem o účetnictví dle pokynů uvedených v platném Opatření děkana k provedení inventarizace majetku a závazků na MFF UK a Opatření rektora o provádění inventarizací majetku a závazků na Univerzitě Karlově.

Čl. 6
Pravidla pro správu majetku

 1. Pravidla pro správu majetku stanovuje aktuální předpis Univerzity Karlovy – Pravidla pro správu majetku ze dne 14. prosince 2016.

Čl. 7
Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení tajemnicí MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však dnem 1.1.2023.
 2. Ke dni účinnosti tohoto opatření se ruší Směrnice tajemníka č. 2/2005.
 3. Osobou zodpovědnou za provádění tohoto opatření stanovuji vedoucího Hospodářského oddělené. Kontrolou dodržování tohoto opatření pověřuji referát vnitřního auditu.

Navrhovatel: Ing. Miroslav Dykas, vedoucí Hospodářského oddělení

Opatření bylo projednáno vedením fakulty dne 14. 12. 2022

Schválila dne 16. 12. 2022:

Ing. Blanka Svobodová
tajemnice MFF UK