Neplatí od 1. 1. 2018, viz Směrnice tajemníka č. 1/2017.

Směrnice tajemníka 1/2008

Organizační a provozní zajištění prostor využívaných pro ubytování hostů fakulty

1. Obecné náležitosti a vymezení odpovědnosti

MFF využívá pro ubytování svých hostů prostory, které jsou v budově MFF UK Sokolovská 83, Praha 8 Karlín (dále jen objekt Karlín):

1. patro:
pokoj (1 lůžko + 1 přistýlka)
pokoj (2 lůžko + 1 přistýlka)
(pokoje mají společnou kuchyňku a příslušenství)
1. patro:
garsonka: pokoj (1 lůžko + přistýlka = rozkládací pohovka pro dvě osoby)
(včetně kuchyňky a příslušenství)
2. patro:
pokoj (1 lůžko + 1 přistýlka)
pokoj (1 lůžko + 1 přistýlka)
(pokoje mají společnou kuchyňku a příslušenství)
3. patro:
garsonka (1 lůžko + 1 přistýlka)
(včetně kuchyňky a příslušenství)

Za organizaci a provozní zabezpečení ubytování plně zodpovídá vedoucí účelového zařízení Profesní dům (dále jen PD). Při této činnosti se řídí pokyny tajemníka fakulty.

2. Využívání prostor

Prostory jsou určeny zejména k ubytování hostů MFF přijímaných k pobytům v délce zpravidla 1 - 2 týdny a k ubytování hostujících profesorů.

3. Objednávky a rezervace

Vedoucí PD vede evidenci obsazení jednotlivých pokojů. Závazné objednávky se zasílají po předchozím předběžném potvrzení rezervace (telefonicky, e-mailem) na k tomu určeném formuláři (viz. níže) podepsaném pečovatelem, odpovědným pracovníkem a vedoucím pracoviště. Na objednávce je potvrzen i zdroj a způsob úhrady ubytování.

4. Pečovatel

Každému hostu je přidělen pečovatel. Pečovatel zabezpečuje veškeré organizační záležitosti spojené s ubytováním hosta. Od hostů - samoplátců přijímá proti potvrzení úhradu za ubytování a skládá ji po odjezdu hosta v pokladně MFF.

5. Správce budovy Karlín (SB)

Správce budovy dostává od vedoucího PD písemně s předstihem informaci o obsazení pokojů. Dle rozpisu vydává klíče pečovateli a jemu pečovatel vrací klíče po odjezdu hosta. Klíče a náhradní klíče od zařízení v daném objektu jsou uloženy u SB. Jeden exemplář klíčů od každého z pokojů je uložen ve vrátnici.

6. Příjezd a odjezd hosta

Pokoj je v den příjezdu hostovi k dispozici od 14 hodin. V den odjezdu je host povinen opustit pokoj do 10 hodin. Výjimky může povolit vedoucí PD po dohodě s pečovatelem.

7. Úhrada

Zdroj a způsob úhrady je uveden na objednávce. Cena za 1 lůžko/den je uvedena v Ceníku prací a materiálum. Vedoucí PD předkládá hospodářskému oddělení (HO) měsíčně seznam hostů s uvedením zdroje a způsobu úhrady. Převod prostředků ve prospěch střediska 613-PROFDUM provádí HO.

8. Škody

Případné škody způsobené hostem budou hrazeny v plné výši pracovištěm pečovatele.

9. Příloha

Tato příloha může být rozhodnutím tajemníka fakulty kdykoli upravena v souladu s aktuálním personálním zabezpečením ubytovacích služeb.

10. Účinnost a kontrola

Změny a doplnění tohoto vnitřního předpisu provádí jeho navrhovatel, který je též zodpovědný za jeho aktualizaci z hlediska souladu s platnými právními předpisy a kontrolu. Kontrolu tohoto předpisu provádí také interní auditor, který je též oprávněn podávat návrhy na jeho aktualizaci, zrušení a na vydání nového vnitřního předpisu na základě své funkce.

Tato směrnice nahrazuje Směrnici tajemníka 1/2004.

Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2008.

Navrhovatel: Andrea Kršková vedoucí Profesního domu

Směrnice byla schválena dne: 1. 10. 2008

Vydána dne: 1. 10. 2008

Schválil :

Ing. Antonín Líska
tajemník fakulty

Objednávka ubytování v prostorách MFF je umístěna mezi Vnitrofakultními formuláři.

Příloha k provoznímu zajištění prostor využívaných pro ubytování hostů fakulty

Vedoucí Profesního domu:

 • přijímá rezervace a závazné objednávky, kontakt pí Andrea Kršková, tel.: 221 914 314, mail: Andrea.Krskova@mff.cuni.cz
 • určuje po projednání s tajemníkem fakulty pracovníky, kteří zabezpečují všechny činnosti spojené s provozem příslušných pokojů s tím, že veškeré náklady spojené s provozem pokojů jsou hrazeny z rozpočtu PD.
 • v objektu je stanoven jeden pracovník úklidu

Pracovník úklidu zajišťuje (dle rozpisu ubytovaných hostů dodaném PD):

 • výměnu lůžkovin po odjezdu resp. před příjezdem hosta, při delším pobytu po každých 7 dnech, včetně zajištění odvozu do prádelny a zpět
 • celkový úklid pokoje po odjezdu resp. před příjezdem hosta, při delším pobytu každý 2. den
 • průběžné doplňování a výměnu hygienických potřeb (toaletní papír, mýdlo, ručníky a utěrky - každý 3. den)
 • hlásí závady, ztráty a škody vedoucímu PD, SB

Správce budovy Karlín

 • kontakt pí Marta Olšinová, tel.: 221 913 257, mail: olsinova@dekanat.mff.cuni.cz
 • vydává klíče pečovateli dle rozpisu od vedoucího PD
 • zodpovídá za provozní zabezpečení pokojů (opravy, výměna žárovek,zhotovení klíčů atd... .)
 • hlásí závady, ztráty a škody vedoucímu PD, SB