Neplatí od 1. 2. 2023, viz Opatření děkana č. 1/2023.

Směrnice tajemníka 1/2003

o používání výstražných vest při použití soukromého vozidla ke služebním cestám

S odvoláním na § 134e odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., a nařízení vlády 168/2002 Sb., zaměstnanec, který používá soukromé vozidlo na služební cestě musí používat při odstraňování poruch, ke kterým došlo během jízdy na pozemních komunikacích a kdy je nutno na ně vstoupit, výstražné vesty s vysokou viditelností vyhovující požadavkům normových hodnot.

Zaměstnanci MFF, kteří používají soukromá vozidla ke služebním účelům, jsou povinni při služební cestě být vybaveni výstražnou vestou s vysokou viditelností (dále jen vesta). Náklady na pořízení vesty hradí pracoviště, které zaměstnance na služební cestu vysílá. Vesty budou vedeny na pracovišti jako osobní ochranné pracovní prostředky. Při ukončení pracovního poměru zaměstnanec vestu odevzdá příslušnému pracovišti.

Změny a doplnění tohoto vnitřního předpisu provádí jeho navrhovatel, který je též zodpovědný za jeho aktualizaci z hlediska souladu s platnými právními předpisy a kontrolu. Kontrolu tohoto předpisu provádí také interní auditor, který je též oprávněn podávat návrhy na jeho aktualizaci, zrušení a na vydání nového vnitřního předpisu na základě jeho své funkce.

Tato směrnice je platná a účinná ode dne jejího podpisu.

V Praze dne 18. 9. 2003

 

RNDr. Petr KARAS
tajemník MFF

Navrhovatel: Tajemník UK MFF