Neplatí od 16. 1. 2023, viz Opatření tajemníka č. 1/2023.

Příkaz tajemníka č. 2/2019

 

K zajištění zpracování roční účetní závěrky 2019

 

Pro zajištění  řádné účetní závěrky k datu 31. 12. 2019 stanovuji následující termíny k předání podkladů.

Příkaz je závazný pro všechny vedoucí pracovišť, správce a příkazce jednotlivých rozpočtů, projektů, grantů a ostatních účelových zdrojů.
Termíny jsou stanoveny obecně (jako nejzazší) pro všechny zdroje MFF, pokud jsou ve smlouvách nebo zadávacích dokumentacích sjednány podmínky odlišné, je nutné postupovat v souladu s konkrétním ujednáním.

 

1) Předložení veškerých dokladů, jejichž obsah věcně souvisí s obdobím leden - listopad 2019:

  • došlé faktury
  • cestovní příkazy
  • doklady o nákupech v hotovosti apod.

Termín: 10. 12. 2019                              Místo předání:  Hospodářské oddělení

Termín: 10. 1. 2020 u nezbytného množství dokladů, jejichž obsah souvisí s obdobím prosinec 2019.

POZOR: U projektů, ke kterým byl zřízen bankovní účet nebo u kterých je v kalendářním roce nutné v souladu se zadávací dokumentací prokázat nejen náklad, ale i realizovanou platbu (např. TAČR), předejte podklady do 18. 12. 2019.

POZOR: Datum zdanitelného plnění u pořízení INVESTIC musí být nejpozději období LISTOPAD  2019, aby byl čerpán příslušný zdroj. 

 

2) Předložení vyúčtování stálých záloh a všech ostatních zálohových plateb (hotovostních i bezhotovostních)

Termín: 20. 12. 2019                              Místo předání: Pokladna MFF (příp. HOSP)

 

3) Žádosti o převody nespotřebovaných účelových prostředků do fondu účelově určených prostředků, případně do fondu provozních prostředků

Termín: 24. 1. 2020

V případě, že v roce 2019 byl realizován a zaúčtován výnos (příjem finančních prostředků) k dané akci a dosud nebyl přijat doklad o nákladech (např. dodavatelská faktura), je nutné nahlásit hospodářskému oddělení výši předpokládaného nákladu jako dohadnou položku k zaúčtování nejpozději do 24. 1. 2020 (písemně, opatřené podpisem).
Jedná se zejména o dohadné položky z provozování doplňkové a ekonomické činnosti (např. náklady na sborníky ke konferencím apod.).

POZOR !!!  Případné dohadné položky je nutné hlásit i u zakázek SMLUVNÍHO VÝZKUMU.

 

4) Předložení veškerých podkladů pro mzdy (včetně návrhů na odměny) za období 12/19 (kromě evidence docházky – termín bude uveden na předloze mzdové účtárny)

Termín: 20. 12. 2019                                  Místo předání: PERS

 

V případě nejasností, nekompletních podkladů, časových nesouladů apod. kontaktujte vedoucí hospodářského oddělení nebo vedoucího zaměstnaneckého oddělení.

O opodstatněných prodlevách informujte vedoucí hospodářského oddělení.

Kontrolou dodržování tohoto příkazu pověřuji interní auditorku.

V Praze dne 1. 11. 2019

Navrhovatel:
Ing. Lanková Dana
Mgr. Jančák Tomáš

Schválil:
Ing. Antonín Líska