Čj. UKMFF/14004/2023


Opatření tajemníka č. 1/2023
Zrušení některých směrnic, pokynů a příkazů tajemníka z důvodu neaktuálnosti

Čl. 1

1. Na základě revize dokumentů se tímto opatřením tajemníka zrušují:

Směrnice tajemníka č. 3/1999 Upravuje oběh úředních dokumentů a jejich vystavování elektronickou formou v rámci MFF

Příkaz tajemníka č. 5/1999 Organizační změna pracoviště děkanátu fakulty – správy budov

Pokyn tajemníka č. 1/2014 Zřízení "Zaměstnaneckého oddělení"

Pokyn tajemníka č. 4/2017 Zřízení „Oddělení propagace a mediální komunikace“ a „Oddělení firemní spolupráce a kariérního poradenství“

Příkaz tajemníka č. 2/2018 K zajištění zpracování roční účetní závěrky 2018

Příkaz tajemníka č. 2/2019 K zajištění zpracování roční účetní závěrky 2019

Příkaz tajemníka č. 1/2020 K zajištění zpracování roční účetní závěrky za rok 2020

Opatření č. 2/2021 K zajištění zpracování roční účetní závěrky 2021

Čl. 2
Závěrečná ustanovení

1. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však dnem 16. 1. 2023.

Navrhovatel: Ing. Blanka Svobodová, tajemnice MFF UK

Opatření bylo projednáno vedením MFF UK dne 11. 1. 2023

Schválila dne 13. 1. 2023

Ing. Blanka Svobodová
tajemnice MFF UK