Neplatí od 16. 1. 2023, viz Opatření tajemníka č. 1/2023.

Příkaz tajemníka č. 2/2018

K zajištění zpracování roční účetní závěrky 2018


Pro zajištění řádné účetní závěrky k datu 31. 12. 2018 stanovuji následující termíny k předání podkladů.


Příkaz je závazný pro všechny vedoucí pracovišť, správce a příkazce jednotlivých rozpočtů, projektů, grantů a ostatních účelových zdrojů. Termíny jsou stanoveny obecně (jako nejzazší) pro všechny zdroje MFF, pokud jsou ve smlouvách nebo zadávacích dokumentacích sjednány podmínky odlišné, je nutné postupovat v souladu s konkrétním ujednáním.


1) Předložení veškerých dokladů, jejichž obsah věcně souvisí s obdobím leden - listopad 2018:

  • došlé faktury
  • cestovní příkazy
  • doklady o nákupech v hotovosti apod.

Termín: 8. 12. 2018
Místo předání: Hospodářské oddělení

Termín: 9. 1. 2019 u nezbytného množství dokladů, jejichž obsah souvisí s obdobím prosinec 2018.

POZOR: U projektů, ke kterým byl zřízen bankovní účet nebo u kterých je v kalendářním roce nutné v souladu se zadávací dokumentací prokázat nejen náklad, ale i realizovanou platbu (např. TAČR), předejte podklady do 18. 12. 2018.

POZOR: Datum zdanitelného plnění u pořízení INVESTIC musí být nejpozději období LISTOPAD 2018, aby byl čerpán příslušný zdroj.


2) Předložení vyúčtování stálých záloh a všech ostatních zálohových plateb (hotovostních i bezhotovostních)

Termín: 19. 12. 2018
Místo předání: Pokladna MFF (příp. HOSP)


3) Žádosti o převody nespotřebovaných účelových prostředků do fondu účelově určených prostředků, případně do fondu provozních prostředků

Termín: 24. 1. 2019

V případě, že v roce 2018 byl realizován a zaúčtován výnos (příjem finančních prostředků) k dané akci a dosud nebyl přijat doklad o nákladech (např. dodavatelská faktura), je nutné nahlásit hospodářskému oddělení výši předpokládaného nákladu jako dohadnou položku k zaúčtování nejpozději do 18. 1. 2019 (písemně, opatřené podpisem).
Jedná se zejména o dohadné položky z provozování doplňkové a ekonomické činnosti (např. náklady na sborníky ke konferencím apod.).

POZOR !!! Případné dohadné položky je nutné hlásit i u zakázek SMLUVNÍHO VÝZKUMU.


4) Předložení veškerých podkladů pro mzdy (včetně návrhů na odměny) za období 12/18 (kromě evidence docházky – termín bude uveden na předloze mzdové účtárny)

Termín: 21. 12. 2018
Místo předání: PERS


V případě nejasností, nekompletních podkladů, časových nesouladů apod. kontaktujte vedoucí hospodářského oddělení nebo vedoucího zaměstnaneckého oddělení.

O opodstatněných prodlevách informujte vedoucí hospodářského oddělení.

Kontrolou dodržování tohoto příkazu pověřuji interní auditorku.


V Praze dne 7. 11. 2018

Navrhovatel:
Ing. Lanková Dana
Mgr. Jančák Tomáš


Schválil:

Ing. Antonín Líska
tajemník fakulty