Neplatí od 16. 1. 2023, viz Opatření tajemníka č. 1/2023.

Čj.: UKMFF/427675/2020


Příkaz tajemníka č. 1/2020
K zajištění zpracování roční účetní závěrky za rok 2020

 

Pro zajištění řádné účetní závěrky k datu 31. 12. 2020 stanovuji následující termíny k předání podkladů.

Příkaz je závazný pro všechny vedoucí pracovišť, správce a příkazce jednotlivých rozpočtů, projektů, grantů a ostatních účelových zdrojů.
Termíny jsou stanoveny obecně (jako nejzazší) pro všechny zdroje MFF, pokud jsou ve smlouvách nebo zadávacích dokumentacích sjednány podmínky odlišné, je nutné postupovat v souladu s konkrétním ujednáním.

 

1) Předložení veškerých dokladů, jejichž obsah věcně souvisí s obdobím leden – listopad 2020:

  • došlé faktury
  • cestovní příkazy
  • doklady o nákupech v hotovosti apod.

Termín: 10. 12. 2020                               Místo předání:  Hospodářské oddělení
Termín: 8. 1. 2021 u nezbytného množství dokladů, jejichž obsah souvisí s obdobím prosinec 2020.

POZOR: U projektů, ke kterým byl zřízen bankovní účet nebo u kterých je v kalendářním roce nutné v souladu se zadávací dokumentací prokázat nejen náklad, ale i realizovanou platbu (např. TAČR), předejte podklady za celé období roku 2020 do 18. 12. 2020.

POZOR: Datum zdanitelného plnění u pořízení INVESTIC musí být nejpozději období LISTOPAD 2020, aby byl čerpán příslušný zdroj.

 

2) Předložení vyúčtování stálých záloh a všech ostatních zálohových plateb (hotovostních i bezhotovostních)

Termín: 18. 12. 2020                              Místo předání: Pokladna MFF (příp. HOSP)

 

3) Žádosti o převody nespotřebovaných účelových prostředků do fondu účelově určených prostředků, případně do fondu provozních prostředků

Termín: 22. 1. 2021

V případě, že v roce 2020 byl realizován a zaúčtován výnos (příjem finančních prostředků) k dané akci a dosud nebyl přijat doklad o nákladech (např. dodavatelská faktura), je nutné nahlásit hospodářskému oddělení výši předpokládaného nákladu jako dohadnou položku k zaúčtování nejpozději do 22. 1. 2020 (písemně, opatřené podpisem).
Jedná se zejména o dohadné položky z provozování doplňkové a ekonomické činnosti (např. náklady na sborníky ke konferencím apod.).

POZOR!!! Případné dohadné položky je nutné hlásit i u zakázek SMLUVNÍHO VÝZKUMU.

 

4) Předložení veškerých podkladů pro mzdy (včetně návrhů na odměny) za období 12/20 (kromě evidence docházky – termín bude uveden na předloze mzdové účtárny)

Termín: 18. 12. 2020                                 Místo předání: PERS

 

V případě nejasností, nekompletních podkladů, časových nesouladů apod. kontaktujte vedoucí hospodářského oddělení nebo vedoucího zaměstnaneckého oddělení.

O opodstatněných prodlevách informujte vedoucí hospodářského oddělení.

Kontrolou dodržování tohoto příkazu pověřuji interní auditorku.

 

Navrhovatelé:
Ing. Pelikánová Alena
Mgr. Jančák Tomáš

Příkaz byl schválen: 4. listopadu 2020,
nabývá účinnosti dne: 6. listopadu 2020

Schválil:

Ing. Antonín Líska
tajemník