Neplatí od 1. 1. 2024, viz Opatření tajemníka č. 8/2023.

Čj.: UKMFF/35614/2023


Opatření tajemníka č. 4/2023
Stanovení výše příspěvku na penzijní a životní pojištění

Čl. 1
Předmět úpravy

  1. V souladu s čl. 4 odst. 1 Opatření děkana č. 3/2023 Zásady tvorby a čerpání fondů MFF UK stanovuji měsíční výši příspěvku na penzijní a životní pojištění na 2 000 Kč.

Čl. 2
Závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení tajemnicí fakulty a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však dnem 1. 2. 2023.

Navrhovatel: Ing. Blanka Svobodová, tajemnice MFF UK

Opatření bylo projednáno vedením fakulty dne 25. 1. 2023 a odborovou organizací dne 27. 1. 2023.

Schválila dne 27. 1. 2023

Ing. Blanka Svobodová
tajemnice MFF UK