Čj. UKMFF/596640/2022


Opatření tajemníka č. 4/2022
O zajištění likvidace hmotného a nehmotného majetku

V souladu s platným Opatřením tajemníka č. 3/2022, O hmotném a nehmotném majetku, vydávám tento pokyn k zajištění ochrany majetku MFF UK a hospodárnosti při vyřazování a likvidaci dlouhodobého majetku.

Čl. 1
Povinnosti vedoucích pracovišť MFF, kterým byl majetek svěřen do užívání

 1. Nepotřebný majetek (funkční) nabídnout prostřednictvím referentky evidence majetku k převodu na jiné pracoviště nebo na jinou součást Univerzity.
 2. Zajistit vyhotovení „Návrhu na vyřazení majetku“ a jeho elektronické odeslání referentce evidence majetku ke kontrole, posouzení a přidělení čísla návrhu, formulář je k dispozici na internetových stránkách MFF UK (vnitřní záležitosti/formuláře hospodářského oddělení) pro vyřazení drobného dlouhodobého majetku a dlouhodobého majetku.
 3. Odsouhlasený „Návrh na vyřazení majetku“ opatřený podpisy (navrhovatel, vedoucí pracoviště) předat správci objektu.

Čl. 2
Povinnosti referentky evidence majetku

 1. Posoudit „Návrh na vyřazení majetku“ z pohledu správnosti údajů, zůstatkových cen apod.
 2. Přidělit „Návrhu na vyřazení majetku“ evidenční číslo.
 3. Zaevidovaný „Návrh na vyřazení majetku“ zaslat na likvidační komisi k odsouhlasení.
 4. Schválený „Návrh na vyřazení majetku“ likvidační komisí zaslat zpět na dané pracoviště jako podklad k fyzické likvidaci.
 5. Uložit jeden originál schváleného „Návrhu na vyřazení majetku“ do evidence majetku.

Čl. 3
Povinnosti správců objektů

 1. Zajistit efektivní odvoz likvidovaných předmětů podle potřeby, nejméně však jednou ročně (v souladu s platnými předpisy).
 2. Fyzicky převzít likvidované předměty, zkontrolovat shodu a potvrdit jejich převzetí.
 3. Fyzicky převzít likvidované předměty i v průběhu roku a zajistit jejich uskladnění.
 4. Potvrzené originály „Návrhů na vyřazení majetku“ včetně příloh zaslat referentce evidence majetku.
 5. Prokazatelným způsobem doložit předání předmětů dodavatelské firmě, která je oprávněna provádět odvoz a likvidaci odpadu.

Čl. 4
Likvidace majetku

 1. Likvidace majetku (včetně likvidace nebezpečných látek) probíhá na MFF UK standardně jednou za kalendářní rok na základě podaných a likvidační komisí schválených „Návrhů na vyřazení majetku“.
 2. Referentka evidence majetku vyhlásí na začátku kalendářního roku termín, do kterého mají jednotlivá pracoviště „Návrhy na vyřazení majetku“ podat.
 3. „Návrhy na vyřazení majetku“ se podávají v elektronické podobě na Hospodářské oddělení MFF UK do rukou referentky evidence majetku.
 4. Likvidaci majetku lze v mimořádných případech po domluvě se správou budov provést i v jiném termínu.
 5. Důvody likvidace majetku:
  1. Morální zastaralost majetku (posoudí vedoucí pracoviště).
  2. Neefektivní oprava (doloženo servisním listem).
  3. Poškození, zničení (posoudí vedoucí pracoviště).
 6. Způsoby likvidace:
  1. Odvoz při dodávce nového předmětu nebo zařízení (dodavatel vydá protokol o odvozu a ekologické likvidaci).
  2. Předání předmětů správci objektu k likvidaci.
  3. Prodej na náhradní díly apod. (vystavení faktury zajistí hospodářské oddělení).

Čl. 5
Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však dnem 1. 1. 2023
 2. Ke dni účinnosti tohoto opatření se zrušuje Pokyn tajemníka č. 1/2011.
 3. Osobami odpovědnými za provádění tohoto opatření stanovuji vedoucího Hospodářského oddělení. Kontrolou dodržování tohoto opatření pověřuji referát vnitřního auditu.

Navrhovatel: Ing. Miroslav Dykas

Opatření bylo projednáno vedením fakulty dne 14.12.2022

Schválila dne 16.12.2022:

Ing. Blanka Svobodová
tajemnice MFF UK