Čj. UKMFF/14008/2023


Opatření tajemníka č. 2/2023
Paušální náhrady na městskou hromadnou dopravu v Praze

Čl. 1
Základní pojmy

zaměstnavatel: MFF UK;

zaměstnanec: fyzická osoba, která má pracovněprávní vztah k MFF UK, a to na základě pracovní smlouvy;

vedoucí zaměstnanci: zaměstnanci MFF UK, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení MFF UK oprávněni stanovovat a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny;

městská hromadná doprava (dále jen „MHD“) je hromadná doprava osob provozovaná na území hl. m. Prahy metrem, tramvajemi, trolejbusy, lanovou dráhou na Petřín, přívozy a autobusy městských a příměstských linek a železničními vozidly vlaků zapojených do systému Pražské integrované dopravy a je nedílnou součástí systému Pražské integrované dopravy.

Čl. 2
Předmět úpravy

 1. Na paušální náhrady mají nárok pouze zaměstnanci s pracovním úvazkem v rozsahu pracovní doby nejméně 20 hodin týdně, pro které je podle pracovní smlouvy cesta pražskou MHD cestou pracovní.
 2. Při stanovení paušální částky zváží vedoucí pracoviště na základě prokazatelných podkladů (četnost cest a jejich opodstatněnost) a navrhne ke schválení výši paušální částky, která bude zaměstnanci vyplacena z pokladny MFF UK (případně uhrazena na účet zaměstnance).
 3. Žádost bude obsahovat tyto náležitosti:

  a. jméno a příjmení zaměstnance,

  b. pracoviště,

  c. zdůvodnění výše paušální náhrady,

  d. částka (příp. procento) paušální náhrady,

  e. číslo účtu zaměstnance (v případě požadavku bezhotovostní platby),

  f. jméno, příjmení a podpis navrhovatele,

  g. datum vyhotovení žádosti a období, pro které je náhrada požadována,

 4. Žádost je schvalována děkanem případně tajemníkem (v případě ostatních zaměstnanců, v souladu s Opatřením děkana č. 7/2021).
 5. Paušální náhrada bude podle schválené žádosti přiznána maximálně ve výši 50 % ročního přepravního tarifu MHD (tarifní pásma P, 0, B) platného pro daného zaměstnance.
 6. Paušální náhrada je hrazena z rozpočtu pracoviště, na které je zaměstnanec zařazen.
 7. V případě změny podmínek, případně ukončení jeho pracovního poměru před koncem období, pro které mu byla náhrada přiznána, uhradí zaměstnanec poměrnou část nespotřebované paušální náhrady do pokladny MFF UK. Stejný postup bude uplatněn i při dlouhodobé nepřítomnosti (delší než 1 měsíc) zaměstnance.

Čl. 3
Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení tajemníkem MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však dnem 1. 2. 2023
 2. Osobou odpovědnou za provádění tohoto opatření stanovuji vedoucího hospodářského oddělení. Kontrolou dodržování tohoto opatření pověřuji referát vnitřního auditu.

Navrhovatel: Ing. Miroslav Dykas

Opatření bylo projednáno vedením MFF UK dne 11. 1. 2023.

Schválila dne 23. 1. 2023:

Ing. Blanka Svobodová
tajemnice MFF UK