Neplatí od 16. 1. 2023, viz Opatření tajemníka č. 1/2023.

Čj. UKMFF/462210/2021


Opatření tajemníka č. 2/2021
K zajištění zpracování roční účetní závěrky 2021

Pro zajištění řádné účetní závěrky k datu 31. 12. 2021 stanovuji následující termíny k předání podkladů.

Čl. 1

 1. Opatření je závazné pro všechny vedoucí pracovišť, správce a příkazce jednotlivých rozpočtů, projektů, grantů a ostatních účelových zdrojů.
 2. Termíny jsou stanoveny obecně (jako nejzazší) pro všechny zdroje MFF UK. Pokud jsou ve smlouvách nebo zadávacích dokumentacích sjednány podmínky odlišné, je nutné postupovat v souladu s konkrétním ujednáním.

Čl. 2

 1. Pro předložení veškerých dokladů, jejichž obsah věcně souvisí s obdobím leden až listopad 2021, tj. pro:
  • došlé faktury
  • cestovní příkazy
  • doklady o nákupech v hotovosti apod.

  je stanoven termín na 10. 12. 2021, místo předání: hospodářské oddělení (HOSP).

 2. U nezbytného množství dokladů, jejichž obsah souvisí s obdobím prosinec 2021 je termín stanoven na 7. 1. 2022.
 3. U projektů, ke kterým byl zřízen bankovní účet nebo u kterých je v kalendářním roce nutné v souladu se zadávací dokumentací prokázat nejen náklad, ale i realizovanou platbu (např. TAČR), předejte podklady za celé období r. 2021 do 17. 12. 2021.
 4. Datum zdanitelného plnění u pořízení investic musí být nejpozději období listopad 2021, aby byl čerpán příslušný zdroj.

Čl. 3

 1. Pro předložení vyúčtování stálých záloh a všech ostatních zálohových plateb (hotovostních i bezhotovostních) je určen termín: 17. 12. 2021, s místem předání: pokladna MFF (příp. HOSP).
 2. Pro žádosti o převody nespotřebovaných účelových prostředků do fondu účelově určených prostředků, případně do fondu provozních prostředků je určen termín 21. 1. 2022.

Čl. 4

 1. V případě, že v roce 2021 byl realizován a zaúčtován výnos (příjem finančních prostředků) k dané akci a dosud nebyl přijat doklad o nákladech (např. dodavatelská faktura), je nutné nahlásit hospodářskému oddělení výši předpokládaného nákladu jako dohadnou položku k zaúčtování nejpozději do 21. 1. 2022 (písemně, opatřené podpisem). Jedná se zejména o dohadné položky z provozování doplňkové a ekonomické činnosti (např. náklady na sborníky ke konferencím apod.).
 2. Případné dohadné položky je nutné hlásit i u zakázek smluvního výzkumu.

Čl. 5

 1. Předložení veškerých podkladů pro mzdy (včetně návrhů na odměny) za období prosince 2021 (kromě evidence docházky – termín bude uveden na předloze mzdové účtárny) je stanoven na 17. 12. 2021, místo předání: zaměstnanecké oddělení (PERS)

Čl. 6

 1. V případě nejasností, nekompletních podkladů, časových nesouladů apod. kontaktujte vedoucí hospodářského oddělení nebo vedoucího zaměstnaneckého oddělení.
 2. O opodstatněných prodlevách informujte vedoucí hospodářského oddělení.
 3. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení tajemnicí MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však dnem 4. 11. 2021
 4. Kontrolou dodržování tohoto opatření pověřuji interní auditorku.

Navrhovatelé:
Ing. Alena Pelikánová, vedoucí hospodářského oddělení
RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph.D., vedoucí oddělení podpory grantů a projektů
Mgr. Tomáš Jančák, vedoucí zaměstnaneckého oddělení
Ing. Blanka Svobodová, tajemnice MFF UK

Opatření bylo projednáno vedením fakulty dne 27. 10. 2021.

Schválila dne 4. 11. 2021

Ing. Blanka Svobodová
tajemnice MFF UK