Neplatí od 1. 1. 2023, viz Opatření tajemníka č. 4/2022.

Pokyn tajemníka č. 1/2011
O zajištění likvidace dlouhodobého majetku

V souladu s platnou Směrnicí tajemníka 2/2005 o hmotném a nehmotném majetku vydávám tento pokyn k zajištění ochrany majetku MFF a hospodárnosti při vyřazování a likvidaci dlouhodobého majetku.

Povinnosti vedoucích pracovišť MFF, kterým byl majetek svěřen do používání:

 • Nepotřebný majetek (funkční) nabídnout prostřednictvím referentky evidence majetku k převodu na jiné pracoviště.
 • Zajistit vyhotovení Návrhu na vyřazení a jeho elektronické odeslání referentce evidence majetku ke kontrole, posouzení a přidělení čísla návrhu, formulář je k dispozici na stránkách MFF (vnitřní záležitosti/formuláře hospodářského oddělení) pro vyřazení drobného dlouhodobého majetku a dlouhodobého majetku.
 • Odsouhlasený Návrh na vyřazení opatřený podpisy (navrhovatel, vedoucí pracoviště) předat správci objektu.

Povinnosti referentky evidence majetku:

Posoudit Návrh na vyřazení z pohledu správnosti údajů, zůstatkových cen apod., přidělit číslo návrhu a neprodleně vydat souhlas k fyzické likvidaci.

Povinnosti správců objektů:

 • Zajistit efektivní odvoz likvidovaných předmětů podle potřeby, nejméně však jednou ročně (v souladu s platnými předpisy).
 • Fyzicky převzít likvidované předměty, zkontrolovat shodu a potvrdit jejich převzetí.
 • Fyzicky převzít likvidované předměty i v průběhu roku a zajistit jejich uskladnění.
 • Potvrzené originály Návrhů na vyřazení včetně příloh zaslat referentce evidence majetku.
 • Prokazatelným způsobem doložit předání předmětů dodavatelské firmě, která je oprávněna provádět odvoz a likvidaci odpadu.

Důvody likvidace majetku s pořizovací cenou nad 40 000,– Kč:

 • Morální zastaralost majetku (posoudí vedoucí pracoviště)
 • Neefektivní oprava (doloženo servisním listem)
 • Poškození, zničení (posoudí vedoucí pracoviště)

Způsoby likvidace:

 • Odvoz při dodávce nového předmětu nebo zařízení (dodavatel vydá protokol o odvozu a ekologické likvidaci).
 • Předání předmětů správci objektu k likvidaci.
 • Prodej na náhradní díly apod. (vystavení faktury zajistí hospodářské oddělení).

Přechodné ustanovení pro likvidaci předmětů z Návrhů na vyřazení vystavených do 1. 5. 2011

Povinnosti vedoucích pracovišť MFF, kterým byl majetek svěřen do používání:

 • Jednotlivá pracoviště obdrží Návrhy na vyřazení DDHM a IM v elektronické podobě od referentky evidence majetku pí Marie Kurelové, které vytisknou a nechají převzetí předmětů potvrdit podpisem od správce objektu.

Povinnosti referentky evidence majetku:

 • Rozeslat Návrhy na vyřazení DDM a IM jednotlivým pracovištím v elektronické podobě a uchovat vrácené originály Návrhů.

Povinnosti správců objektů:

 • Fyzicky převzít likvidované předměty, zkontrolovat shodu a potvrdit jejich převzetí.
 • Zajistit odvoz likvidovaných předmětů.
 • Potvrzené originály Návrhů na vyřazení zaslat referentce evidence majetku.

Členové likvidační komise MFF, kteří ověří, zda likvidace proběhla v souladu s tímto pokynem:

 • Ing. Miloš Pfeffer,CSc.
 • RNDr. Petr Zinburg
 • RNDr. Oldřich Ulrych
 • Ing. Franišek Šebek

Rozdělovník dokladů účinný od 1. 5. 2011:

 • Originál Návrhu opatřený všemi pověřenými pracovníky ve smyslu tohoto pokynu Evidence majetku HOSP
 • Kopie Návrhu – Správce objektu
 • Kopie Návrhu – Vedoucí pracoviště

Účinnost pokynu od 1. 5. 2011

Navrhovatelé:

 • Ing. Dana Lanková
 • Ing. Miloš Novák
 • Marie Kurelová

Pokyn byl schválen dne: 14. dubna 2011
Vydán dne: 19. dubna 2011

Schválil:

Ing. Antonín Líska, v.r.
tajemník MFF UK