Neplatí od 1. 2. 2023, viz Opatření děkana č. 1/2023.

Směrnice tajemníka č. 1/2013
K povinnému sjednávání cestovního pojištění před služební cestou do zahraničí

1. Předmět úpravy

Směrnice upravuje jednotné cestovní pojištění služebních cest do zahraničí pro zaměstnance UK MFF sjednané u UNIQA pojišťovny, a.s., s cílem zajištění optimálního pojistného plnění v případě vzniku pojistné události.

2. Pravidla pro uzavírání cestovního pojištění

a. Každý zaměstnanec UK MFF vyjíždějící na služební cestu do zahraničí je povinen uzavřít před odjezdem prostřednictvím hospodářského oddělení děkanátu cestovní pojištění.

b. Možnosti (typy a sazby) cestovního pojištění

 • I. Sazba pro krátkodobé cesty činí 16,–Kč pro Evropu na jednu osobu a jeden den pobytu. Sazba pro krátkodobé cesty činí 32,– Kč pro Svět na jednu osobu a jeden den pobytu.
 • II. Roční pojistné činí za 1 nepřenosnou kartu 900,–Kč pro Evropu a 1800,–Kč pro Svět. Pojistné krytí je uvedeno v Příloze č.1. (Vlastní podíl zaměstnance 300 Kč a 500 Kč.)

c. Cestovní pojištění nelze sjednat u žádné jiné pojišťovny.

d. Nesjednání cestovního pojištění bude posuzováno jako porušení pracovní kázně ve smyslu zákoníku práce.

3. Postup sjednávání pojištění – povinnosti zúčastněných stran

a. Před služební cestou vyplní žadatel formulář „Cestovní pojištění“ nejpozději jeden pracovní den (do 12:00 hod.) před dnem uskutečnění pracovní cesty a předá ho k zadání do hospodářského oddělení.

b. Držitel pojistné karty neoznamuje služební ani soukromý výjezd.

c. Hospodářského oddělení odešle seznam pojištěných zaměstnanců před jejich odjezdem pojišťovně.

d. Hospodářské oddělení zajistí měsíčně úhradu došlých faktur ve prospěch UNIQA pojišťovny, a. s.

4. Přechodná ustanovení

Pokud bylo pojištění sjednáno u Vitalitas pojišťovny a. s. pro rok 2013 (před vydáním této směrnice), je platné.

5. Účinnost a kontrola

Změny a doplnění tohoto vnitřního předpisu provádí jeho navrhovatel, který je též zodpovědný za jeho aktualizaci. Kontrolu tohoto předpisu provádí také interní auditor, jenž je též oprávněn podávat návrhy na jeho aktualizaci, zrušení a na vydání nového vnitřního předpisu.

6. Závěrečná ustanovení

Tato směrnice ruší Směrnici tajemníka č. 2/2008.

Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2013
Navrhovatel: Ing. Antonín Líska, tajemník fakulty
Směrnice byla schválena a vydána dne: 30. 5. 2013

Schválil:

Ing. Antonín Líska
tajemník fakulty
Příloha č. 1

 

1. Cestovní pojištění zahrnuje pojistné krytí pro jednotlivé druhy pojištění do výše pojistných částek podle sjednaného tarifu pojištění a této tabulky:

Pojištění/Tarif pojištění – K5UKlK5+UK Evropa/Svět
Léčebné výlohy (LV) 5 000 000 Kč
Asistenční služby 5 000 000 Kč
Výlohy na převoz pojištěné osoby 5 000 000 Kč
Výlohy na akutní zubní ošetření 20 000 Kč
Pohřební výlohy 100 000 Kč
Právní výlohy 100 000 Kč
Pojištění odpovědnosti – škody na zdraví 1 500 000 Kč
Pojištění odpovědnosti – škody na majetku 1 500 000 Kč
Zavazadla 40 000 Kč
Pojištění náhrady cestovních dokladů 5 000 Kč
Zrušení, zkrácení cesty 20 000 Kč
Pojištění úrazu
- smrt následkem úrazu
- trvalé tělesné poškození následkem úrazu
- limit pro jednu událost
100 000 Kč

200 000 Kč
bez limitu


2. V „Hlášení pojištěné cesty" může být uveden pouze tarif pojištění, sjednaný ve smlouvě nebo v jejím dodatku. V případě neuvedení označení tarifu pojištění budou pojištěné osoby pojištěny v rámci sjednaného tarifu pojištění, který poskytuje největší rozsah pojistného krytí. Tento tarif pak bude i fakturován k úhradě.

3. Za zavazadla jsou považovány také elektronika a měřící zařízení ve vlastnictví zadavatele, věci osobní potřeby, apod. (brýle, kontaktní čočky, protézy, apod.). V případě pojistné události poskytne pojistitel pojistné plnění.

4. Pojištění se vztahuje na osoby ve věku do 80-ti let.

5. Odchylně od znění VPP poskytne pojistitel pojistné plnění i v případě nemocí, úrazů a škod na zavazadlech, ke kterým došlo následkem teroristických aktů.

6. Odchylně od znění VPP poskytne pojistitel pojistné plnění i v případě nemocí a úrazů, ke kterým došlo v souvislosti s provozováním níže uvedených sportů:

 • jízda na lyžích, snowboardu, závodních bobech, závodních saních a skibobu (po vyznačených tratích ¬na sjezdových tratích v době jejich provozu);
 • skoky, lety a akrobacie na lyžích;
 • jachting na moři, nejdéle 3 km od pevniny, surfing a windsurfing;
 • sjíždění vodního toku do obtížnosti WW V včetně;
 • potápění s dýchacím přístrojem do hloubky 30 m;
 • vysokohorská turistika do 4 500 m, horolezectví do stupně obtížnosti 7 UIAA včetně;
 • jízda na zvířeti;
 • cyklokros a jiné sjíždění náročných terénů na kole;
 • bojové sporty, box a zápas a jiné podobné nebezpečné sporty.