Neplatí od 15. 6. 2006, viz Zásady č. 1/2007.

Zásady č. 2/2006

Pro tvorbu a čerpání sociálního fondu a fondu účelových prostředků pro rok 2007

Obsah:

I. Předmět úpravy
II. Tvorba a čerpání sociálního fondu
III. Tvorba a čerpání fondu účelově určených prostředků
IV. Tvorba a čerpání stipendijního fondu
V. Kontrola
VI. Přechodná a závěrečná ustanovení

I. Předmět úpravy

Zásady upravují v souladu s Pravidly hospodaření Univerzity Karlovy postupy při tvorbě a používání prostředků vedených na účtech fondů MFF.

II. Tvorba a čerpání sociálního fondu

Sociální fond je tvořen měsíčním přídělem, účtovaným na vrub střediskových nákladů fakulty ve výši 2 % z celkového objemu mezd, náhrad mezd a odměn (bez OON).

Prostředky fondu jsou využívány k hrazení penzijního připojištění se státním příspěvkem nebo soukromého životního pojištění v maximální výši 1000 Kč pro zaměstnance fakulty, jejichž nepřetržitý hlavní pracovní poměr na MFF (úvazek 1,0) trvá minimálně tři roky.

Při souběhu životního a penzijního pojištění u jednoho zaměstnance činí příspěvek v součtu nejvýše 1000 Kč.

Opodstatněné nároky na penzijní připojištění a životní pojištění budou za zaměstnance poprvé uhrazeny za měsíc, následující po měsíci, ve kterém byly do mzdové účtárny předloženy doklady, prokazující vznik smlouvy (případně dodatků ke smlouvě).

III. Tvorba a čerpání fondu účelově určených prostředků

Zdrojem pro tvorbu fondu účelově určených prostředků jsou tuzemské a zahraniční dary neinvestičního charakteru a účelově určené veřejné prostředky, které z objektivních důvodů nemohly být použity v rozpočtovém roce, ve kterém byly fakultě poskytnuty.

Fond je tvořen až do výše 5 % celkového objemu jednotlivého dotačního titulu při splnění podmínky, že dotační titul v následujícím kalendářním roce pokračuje (např. grantu nebo projektu, který není v příslušném rozpočtovém roce ukončen).

Prostředky vedené ve fondu účelově určených prostředků lze v následujícím období použít pouze k účelu, ke kterému byly fakultě poskytnuty.

IV. Tvorba a čerpání stipendijního fondu

Zdrojem stipendijního fondu jsou uhrazené poplatky v souladu s čl. 33 odst.1 písm.b) statutu UK.

Prostředky stipendijního fondu lze použít pouze k výplatě stipendií podle stipendijního řádu UK.

V. Kontrola

Kontrolou dodržování těchto zásad pověřuji vedoucího personálního oddělení a vedoucí hospodářského oddělení.

VI. Závěrečná opatření

Zásady nabývají účinnosti dne 1. ledna 2007.

Tvorba fondů je v běžném účetním období účtována výhradně na stranu DAL a čerpání na stranu MD, zůstatky fondů ke konci roku budou převedeny jako použitelné zdroje fakulty pro následující období.

Navrhovatelé: Mgr. T. Jančák, Ing. D. Lanková
Zásady byly schváleny dne: 29. listopadu 2006,
vydány dne: 4. prosince 2006

Schválil: