Směrnice děkana č. 8/2018

Působnost poradců pro studium v anglickém jazyce

 

Čl. 1 – Úvodní ustanovení

Cílem této směrnice děkana je ustanovit funkci poradců pro studium v anglickém jazyce a vymezit jejich působnost a odpovědnost. Důvodem k ustanovení této funkce jsou specifické potřeby uchazečů a studentů v programech uskutečňovaných v anglickém jazyce.

Čl. 2 – Základní ustanovení

  1. Poradce pro studium v jednotlivých studijních programech/oborech uskutečňovaných v anglickém jazyce jmenuje a odvolává děkan na návrh koordinátora studia v anglickém jazyce; tomu se poradce také zodpovídá. Koordinátor studia v anglickém jazyce metodicky vede poradce pro studium.

Čl. 3 – Působnost poradců

  1. V průběhu přijímacího řízení se podílí na ověřování splnění podmínek přijetí uchazečů o studium v anglickém jazyce v odpovídajícím studijním programu/oboru.
  2. Podílí se na realizaci úvodního přípravného kurzu pro nově nastupující studenty v anglickém jazyce a je oprávněn řídit pracovníky pověřené organizací tohoto kurzu.
  3. Na začátku studia pomáhá nově zapsaným studentům ve studijních programech/oborech v anglickém jazyce s výběrem přednášek, s přihlédnutím k jejich předešlému studiu a výsledkům úvodního přípravného kurzu (testu).
  4. Přibližně v polovině zimního semestru organizuje neformální setkání se studenty prvního ročníku s cílem studenty povzbudit a ověřit, zda studijní připravenost studentů odpovídá nárokům zapsaných předmětů. V případě zjištěných obtíží pomáhá tyto řešit, např. doporučením změn v zapsaných předmětech, nasměrováním na vhodné doplňkové studijní materiály, zpětnou vazbou vyučujícím ap.
  5. Studentům v anglických programech poskytuje konzultace v otázkách výběru předmětů i později během jejich studia, především na začátku akademického roku.
  6. Studentům v anglických programech poskytuje pomoc při volbě závěrečné (bakalářské, diplomové) práce a poskytuje informace o státní závěrečné zkoušce.
  7. Koordinuje a řídí činnost studentských mentorů.

Čl. 4 – Odměňování poradců pro studium v angličtině

Práce poradců pro studium v angličtině je oceňována příplatkem za vedení. Tento příplatek vyjadřuje ocenění pozitivního přínosu, který činnost poradce přináší.

 

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vydání.
Navrhovatel: doc. Petr Kolman, Ph.D., koordinátor studia v anglickém jazyce.
Směrnice byla schválena vedením fakulty dne 25. 6. 2018, vydána dne 26. 6. 2018.

 

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan MFF UK