Směrnice děkana č. 8/2017
Ediční řád a ediční činnost MFF UK

 

V souladu se Statutem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „MFF UK“), v souladu s čl. 6 Edičního řádu Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita“) a Statutem nakladatelství MatfyzPress (dále jen „nakladatelství“) upravuje toto opatření zásady ediční činnosti MFF UK, včetně provozních záležitostí činnosti nakladatelské (dále souhrnně jen „ediční činnost“).

 

I. Ediční činnost

 1. Je orientována zejména na následující oblasti:
  1. studijní a odborná literatura podporující pedagogickou a vědeckou činnost fakulty, případně dalších fakult nebo škol
  2. literatura a informační materiály sloužící k propagaci fakulty, včetně materiálů popularizujících fyzikální, matematické a informatické obory a obory související.
 2. Připouští příležitostné tisky a další tiskařskou výrobu, která není v rozporu se zachováním dobrého jména fakulty.

II. Nakladatelství MatfyzPress

 1. Nakladatelství je zařízením fakulty, které zabezpečuje významnou část její ediční činnosti.
 2. Činnost nakladatelství se řídí jeho Statutem.

III. Ediční komise

 1. Ediční komise fakulty (dále jen „komise“) je poradním orgánem vedení fakulty pro oblast ediční činnosti fakulty. Členy komise a jejího předsedu jmenuje děkan z řad členů akademické obce fakulty a dalších zaměstnanců fakulty, též na návrh proděkanů.
 2. Vedoucí vydavatelství je členem komise.
 3. Členem komise je též alespoň jeden zástupce studentské části akademické obce fakulty.
 4. Ediční komise se skládá z Redakční rady odborné edice a Redakční rady popularizačně-propagační edice (dále též obě jako „redakční rady“).
 5. Ve vztahu k ediční činnosti zohledňuje komise čl. 6 Edičního řádu Univerzity Karlovy.

IV. Redakční rady a jejich činnosti

IV. a. Složení a rozhodování redakčních rad

 1. Redakční rada odborné edice sestává z předsedy, editorů (minimálně dvou z každé odborné sekce fakulty, tzn. sekcí matematické, fyzikální a informatické), vedoucího nakladatelství a zástupce studentů (nominován Studentskou komorou AS MFF UK), a to při celkovém počtu alespoň osmi osob v této redakční radě. Předseda rady může být zároveň jedním z editorů. Při rozhodování redakční rady je v případě rovnosti hlasů rozhodující hlas předsedy.
 2. Redakční rada popularizačně-propagační edice je složena z předsedy (zpravidla vedoucí děkanátního oddělení propagace MFF UK), vedoucího nakladatelství, předsedy propagační komise MFF UK, příp. dalších členů akademické obce, a to při celkovém počtu alespoň tří osob v Redakční radě popularizačně-propagační edice, přičemž počet jejích členů je vždy lichý.

IV. b. Povinnosti členů redakčních rad

 1. Povinnosti členů Redakční rady odborné edice
  1. Povinnosti předsedy
   1. Řídí činnost rady.
   2. Zastupuje fakultu při jednání s orgány jiných nakladatelství (např. Karolinum), příp. určuje člena rady k jednání, zabezpečuje informovanost autorů o přípravě publikací pro tato nakladatelství. Připravuje ediční plán pro nakladatelství Karolinum, příp. pro další nakladatelství.
   3. Přijímá rukopisy publikací a předává je příslušným editorům, o této skutečnosti informuje zbývající členy rady.
   4. Připravuje smlouvy s recenzenty.
   5. Na vyžádání předkládá vedení fakulty seznam připravovaných tištěných titulů edice pro následujících 6 měsíců.
  2. Povinnosti editora
   1. Odpovídá za výběr recenzentů jemu předaných publikací.
   2. Má na starosti průběh recenzního řízení.
 2. Povinnosti členů Redakční rady popularizačně-propagační edice
  1. Povinnosti předsedy Redakční rady popularizačně-propagační edice
   1. Řídí činnost rady.
   2. Připravuje návrh rozvoje popularizačně-propagační edice.
   3. Koordinuje práce na edici v součinnosti s vedoucím nakladatelství (např. příjem rukopisů publikací, výběr lektorů).
   4. Podílí se na přípravě propagačních a populárně-naučných edičních počinů.
   5. Reviduje uzavřené smlouvy spojené s edicí.
  2. Povinnosti člena Redakční rady popularizačně-propagační edice
   1. Zodpovídá za svěřené počiny edice v průběhu realizace.
   2. Spolurozhoduje o náplni a rozvoji popularizačně-propagační edice.
   3. Sleduje trendy v oblasti moderních způsobů elektronické publikace a komunikace, zejména s ohledem na autorskoprávní omezení.
   4. Iniciuje nové možnosti prodeje a distribuce propagační edice.
 3. Povinnosti vedoucího nakladatelství MatfyzPress
  1. Pravidelně (minimálně jednou ročně) informuje obě redakční rady o stavu fyzických zásob nakladatelství MatfyzPress.
  2. Informuje autory, vedení fakulty a členy obou redakčních rad o vydání nového titulu či nového předmětu v rámci dané edice.
  3. Zajišťuje propagaci nakladatelství MatfyzPress.
  4. Zastupuje fakultu při jednání s orgány nakladatelství Karolinum či dalších, zabezpečuje informovanost autorů o přípravě publikací pro toto nakladatelství. Pokud to je možné, sleduje aktuální stav zásob publikací vydaných v Karolinu (příp. dalších nakladatelstvích) autory fakulty.
  5. Dozoruje a organizuje výrobu publikací v rámci obou edic.
  6. Je prostředníkem při případném úplatném udělování licencí domácím a zahraničním nakladatelstvím.
  7. Další pravomoci a povinnosti vedoucího nakladatelství jsou definovány Statutem nakladatelství MatfyzPress.

V. Charakteristika ediční činnosti

 1. Studijní a odborná literatura pro pedagogickou a vědeckou činnost fakulty je vydávána v písemné nebo elektronické podobě a je určena k prodeji či v odůvodněných případech k bezplatnému publikování na internetu. Odborné rozhodování o titulech tohoto druhu je v kompetenci Redakční rady odborné edice (viz čl. IV.a., odst. 1). Jsou to zejména:
  1. vysokoškolské učebnice a učební texty související primárně s výukou vedenou na MFF UK,
  2. odborné publikace věnované moderním výzkumným směrům pěstovaným na fakultě, které mají sekundárně propagační dopad a mohou získat další zájemce o studium matematiky, fyziky a informatiky,
  3. výuková literatura určená pro školy všech stupňů, zaměřená na zlepšování odborné úrovně pedagogů v oborech pěstovaných na fakultě, i pro potřeby žáků středních a základních škol,
  4. vědecké publikace sloužící k prezentaci výsledků výzkumu a odborné a vědecké práce fakultní i mimofakultní vědecké komunity.
  Publikace uvedené v odstavcích 1)a. – 1)d. tohoto článku jsou recenzovány.
 2. Odborné texty v písemné podobě, stejně jako tyto texty výhradně elektronické, jsou vydávány na základě smlouvy uzavřené s odborným dodavatelem, jsou opatřeny copyrightem: © Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, rok a pořadí vydání, a tiráží: Vydal MatfyzPress, nakladatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, adresa, pořadí, vytisklo Reprostředisko MFF UK, rok vydání, příp. ISBN, příp. dále i roky či ISBN předchozích vydání publikace. ISBN je přidělováno dle charakteru a účelu titulu.
 3. Publikace, informační materiály, trojrozměrné předměty a multimediální aplikace s primárně propagačním účelem mohou být vydávány jako tištěné, elektronické nebo jako hmotné předměty. Obsahové návrhy produkce tohoto druhu přijímá a schvaluje Redakční rada popularizačně-propagační edice (viz čl. IV.a., odst. 2)). Jsou to zejména:
  1. populárně-naučné tituly spojené s obory vyučovanými na fakultě v elektronické i písemné podobě,
  2. publikace a příležitostné tisky propagující vědeckou práci mezi širší veřejností,
  3. dvojrozměrné učební pomůcky a dvojrozměrné propagační předměty,
  4. trojrozměrné učební pomůcky a trojrozměrné propagační předměty,
  5. elektronické interaktivní publikace s propagačním či výukovým přesahem, distribuované on-line (např. mobilní aplikace) a off-line (např. populárně-naučná DVD, multimediální knihy),
  6. publikace související s doplňkovou činností,
  7. literatura a informační materiály o chodu a činnosti fakulty.
  Publikace a tisky uvedené v odstavcích 3)a. – 3)b. tohoto článku jsou lektorovány. Publikace v ostatních bodech jsou lektorovány na základě rozhodnutí předsedy Redakční rady popularizačně-propagační edice.
 4. Publikace a tisky s primárně propagačním účelem určené k prodeji jsou opatřeny copyrightem, tiráží a informací, že publikace byla lektorována, resp. že nebyla lektorována ani recenzována. Těmto publikacím je přidělováno ISBN.
 5. Obě edice (odst. 1) a 3)) jsou graficky či jinak rozlišeny.
 6. Neprodejné propagační a informační tiskoviny jsou vybaveny copyrightem, ve kterém se uvádí: © Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, rok (a pořadí) vydání, a který obsahuje: Vydáno pro vnitřní potřebu fakulty. Publikace není určena k prodeji.
 7. U elektronických publikací může být použito licence Creative Commons, která umožňuje volné bezplatné šíření na internetu při zachování jména autora/ů a původu publikace.
 8. Účelové, reprezentativní, příležitostné publikace a tisky mimo hlavní ediční plány (např. sborníky konferencí, ročenky seminářů atp.) zařazuje do výroby vedoucí nakladatelství na základě finanční rozvahy. Tyto publikace nesou v tiráži označení: Vydal MatfyzPress, nakladatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, vročení. Nakladatelství MatfyzPress nenese odpovědnost za obsah publikace.

VI. Návrh na zařazení titulu do edičního plánu

VIa. Odborná edice

 1. Iniciování přípravy textu v odborné edici je zejména věcí vyučujících, kteří tuto výuku zajišťují, garantujících pracovišť, proděkanů určených pro tuto oblast, fakultních sekcí a studentů.
 2. Návrh na vydání učebního textu či publikace podává autor či autorský kolektiv společně s vyjádřením garanta příslušného studijního programu (příp. oboru) přímo předsedovi Redakční rady odborné edice. Formulář návrhu je uveden v Příloze 1 [ PDF | RTF | DOC ]. Nedílnou součástí návrhu je také část plánovaného textu o rozsahu přibližně 10 % plánované délky textu.
 3. Návrhy z pracovišť, která nespadají pod fakultní sekce, jsou zasílány spolu s vyjádřením vedoucího pracoviště (příp. vedoucího oddělení) a vyjádřením příslušného proděkana přímo předsedovi Redakční rady odborné edice. Návrh musí obsahovat všechny údaje uvedené v Příloze 1 [ PDF | RTF | DOC ].

VIb. Popularizačně-propagační edice

 1. Návrh na populárně-naučnou knihu, propagační či výukové předměty nebo aplikace a další tisky může podat jakýkoliv pracovník fakulty jako jednotlivec (student, akademický pracovník, neakademický pracovník) či absolvent fakulty, další možností je podání kolektivního návrhu za větší uskupení (oddělení, katedra, kabinet, korespondenční seminář, SKAS MFF UK, zájmové uskupení či sdružení, např. spolky studentů či absolventů fakulty, atd.).
 2. Návrh musí být podán na formuláři v Příloze 2 [ PDF | RTF | DOC ]. Nedílnou součástí návrhu knihy či dalších tisků je pracovní verze kompletního plánovaného textu, v případě překladů knih či dalších tisků pak minimálně 10 % daného díla.
 3. Návrhy se podávají předsedovi Redakční rady popularizačně-propagační edice.

VII. Realizace titulů

 1. Navržení způsobu realizace přijatých titulů je v pravomoci redakčních rad. Hlavní zásadou při volbě způsobu realizace textu je aktivní ekonomická bilance a snaha vyhnout se zdvojování edičních aktivit.
 2. V odborné edici probíhá recenzní řízení v těchto krocích:
  1. Návrh na vydání učebního textu či publikace je neprodleně předsedou redakční rady přidělen jednomu z editorů, o této skutečnosti informuje předseda rady ostatní členy rady.
  2. Editor určí nejméně 2 recenzenty, z nichž alespoň jeden není zaměstnancem MFF UK. Recenzenti do dané časové lhůty připraví vyjádření k návrhu, v němž doporučí nebo nedoporučí přijetí návrhu. Na základě těchto vyjádření je předsedou rady a editorem rozhodnuto o přijetí návrhu či jeho odmítnutí. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. O výsledku rozhodnutí informuje předseda rady ostatní členy rady. Editor zajistí, že doba od podání návrhu do rozhodnutí nepřekročí 60 dní.
  3. Po přijetí návrhu dodá autor (či autorský kolektiv) nejpozději do 9 měsíců celý vlastní text předsedovi redakční rady. Poté probíhá standardní recenzní řízení zajišťované jedním z editorů, kterého pověřil předseda. Recenzenti jsou alespoň dva, z nichž minimálně jeden není zaměstnancem MFF UK. V případě výstupu v cizím jazyce zpracovává posudek alespoň jeden zahraniční odborník. Recenzenti do 90 dnů vyhotoví na rukopis díla recenzní posudek. Pokud autor (či autorský kolektiv) nesplní uvedenou lhůtu 9 měsíců, nárok na zařazení do edičního plánu zaniká.
  4. Na základě recenzních posudků rozhoduje editor o přijetí nebo zamítnutí textu. Stanovisko editora musí potvrdit svým rozhodnutím redakční rada.
  5. V odůvodněných případech může editor stanovit i více recenzentů než dva.
  6. Jména recenzentů redakční rada nezveřejňuje.
 3. Lektorské řízení v popularizačně-propagační edici probíhá v těchto krocích:
  1. Text je předsedou redakční rady či jiným členem redakční rady předán minimálně 2 lektorům.
  2. Na základě lektorských posudků rozhoduje odpovědný člen Redakční rady o přijetí nebo zamítnutí textu. Stanovisko musí svým rozhodnutím potvrdit Redakční rada. Odpovědný člen Redakční rady zajistí, že hodnocení návrhu nepřesáhne dobu 60 dnů.
  3. Jména lektorů jsou veřejná a jsou uvedena v odpovídající části publikace.
  1. Ediční činnost se v oblasti realizace titulů řídí následujícími obecnými zásadami:
  1. Práva a povinnosti MFF UK i autora, příp. autorů jsou zajištěny smlouvou mezi oběma subjekty, jejíž vzor je uveden v Příloze 3a [ PDF | RTF | DOC ]*.
  2. Při realizaci vydání textu formou záznamu pouze v elektronické podobě se práva a povinnosti fakulty i autora/ů zajišťují smlouvou o vytvoření díla podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, uzavřenou mezi MFF UK a autorem (či autorským kolektivem). Vzor je uveden v Příloze 3b [ PDF | RTF | DOC ]*.
  3. Při realizaci díla v režimu Creative Commons je stanovena individuální jednorázová odměna pro autora (či autorský kolektiv) díla podle ceny v místě a čase obvyklé.
  4. Pokyny pro autory k přípravě textů pro realizaci v písemné podobě jsou obsaženy v Příloze 4a [ PDF | RTF | DOC ] pro Odbornou edici, v Příloze 4b [ PDF | RTF | DOC ] pro Popularizačně-propagační edici.
  5. Realizace publikací nakladatelství MatfyzPress, kalkulace ceny nákladu, stanovení autorského honoráře a stanovení odměny recenzenta či lektora se provádí způsobem popsaným v Příloze 5 [ PDF | RTF | DOC ]. Vzor smlouvy s recenzentem, resp. lektorem je obsažen v Příloze 6 [ PDF | RTF | DOC ]*, resp. Příloze 7 [ PDF | RTF | DOC ]*.
  6. Zařazením titulu do plánu nakladatelství Karolinum, a to jak do plánu skript, tak do plánu vědeckých či odborných monografií, vstupuje autor (či autorský kolektiv) s tímto nakladatelstvím do právního vztahu. Redakční rada zajišťuje na základě čl. 5 Edičního řádu Univerzity Karlovy pouze recenzní řízení; uzavření smlouvy a náležitosti předání rukopisu k realizaci se řídí předpisy nakladatelství Karolinum. Odpovídající ustanovení platí i pro ostatní nakladatelství.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Tato směrnice obsahuje devět příloh, které jsou její nedílnou součástí.
 2. Tato směrnice ruší a nahrazuje Směrnici děkana č. 12/2015, o ediční činnosti MFF UK, a Ediční řád Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy ze dne 20. října 2000.
 3. Změny, doplnění a kontrolu dodržování této směrnice provádí navrhovatel, který je též zodpovědný za její aktualizaci z hlediska souladu s platnými právními předpisy.
 

Navrhovatel: RNDr. Martin Vlach, Ph.D., proděkan pro PRopagaci.
Směrnice byla schválena dne 7. 6. 2017,
vydána dne 17. 7. 2017,
účinnosti nabývá dnem vydání.

 

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan fakulty


* Přílohy 3a, 3b, 6 a 7 byly aktualizovány 20. 1. 2021.