Směrnice děkana č. 8/2016

Provozní řád a přístupový systém do budov MFF UK

Část A: Provozní řád
Část B: Přístupový systém

ČÁST A

Čl. I. Úvodní ustanovení

Provozní řád stanoví provozní a bezpečnostní pravidla v budovách Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále MFF UK), která upravují organizaci a provoz objektů, dodržování pořádku, bezpečnosti a ochranu majetku v budovách. Pravidla jsou závazná pro všechny subjekty dislokované v prostorách budov a pro všechny fyzické osoby, které se v budovách pohybují.

Čl. II. Provozní režimy

 1. V objektech fakulty je stanoven denní a noční režim pro pracovní dny, víkendy i svátky (podrobněji v Části B, Čl. 4.).
 2. V denním režimu jsou fakultní objekty volně přístupné hlavními vchody (kromě budovy Malostranské náměstí č. 25, viz část B, článek V.), pobyt v budovách je povolen všem zaměstnancům a studentům MFF UK, dalším osobám, které využívají služby poskytované fakultou nebo univerzitou pro veřejnost a dále pak osobám, které zde vykonávají činnost zpravidla na základě smluvního vztahu s MFF UK.
 3. Ve fakultních objektech je zabezpečena nepřetržitá služba ve vrátnicích, která v rámci denního režimu plní i funkci služby informační, v nočním režimu dbá na celkové zabezpečení objektu.
 4. V nočním režimu jsou všechny vchody do budov uzavřeny a vstup je možný pouze přes čidla přístupového systému (viz část B). V objektech se v této době nesmí zdržovat nepovolané osoby.
 5. V nočním režimu je do objektů fakulty umožněn vstup a pobyt pouze zaměstnancům, studentům, či jiným osobám, kteří k tomu mají trvalé, nebo časově omezené povolení vydané vedoucím pracoviště (děkanem, sekčním proděkanem, tajemníkem) a případně jim jsou nastavena příslušná oprávnění v rámci přístupového systému. Tato povolení se předávají na vrátnice s nepřetržitým provozem, kde jsou evidována. V nočním režimu se také rovněž na vrátnici eviduje vlastní pobyt všech osob v budově.

Čl. III. Ochrana majetku a osob

 1. Každý zaměstnanec, student i návštěvník MFF UK pracující či pobývající v budovách je povinen předcházet poškození, ztrátě, zničení a zneužití majetku MFF UK. Dále jsou tyto osoby povinny chovat se tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a života osob v budovách.
 2. Ve všech budovách platí zákaz kouření, používání otevřeného ohně (s výjimkou prostor k tomu speciálně určených), zákaz vnášení jízdních kol a motocyklů (s výjimkou prostor k tomu vymezených), zákaz vstupu nepověřených, neproškolených či jinak nezpůsobilých osob do provozních, speciálních (např. laboratorních) a neveřejných prostor. V budovách také platí zákaz manipulace s technickým zařízením nepověřenými osobami.
 3. Do budov není povoleno vodit zvířata s výjimkou asistenčních, vodicích nebo signálních psů.
 4. Do budov fakulty je zakázáno vnášet jakékoliv zbraně s výjimkou případů, kdy takové oprávnění vyplývá z platných obecně závazných právních předpisů.
 5. Zaměstnanci jsou povinni při odchodu z pracoviště uzavřít okna, zkontrolovat stav elektrických spotřebičů a technických médií a uzamknout místnost, za kterou odpovídají. Za uzamknutí poslucháren, učeben, laboratoří, praktik apod. zodpovídají jejich správci, popř. služba na vrátnici, pokud je tím pověřena.
 6. V objektech fakulty je zakázáno stěhovat a vynášet zařízení bez vědomí správy budov.
 7. Všechny osoby pohybující se v budovách jsou povinny dodržovat bezpečnostní a požární předpisy a řídit se provozními řády jednotlivých pracovišť.
 8. Zaměstnanci fakulty jsou povinni v rozsahu svých pravomocí zabezpečit svoje pracoviště, pracovní i osobní materiály proti případnému poškození nebo odcizení. Jakoukoli mimořádnou událost nebo zjištění jsou povinni neprodleně oznámit svému nadřízenému, který rozhodne o dalším postupu.
 9. V případě zjištění spáchání trestného činu (krádež, loupež, jiný násilný trestný čin), musí být věc nahlášena přímo policii ČR a bez odkladu informován nadřízený a tajemník fakulty. Pokud je zřejmé, že došlo k odcizení nebo poškození majetku fakulty, je nutné pořídit fotodokumentaci a informovat vedoucí Hospodářského oddělení za účelem nahlášení škody pojišťovně.
 10. Každá škodní událost bude projednána Náhradovou komisí fakulty. Ta navrhne způsob řešení a doporučí jej vedoucímu příslušného pracoviště ke konečnému rozhodnutí.
 11. Ve vrátnicích s nepřetržitým provozem jsou uloženy náhradní klíče od všech dveří v budově. O každé zápůjčce klíčů musí být veden písemný záznam.
 12. Režim užívání prostor, které neslouží potřebám MFF UK, je upraven příslušnou nájemní smlouvou, případně dohodou o užívání prostor.
 13. V budovách je zakázáno provádět vylepování plakátů, oznámení a materiálů obdobného charakteru mimo vyhrazená místa.
 14. V budovách je provozován za účelem zvýšení bezpečnosti osob a majetku monitorovací systém průmyslových kamer zajišťující obrazový záznam vybraných prostor. Záznam je zabezpečen proti zneužití a může být poskytnut pouze na základě souhlasu tajemníka fakulty orgánům Policie ČR.
 15. PO a BOZP v budovách řeší Směrnice děkana č. 8/2013, č. 5/2009, č. 11/2010, dodatek č. 1/2012 ke Směrnici děkana č. 5/2009.

Čl. IV. Správa budov a údržba místností

 1. Režim osvětlení a vytápění fakultních objektů řídí příslušný správce objektu a energetik fakulty.
 2. Provoz, údržba, opravy a úklidy v budovách jsou zajišťovány prostřednictvím správy budov. Požadavky na běžné opravy a hlášení závad se dle charakteru předávají na správu budov příslušného objektu, případně zápisem do knihy závad ve vrátnici.
 3. Při havarijních situacích, jako jsou např. poruchy rozvodu energií, vody, tepla, požární poplach apod. je povinností každého ihned informovat správce budovy, příp. službu konajícího vrátného (pracovníka velínu), který zajistí nezbytná opatření k nápravě.
 4. Režim uzamykání poslucháren a seminárních místností s audiovizuální technikou.
  1. V období výuky je režim uzamykání poslucháren a učeben v jednotlivých objektech nastaven dle individuálních potřeb a po dohodě příslušného sekčního proděkana a správy budov.
  2. Ve zkouškovém období odpovídá za uzamčení vyučující ihned po skončení činnosti, kterou v místnosti konal.

Čl. V. Doprava a parkování

 1. Všechny komunikace ve fakultních objektech musejí být z bezpečnostních a požárních důvodů standardně průchozí a průjezdné.
 2. Parkování je povoleno pouze na vyhrazených místech.

Čl. VI. Odpadové hospodářství

 1. Odpadové hospodářství v budovách (areálech) je organizováno prostřednictvím správy budov, která zajišťuje likvidaci odpadu, jeho evidenci a kontrolu.
 2. V budovách i areálech jsou umístěny kontejnery a sběrné nádoby na komunální i tříděný odpad.
 3. Ve vrátnicích budov jsou k dispozici sběrné boxy na použité baterie.
 4. Odpad z běžného provozu fakulty, který nemá charakter komunálního odpadu, je likvidován odděleně prostřednictvím odborných firem.
 

ČÁST B

Čl. I. Cíl přístupového systému

Přístupový systém v budovách MFF UK reguluje přístup osob do určených prostor fakulty, které jsou vybaveny na vstupu čidly systému.

Čl. II. Oprávněná osoba

Oprávněnou osobou je pro přístup do skupiny čidel („přístupových zón“) pracoviště (viz čl. IV) vedoucí pracoviště, zástupce vedoucího pracoviště a tajemník pracoviště. Oprávnění k přístupovému systému přiděluje oprávněným osobám Vedoucí sekretariátu děkana na základě jmenování do funkce. Oprávnění v přístupovém systému nelze dále delegovat. S ukončením výkonu příslušné funkce bude oprávnění odejmuto.

O oprávněných osobách pro přidělování přístupových zón pro jiné účely rozhoduje tajemník fakulty (např. počítačové laboratoře, pracovníci stavebních firem, apod.)

Čl. III. Přístupové průkazy

 1. Systém pracuje s multifunkčními čipovými identifikátory vydávanými rektorátem UK.
 2. Průkazy přístupového systému fungují v režimu.
  1. Nepřenosné – pro zaměstnance, studenty a externí pracovníky. Tyto průkazy jsou po celou dobu platnosti vázány v databázi na konkrétní osobu. Vlastníci průkazu jsou současně jeho držiteli.
  2. Přenosné – pro hosty a jiné krátkodobé pracovníky. Vlastníky průkazu jsou oprávněné osoby, které odpovídají za jeho zapůjčení krátkodobému držiteli a vrácení zpět. Držiteli těchto průkazů mohou být libovolné osoby, o kterých je v systému Amoeba dostatek informací, viz bod 5. tohoto Čl.
 3. Správou přenosných přístupových průkazů je pověřena správa budov, která zajistí po obdržení průkazů jejich doplnění do systému. Technicky provádí pracoviště Správa počítačové sítě Karlov a centrálního informačního uzlu (dále PSíK). Pak je vydává jednotlivým oprávněným osobám k použití. Převzetím průkazů se stává oprávněná osoba jejich vlastníkem a může je zapůjčovat a odebírat zpět. O přenosné průkazy lze požádat správu budov na adrese prukazy@dekanat.mff.cuni.cz.
 4. Při výdeji přenosných průkazů oprávněné osobě se průkazy v systému označí jako „vydané pro … oprávněnou osobu …“. Těmito průkazy může disponovat i jiná oprávněná osoba z téhož pracoviště.
 5. Přenosné průkazy lze zapůjčovat jednotlivým osobám, které nemají nárok na nepřenosný průkaz. Při zapůjčení přenosného průkazu odpovídá oprávněná osoba za zanesení této skutečnosti do systému prostřednictvím www rozhraní Amoeby a za uvedení správných identifikačních údajů o novém držiteli přenosného průkazu v systému Amoeba:
  • občané ČR: jméno, příjmení, datum narození
  • cizinci: jméno, příjmení, číslo pasu
 6. Zapůjčené přenosné průkazy se vracejí oprávněné osobě, která je jejich vlastníkem. Tato oprávněná osoba odpovídá za uvedení skutečnosti o vrácení do systému prostřednictvím www rozhraní Amoeby.

Čl. IV. Přístupová čidla

 1. Přístupové čidlo identifikuje přístupový průkaz v systému.
 2. Na základě této identifikace systém rozhodne, zda má daný průkaz v daném čase aktivován přístup pro toto čidlo.
 3. Čidla jsou zařazena do skupin podle pracovišť (např. skupinu tvoří čidlo na vstupu do budovy, čidlo na vstupu do chodby katedry, čidlo na vstupu do sekretariátu katedry) a dalších účelů využití (např. skupina čidel pro úklid). Přístupová čidla mohou být zároveň členy více skupin čidel.
 4. Skupiny přístupových čidel jsou nejmenší jednotky, u nichž je možno aktivovat přístup pro určitý průkaz pro určitou dobu. Tyto skupiny, schválené tajemníkem fakulty, nastavuje v přístupovém systému PSíK.
 5. Čidla pracují standardně v časových režimech.
  1. Denní režim: přístup povolen bez identifikace průkazem ve všední den v intervalu od 6:00 do 20:00 hod. v budovách Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 5, Sokolovská 83 a v celém areálu Troja; v intervalu od 6.00 do 22.00 hod. v budově na Malostranském náměstí 2.
  2. Noční režim: přístup povolen jen na základě identifikace průkazem v pracovní dny v intervalu od 20:00 do 6:00 hod. v budovách Ke Karlovu 3 a Ke Karlovu 5, Sokolovská 83 a v celém areálu Troja; v intervalu od 22:00 do 6:00 hod. v budově na Malostranském náměstí 2; ve dnech pracovního klidu v intervalu od 00:00 do 24:00 hod. platí pro všechny budovy MFF UK.
 6. U vybraných čidel je možno po schválení tajemníkem fakulty přístup trvale podmínit identifikací průkazem.

Čl. V. Odlišnost přístupového režimu do budovy Malostranské náměstí č. 25, Praha 1

Na prosklených dveřích za vrátnicí je ve směru do budovy instalována čtečka čipových karet.

 1. V pracovní dny od 6:00 do 22:00 hodin je vstup hlavním vchodem omezen na držitele průkazek UK (vč. průkazů externích uživatelů služeb) a klíčenek MFF UK. Pro odchod z budovy nebude karta vyžadována.
 2. V mimopracovní dobu od 22:00 do 6:00 hodin a o víkendu je hlavní vchod uzavřen a vstup do budovy umožněn pouze vedlejším vchodem z průjezdu, a to na zaměstnanecké karty s přiděleným přístupem. Pro odchod z budovy vedlejším vchodem do průjezdu není karta vyžadována.
 3. Kdykoli může pracovník SB (vrátnice/recepce) pomocí speciální karty zámek na 3 hodiny odemknout (případně kdykoli před uplynutím této doby zamknout), tento režim je především pro konání promocí, společenských akcí, konferencí nebo např. při nutnosti krátkodobého větrání či stěhování.
 4. Pro potřeby individuálního přístupu je zaměstnanec vrátnice/recepce oprávněn pomocí tlačítka umožnit jednorázově průchod návštěvě, která se na recepci ohlásí (po předchozím ohlášení návštěvy navštívenému).

Pro návštěvníky restaurace Profesní dům, přicházející „z ulice“, je určen vstup průjezdem. Pro snazší orientaci je na dveřích opatřených čtečkou instalována cedule s upřesňující informací.

Čl. VI. Aktivace přístupu

 1. Aktivací přístupu se rozumí provázání určitého přístupového průkazu s určitou skupinou čidel v určitém časovém intervalu. Tím je držiteli daného průkazu umožněn ve vymezeném čase přístup do oblasti zajištěné čidly z dané skupiny.
 2. Aktivaci přístupu u skupiny čidel příslušného pracoviště provádí oprávněná osoba libovolnému průkazu.
 3. Platnost aktivace přístupu je na dobu neurčitou.

Čl. VII. Deaktivace přístupu

 1. Deaktivací přístupu se rozumí zrušení vazby mezi daným průkazem, skupinou čidel a časovým intervalem.
 2. Deaktivaci přístupu provádí oprávněná osoba.
 3. Oprávněná osoba provede deaktivaci přístupu bez prodlení v případě, kdy hrozí zneužití přístupového průkazu (např. při zjištění jeho ztráty, odcizení, apod.).
 4. V případě ukončení platnosti přístupového průkazu jsou jeho přístupy automaticky deaktivovány.

Čl. VIII. Ostatní ustanovení

 1. Průkaz nezakládá právo držitele na přístup do objektů MFF UK. Toto právo mu přiděluje oprávněná osoba prostřednictvím webového rozhraní systému Amoeba.
 2. Veškeré operace v systému Amoeba, které se týkají Přístupového systému v budovách MFF UK, jsou zaznamenávány a záznamy archivovány po dobu 30 dní. Archivovaná data jsou zpřístupňována pouze tajemníkovi fakulty pro potřeby součinnosti s orgány státní správy, Policie ČR apod.
 3. Systém je ve společné správě pracovišť PSíK a SB.

Čl. IX. Závěrečná ustanovení

Vydáním této směrnice se zrušují následující výnosy:
Příkaz děkana č. 6/2000
Směrnice děkana č. 2/2004
Příkaz děkana č. 5/2005
Pokyn tajemníka č. 2/2014.

 

Směrnice nabývá účinnosti dnem vydání.

 

Navrhovatel: Ing. Antonín Líska, tajemník fakulty.

Směrnice byla schválena dne: 20. 6. 2016.
Vydána dne: 1. 7. 2016.

 

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK