Neplatí od 1. 3. 2019, viz Směrnice děkana č. 4/2019.

Směrnice děkana č. 8/2010

Opatření děkana upravující pravidla pro odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací

V návaznosti na čl. 18a odst. 1 Studijního a zkušebního řádu UK (dále jen „SZŘ UK“), čl. 6a odst. 1 Rigorózního řádu UK (dále jen „RŘ UK“), čl. 13 Opatření rektora č. 6/2010 (dále jen „OR 6/2010“) vydávám toto opatření, které doplňuje a upřesňuje postupy při odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Za závěrečnou práci se považuje bakalářská, diplomová, rigorózní a disertační práce ve smyslu § 45 odst. 3, § 46 odst. 3 a 5 a § 47 odst. 4 zákona o vysokých školách, v platném znění. Práce má listinnou (tištěnou) podobu a podobu elektronickou.
 2. Z časového hlediska se závěrečné práce dělí dle čl. 4 OR 6/2010 do těchto skupin:
  1. „nové práce“, tj. práce odevzdávané k obhajobě počínaje 29. 9. 2010,
  2. „starší práce“, tj. práce odevzdané k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010.
 3. V listinné podobě se závěrečné práce zveřejňují v knihovně Matematicko-fyzikální fakulty (dále jen „fakulty“).
 4. V elektronické podobě se závěrečné práce evidují, odevzdávají a zveřejňují prostřednictvím studijního informačního systému (dále jen „SIS“).
 5. „Nové práce“ se prostřednictvím SIS zveřejňují do 21 dnů od jejich obhajoby; možné výjimky viz čl. 8.
 6. V případě „nové práce“ za odevzdání listinné a elektronické podoby práce, jejich vzájemného souladu (zejména obsahového) a za správnost a úplnost souborů práce vložených do studijního informačního systému zodpovídá student, resp. účastník rigorózního řízení (dále jen „student“); za zveřejnění práce zodpovídá fakulta.
 7. V případě „starší práce“ za její zveřejnění zodpovídá fakulta.
 8. Materiály zveřejňované na internetu mohou obsahovat jména a příjmení zúčastněných osob, neměly by však obsahovat jejich vlastnoruční podpisy.

Čl. 2

Fakultní koordinátor a povinnosti vedoucích pracovišť

 1. Děkan fakulty jmenuje v souladu s čl. 12 odst. 1 OR 6/2010 fakultního koordinátora pro oblast evidence a zveřejňování závěrečných prací.
 2. Činnost fakultního koordinátora je rámcově popsána v čl. 12 odst. 3 OR 6/2010. Fakultní koordinátor zejména:
  1. sbírá podněty a připomínky k evidenci a zveřejňování závěrečných prací na fakultě,
  2. informuje vedení fakulty o stavu evidence a zveřejňování závěrečných prací,
  3. navrhuje vedení fakulty nezbytná opatření a
  4. je kontaktní osobou pro styk s Ústavem výpočetní techniky UK.
 3. Vedoucí knihovny zodpovídá zejména za:
  1. uložení listinné podoby práce do okamžiku jejího převedení do univerzitního archivu,
  2. zveřejnění listinné podoby práce, nestanoví-li právní předpis jinak,
  3. poučení osoby při nahlížení do listinné podoby práce, že získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora,
  4. zveřejnění informací o kalkulaci nákladů na pořizování výpisů, opisů nebo rozmnoženin zveřejněné práce a způsob jejich pořizování v případě, že závěrečná práce nebo její část nemá písemnou podobu,
  5. katalogizaci listinné podoby práce, resp. doplnění automaticky vzniklého katalogizačního záznamu o knihovnické údaje,
  6. součinnost při identifikaci práce, která je již vložena v univerzitním repozitáři nebo v knihovním systému a záznam o ní má být přenesen do SIS.
 4. Vedoucí studijního oddělení zodpovídá zejména za správnost a úplnost údajů v SIS a spisové dokumentaci studenta, a to jak pro „nové práce“ (včetně záznamu o průběhu obhajoby práce), tak i pro „starší práce“ (před 1. 7. 2010 bez záznamu o průběhu obhajoby práce).
 5. Vedoucí kateder, ústavů a dalších vědecko-pedagogických pracovišť (dále jen „katedry“) zodpovídají zejména za zajištění listinné podoby prací a dalších údajů a podkladů nezbytných pro doplnění „starších prací“ do SIS, nejsou-li k dispozici v knihovně fakulty nebo na studijním oddělení.

Část I.

„Nové práce“

Čl. 3

Bakalářské a diplomové práce

 1. Bakalářskou nebo diplomovou práci v listinné podobě a v předepsané formální úpravě student odevzdá předsedovi komise pro státní závěrečné zkoušky ve třech výtiscích (viz čl. 16 Pravidel pro organizaci studia).
 2. Současně student vloží práci, její přílohy a abstrakty v jazyce českém (resp. slovenském) a anglickém v elektronické podobě a případné další nezbytné údaje do SIS. 

  Pozn.: Směrnicí děkana č. 2/2015 je znění upraveno na: Současně student vloží v elektronické podobě práci, její přílohy, abstrakt v anglickém jazyce a v případě studijních programů v českém jazyce také abstrakt v českém (resp. slovenském) jazyce, a případné další nezbytné údaje do SIS.

 3. Kontrolu náležitostí odevzdání práce podle odst. 1–2 jak v listinné, tak v elektronické podobě, a záznam o jejím odevzdání prostřednictvím SIS provede předseda komise.
 4. Předseda komise předá vedoucímu práce a oponentovi po jednom exempláři práce v listinné podobě.
 5. Za odevzdání posudku vedoucího/oponenta jak v listinné podobě předsedovi komise, tak v elektronické podobě prostřednictvím SIS, nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby práce zodpovídá vedoucí/oponent. Posudek v elektronické podobě by neměl obsahovat vlastnoruční podpis. V listinné podobě musí být posudek vlastnoručně podepsán.
 6. Nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby zajistí předseda komise zpřístupnění práce podle čl. 9.
 7. Předseda komise zajistí, aby listinná podoba práce byla k dispozici při její obhajobě.
 8. Do deseti kalendářních dnů od obhajoby předseda komise:
  1. v listinné podobě odevzdá na studijní oddělení protokol o státní závěrečné zkoušce, předsedou podepsaný záznam o průběhu obhajoby, podepsané posudky vedoucího/oponenta a formulář s podpisovými vzory členů komise,
  2. současně vloží záznam o průběhu obhajoby bez svého vlastnoručního podpisu v elektronické podobě do SIS,
  3. předá jeden exemplář práce v listinné podobě do knihovny.
 9. Studijní oddělení provede do deseti kalendářních dnů od obdržení listinných materiálů podle odst. 8 písm. a) od předsedy komise jejich kontrolu a zkontroluje úplnost záznamů v SIS. Úspěšnou kontrolu vyznačí v SIS (tzv. finalizace záznamu o práci).
 10. Po finalizaci záznamu o práci a uplynutí lhůty dle čl. 11 odst. 1 OR 6/2010 bude elektronická podoba práce automaticky odeslána do univerzitního repozitáře ke zveřejnění a záznam o práci bude katalogizován v knihovním systému.
 11. Předsedu komise může při úkonech uvedených v tomto článku zastoupit místopředseda komise.

Čl. 4

Rigorózní práce

 1. Rigorózní práci v listinné podobě a v předepsané formální úpravě odevzdá účastník rigorózního řízení na studijní oddělení ve třech výtiscích.
 2. Současně účastník rigorózního řízení vloží práci, její přílohy a abstrakty v jazyce českém (resp. slovenském) a anglickém v elektronické podobě a případné další nezbytné údaje do SIS.
 3. Kontrolu náležitostí odevzdání práce podle odst. 1–2 jak v listinné, tak v elektronické podobě, a záznam o jejím odevzdání prostřednictvím SIS provede studijní oddělení.
 4. Předseda komise předá oponentovi jeden exemplář práce v listinné podobě.
 5. Za odevzdání posudku oponenta jak v listinné podobě předsedovi komise, tak v elektronické podobě prostřednictvím SIS, nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby zodpovídá oponent. Posudek v elektronické podobě by neměl obsahovat vlastnoruční podpis. V listinné podobě musí být posudek vlastnoručně podepsán.
 6. Předseda komise zajistí, aby listinná podoba práce byla k dispozici při její obhajobě.
 7. Nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby zajistí studijní oddělení zpřístupnění práce podle čl. 9.
 8. Do deseti kalendářních dnů od obhajoby předseda komise:
  1. v listinné podobě odevzdá na studijní oddělení protokol o státní rigorózní zkoušce, předsedou podepsaný záznam o průběhu obhajoby, podepsaný posudek oponenta a formulář s podpisovými vzory členů komise,
  2. současně vloží záznam o průběhu obhajoby bez svého vlastnoručního podpisu v elektronické podobě do SIS,
  3. předá jeden exemplář práce v listinné podobě do knihovny.
 9. Studijní oddělení provede do deseti kalendářních dnů od obdržení listinných materiálů od předsedy komise podle odst. 8 písm. a) jejich kontrolu a zkontroluje úplnost záznamů v SIS. Úspěšnou kontrolu vyznačí v SIS (tzv. finalizace záznamu o práci).
 10. Po finalizaci záznamu o práci a uplynutí lhůty dle čl. 11 odst. 1 OR 6/2010 bude elektronická podoba práce automaticky odeslána do univerzitního repozitáře ke zveřejnění a záznam o práci bude katalogizován v knihovním systému.
 11. Předsedu komise může při úkonech uvedených v tomto článku zastoupit místopředseda komise.

Čl. 5

Uznávání diplomových a disertačních prací jako rigorózní práce

 1. Diplomovou nebo disertační práci v listinné podobě účastník rigorózního řízení odevzdá na studijní oddělení ve třech výtiscích.
 2. Současně účastník rigorózního řízení vloží práci, její přílohy a abstrakty v jazyce českém (resp. slovenském) a anglickém v elektronické podobě a případné další nezbytné údaje do SIS.
 3. Kontrolu všech náležitostí odevzdání práce podle odst. 1–2 jak v listinné tak v elektronické podobě a záznam o jejím odevzdání prostřednictvím SIS provede studijní oddělení.
 4. Pokud komise rozhodne, že práci nechá posoudit oponentem, předseda komise předá oponentovi jeden exemplář práce v listinné podobě.
 5. Za odevzdání posudku oponenta podle odst. 4 jak v listinné podobě předsedovi komise, tak v elektronické podobě prostřednictvím SIS, nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby zodpovídá oponent. Posudek v elektronické podobě by neměl obsahovat vlastnoruční podpis. V listinné podobě musí být posudek vlastnoručně podepsán.
 6. Předseda komise zajistí, aby listinná podoba práce byla k dispozici při jednání komise.
 7. Do deseti kalendářních dnů od jednání komise její předseda:
  1. v listinné podobě odevzdá na studijní oddělení protokol o jednání komise, předsedou podepsaný záznam o průběhu obhajoby, případný podepsaný posudek oponenta a formulář s podpisovými vzory členů komise,
  2. současně vloží záznam o průběhu obhajoby bez svého vlastnoručního podpisu v elektronické podobě do SIS,
  3. předá jeden exemplář práce v listinné podobě do knihovny.
 8. Studijní oddělení provede do deseti kalendářních dnů od obdržení listinných materiálů podle odst. 7 písm. a) od předsedy komise jejich kontrolu a zkontroluje úplnost záznamů v SIS. Úspěšnou kontrolu vyznačí v SIS (tzv. finalizace).
 9. Po finalizaci záznamu o práci a uplynutí lhůty dle čl. 11 odst. 1 OR 6/2010 bude elektronická podoba práce automaticky odeslána do univerzitního repozitáře ke zveřejnění a záznam o práci bude katalogizován v knihovním systému.
 10. Předsedu komise může při úkonech uvedených v tomto článku zastoupit místopředseda komise.

Čl. 6

Disertační práce

 1. Disertační práci v listinné podobě a v předepsané formální úpravě student odevzdá na studijní oddělení ve čtyřech výtiscích (viz též čl. 24 Pravidel pro organizaci studia).
 2. Současně student vloží práci, její přílohy a abstrakty v jazyce českém (resp. slovenském) a anglickém v elektronické podobě a případné další nezbytné údaje do SIS. 

  Pozn.: Směrnicí děkana č. 2/2015 je znění upraveno na: Současně student vloží v elektronické podobě práci, její přílohy, abstrakt v anglickém jazyce a v případě studijních programů v českém jazyce také abstrakt v českém (resp. slovenském) jazyce, a případné další nezbytné údaje do SIS.

 3. Kontrolu náležitostí odevzdání práce podle odst. 1–2 jak v listinné, tak v elektronické podobě, a záznam o jejím odevzdání prostřednictvím SIS provede studijní oddělení.
 4. Studijní oddělení předá školiteli a dvěma oponentům po jednom výtisku.
 5. Za odevzdání posudku školitele/oponenta jak v listinné podobě na studijní oddělení, tak v elektronické podobě prostřednictvím SIS, nejméně jeden měsíc před datem obhajoby zodpovídá školitel/oponent. Posudek v elektronické podobě by neměl obsahovat vlastnoruční podpis. V listinné podobě musí být posudek vlastnoručně podepsán.
 6. Nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby zajistí studijní oddělení zpřístupnění práce podle čl. 9.
 7. Předseda komise zajistí, aby listinná podoba práce byla k dispozici při její obhajobě.
 8. Do deseti kalendářních dnů od obhajoby předseda komise:
  1. v listinné podobě odevzdá na studijní oddělení protokol o obhajobě disertační práce, předsedou podepsaný záznam o průběhu obhajoby, podepsané posudky vedoucího/oponentů a formulář s podpisovými vzory členů komise,
  2. současně vloží záznam o průběhu obhajoby bez svého vlastnoručního podpisu v elektronické podobě do SIS,
  3. předá jeden exemplář práce v listinné podobě do knihovny.
 9. Studijní oddělení provede do deseti kalendářních dnů od obdržení listinných materiálů podle odst. 8 písm. a) od předsedy komise jejich kontrolu a zkontroluje úplnost záznamů v SIS. Úspěšnou kontrolu vyznačí v SIS (tzv. finalizace).
 10. Po finalizaci záznamu o práci a uplynutí lhůty dle čl. 11 odst. 1 OR 6/2010 bude elektronická podoba práce automaticky odeslána do univerzitního repozitáře ke zveřejnění a záznam o práci bude katalogizován v knihovním systému.
 11. Předsedu komise může při úkonech uvedených v tomto článku zastoupit místopředseda komise.

Čl. 7

Úprava závěrečné práce

Pozn.: Aktuální znění čl.7 upravuje Směrnice děkana č. 2/2015.

 1. Závěrečná práce musí být předložena v předepsané úpravě v jazyce českém (resp. slovenském) nebo anglickém. Práce musí obsahovat abstrakt v jazyce českém (resp. slovenském) a anglickém. Se souhlasem děkana může být práce napsána i v jiném jazyce (viz též čl. 9 a 17 Směrnice děkana č. 7/2010 „Opatření děkana pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze“).
 2. Vzorové šablony pro jednotlivé typy prací jsou k dispozici na webových stránkách fakulty.
 3. Všechny výtisky práce v listinné podobě musí být stejné a musí být v pevné vazbě, která znemožňuje výměnu jednotlivých listů práce.
 4. Elektronickou verzi práce, nevylučuje-li to její povaha (viz čl. 3 OR 6/2010), vkládá student prostřednictvím webového rozhraní SIS, a to výhradně v prohledávatelném formátu PDF verze 1.3 či vyšší, ze kterého je možné automatizovaně generovat index. Má-li práce přílohu či přílohy (např. multimediální formáty či softwarová díla), vloží student do SIS také tuto přílohu (může mít jiný formát než PDF); v případě více příloh vloží jeden komprimovaný soubor (ve formátu ZIP nebo TGZ) obsahující všechny přílohy práce. Velikost souborů vkládaných do SIS je omezena na 850 MB. V případě, že je některý ze souborů práce větší než 850 MB, student prostřednictvím SIS odevzdá soubory vyhovující tomuto limitu a soubory přesahující limit odevzdá spolu s tištěnou podobou práce na DVD nosiči.
 5. Termín pro odevzdání listinné i elektronické podoby práce je shodný. Práce je považována za odevzdanou pouze tehdy, pokud student v termínu odevzdal obě podoby práce.
 6. Student zodpovídá za správnost a úplnost odevzdané elektronické podoby práce a jejích příloh a za soulad této podoby s její listinnou podobou (zejména obsahovou).

Čl. 8

Vyloučení závěrečné práce ze zveřejnění

 1. V případě, že práce obsahuje údaje, které nelze na internetu zveřejnit, extrahuje student příslušné části do přílohy práce. Návrh na vyloučení příloh práce ze zveřejnění dle čl. 9 OR 6/2010 může podat student při odevzdání práce v SIS nebo vedoucí práce/školitel do pěti kalendářních dnů ode dne odevzdání práce studentem. Návrh se podává prostřednictvím SIS.
 2. Návrh na prodloužení lhůty pro zveřejnění práce dle čl. 11 OR 6/2010, a to až na 548 kalendářních dnů ode dne obhajoby práce, může podat vedoucí práce/školitel prostřednictvím SIS do pěti kalendářních dnů od odevzdání práce.
 3. Návrhy podle odst. 1 a 2 posuzuje děkan fakulty. Výsledek tohoto posouzení zaznamená pracovník studijního oddělení do SIS před finalizací záznamu o práci.
 4. Vyloučení celé práce ze zveřejnění je možné pouze v případech a postupem uvedeným v čl. 10 OR 6/2010. Návrh na vyloučení celé práce ze zveřejnění může podat vedoucí práce/školitel prostřednictvím SIS do pěti kalendářních dnů od odevzdání práce. Bezprostředně po jeho obdržení děkan předá návrh rektorovi prostřednictvím Odboru pro studium a záležitosti studentů RUK.
 5. Návrhy podle čl. 1–4 musí být doprovázeny zdůvodněním návrhu.

Čl. 9

Zpřístupnění závěrečných prací před obhajobou

 1. Listinná podoba odevzdané závěrečné práce musí být zpřístupněna k nahlížení nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby.
 2. V případě bakalářských a diplomových prací zajistí jejich zpřístupnění k nahlížení předsedové komisí ve spolupráci s vedoucími kateder. Toto zpřístupnění bude upraveno vyhláškou, která bude vydána do 31. 12. 2010. Ve vyhlášce budou uvedena jména a příjmení pracovníků, kteří jsou pověřeni touto činností, uvedeny místnosti, kde jsou práce přístupné, a čas zpřístupnění. Vyhlášku zveřejní studijní oddělení fakulty.
 3. Práce předložené v rámci rigorózního řízení a disertační práce zpřístupní k nahlížení studijní oddělení v úředních hodinách.
 4. Z práce zpřístupněné k nahlížení je možné pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny.
 5. Cenu za pořizování výpisů, opisů nebo rozmnoženin závěrečných prací stanovuji ve výši 5,– Kč za stránku.
 6. Cena za pořizování výpisů, opisů nebo rozmnoženin je splatná předem ve prospěch účtu fakulty číslo 21210277/0100, variabilní symbol 6. Jako specifický symbol je nutné uvést desetimístné rodné číslo bez lomítka.
 7. Doklad o zaplacení ceny za pořizování výpisů, opisů nebo rozmnoženin rigorózních prací musí zájemce o závěrečnou práci předložit před započetím pořizování těchto výpisů, opisů nebo rozmnoženin.

Část II.

„Starší práce“

Čl. 10

Upřesnění postupu pro „starší práce“

 1. V případě „starších prací“ se použijí ta ustanovení Části I, která jsou nezbytná ke zveřejnění elektronické podoby závěrečných prací prostřednictvím SIS.
 2. Doplňování „starších prací“ do SIS budou ve vzájemné spolupráci zajišťovat pověření pracovníci knihovny, studijního oddělení a kateder. Tito pracovníci se v případě nejasností mohou obracet na osoby spojené s danou prací (zejména na předsedy komisí pro státní závěrečné zkoušky, státní rigorózní zkoušky a obhajoby disertačních prací, na vedoucí prací, školitele a oponenty) s žádostí o předání prací do knihovny či doplnění chybějících údajů a podkladů. Na rozdíl od „nových prací“ nemusí být formát PDF prohledávatelný.
 3. Studijní oddělení oskenuje posudky vedoucího práce/školitele/oponenta/oponentů z jejich listinné podoby se zakrytými vlastnoručními podpisy, výsledek obhajoby práce (pro práce obhájené do 30. 6. 2010 včetně), zajistí záznam o průběhu obhajoby (pro práce obhájené od 1. 7. 2010 do 28. 9. 2010) a případné další nezbytné údaje ze spisu studenta a vše vloží do SIS.
 4. Kontrolu úplnosti záznamů v SIS provede studijní oddělení.
 5. Návrh na vyloučení příloh bakalářské, diplomové nebo disertační práce ze zveřejnění dle čl. 9 OR 6/2010 může podat vedoucí práce/školitel prostřednictvím SIS do 31. 12. 2010.
 6. Návrh na prodloužení lhůty pro zveřejnění práce dle čl. 11 OR 6/2010, a to až na 548 kalendářních dnů ode dne obhajoby práce, může podat vedoucí práce/školitel prostřednictvím SIS do 31. 12. 2010.
 7. Návrh na vyloučení celé bakalářské, diplomové nebo disertační práce ze zveřejnění může podat vedoucí práce/školitel prostřednictvím SIS do 31. 12. 2010.
 8. Návrhy podle odst. 5–7 musí být doprovázeny zdůvodněním návrhu.

Čl. 11

Kontrola

Změny a doplnění této směrnice předkládá děkanovi ke schválení její navrhovatel, který je též zodpovědný za její aktualizaci z hlediska souladu s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy.

Čl. 12

Závěrečná ustanovení

 1. Doplňování elektronické podoby prací do SIS, odevzdaných k obhajobě před nabytím účinnosti této směrnice, bude probíhat v následujících termínech vycházejících z čl. 14 odst. 8 OR 6/2010:
  1. pro práce odevzdané v období od 1. 1. 2010 do 28. 9. 2010 nejpozději do 30. 9. 2011,
  2. pro práce odevzdané v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 nejpozději do 30. 6. 2012,
  3. pro práce odevzdané v období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2008 nejpozději do 30. 6. 2014.
 2. Tato směrnice se nevztahuje na studenty zapsané na fakultě, kteří v rámci dvouoborového mezifakultního studia zpracovávají závěrečnou práci na jiné fakultě. Na tyto studenty se vztahuje věcně odpovídající opatření děkana příslušné fakulty.
 3. Touto směrnicí se k datu nabytí její účinnosti zrušuje opatření Směrnice děkana č. 3/2006 „Zveřejňování dizertačních, diplomových, bakalářských a rigorózních prací“.
 4. Tato směrnice nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem 29. 9. 2010.

Navrhovatel: prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc., proděkan pro koncepci studia
Směrnice byla schválena dne 22. 9. 2010,
vydána dne 27. 9. 2010.

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan