Směrnice děkana č. 8/2008

pro zahraniční styky


Pobyt pracovníka v zahraničí

1. Základní pojmy

Rozlišují se čtyři typy zahraničních pracovních cest:

 1. pracovní standardní (PCS);
 2. pracovní v rámci smluvní spolupráce (PCSS);
 3. se zkrácením pracovního úvazku (PCZU);
 4. cesty v rámci neplaceného volna (CNV).

2. Schvalování odpovědným pracovníkem

Před výjezdem musí být cesta schválena vedoucím pracoviště. Cesty vedoucích pracovišť schvaluje sekční proděkan. Souhlas s čerpáním požadovaných finančních prostředků na cestu musí podpisem stvrdit pracovník, který příslušnými prostředky disponuje. Formuláře se předkládají k podpisu oprávněným pracovníkům nejpozději 7 dní před nástupem cesty.

3. Evidence

Užívá se výhradně elektronická aplikace Evidence služebních cest, která je přístupná po přihlášení ve Studijním informačním systému MFF. Údaje o cestách se ukládají v databázi. Před odjezdem pracovník vyplní část „Údaje o cestě“, ze které lze generovat formuláře Cestovní příkaz (Cp) a Pobyt pracovníka v zahraničí (Ppz). Další postup se dělí podle typu cesty:

 1. u PCSS se předkládá formulář Ppz cestou OVZS proděkanovi pro vědeckou činnost a zahraniční styky;
 2. u PCS, které se nekonají v rámci smluvní spolupráce, se předkládá formulář Cp na hospodářské oddělení;
 3. u PCZU se předkládá formulář „Změna pracovní smlouvy“ na personální oddělení a formulář Cp, je-li pro pracovníka nutný, na hospodářské oddělení;
 4. u CNV se předkládá formulář Ppz na personální oddělení.

U všech druhů cest s výjimkou CNV je pracovník povinen do 10 pracovních dnů po skončení cesty vyplnit v elektronické aplikaci v části „Po cestě“ položku „Pobyt pracovníka v zahraničí, 2. část“. U cest založených na Cp současně vyplní položku „Vyúčtování pracovní cesty“ a vytištěný formulář podepsaný oprávněným pracovníkem předá na hospodářské oddělení s příslušnými doklady. Tím je evidence cesty uzavřena.

4. Další ustanovení

 1. Pracovník je povinen se pojistit na pracovní cestu pro případ úrazu a nemoci. Cestovní pojištění musí být sjednáno výhradně se smluvní pojišťovnou MFF (viz aktuální směrnice tajemníka o povinném sjednávání cestovního pojištění před služební cestou do zahraničí)
 2. Vedoucí pracoviště je odpovědný za zajištění pracovních povinností (zejména výuky) vyjíždějícího pracovníka.
 3. V průběhu pracovní cesty nemůže pracovník vstoupit do pracovního poměru v zahraničí.
 4. Doba, v níž pracovník čerpá dovolenou, není součástí pracovní cesty. K přerušení pracovní cesty je nutný souhlas oprávněného pracovníka.
 5. Použití soukromého osobního automobilu na pracovní cestu schvaluje tajemník fakulty. Příslušný formulář je součástí elektronické evidence.
 6. Případy, které se vymykají výše uvedeným pravidlům nebo těmito pravidly nejsou ošetřeny, projedná v předstihu vedoucí pracoviště s proděkanem.

Část „Pobyt pracovníka v zahraničí“ zrušena k 1. 2. 2023 Opatřením děkana č. 1/2023.


Přijetí zahraničního hosta

1. Základní pojmy

Rozlišují se tři typy přijetí zahraničního hosta:

 1. přijetí v rámci smluvní spolupráce (PSS);
 2. přijetí s požadovanými prostředky na pobyt mimo smluvní spolupráci (PPP);
 3. přijetí bez nároku na finanční prostředky (PNP).

2. Schvalování odpovědným pracovníkem a evidence

Návrh na přijetí zahraničního hosta (Ppzh) podává pečovatel a schvaluje vedoucí pracoviště. Souhlas s čerpáním požadovaných finančních prostředků na cestu musí podpisem stvrdit pracovník, který příslušnými prostředky disponuje. V elektronické aplikaci se před přijetím vyplní část „Údaje o přijetí“. Tištěný formulář Ppzh podepsaný vedoucím pracoviště se předkládá s dostatečným předstihem, nejpozději však 7 dnů před přijetím hosta:

 1. u PSS cestou OVZS proděkanovi pro vědeckou činnost a zahraniční styky;
 2. u PPP na hospodářské oddělení;
 3. u PNP vedoucímu příslušného pracoviště.

U všech typů přijetí vyplní v elektronické aplikaci pečovatel do 10 dnů po ukončení pobytu hosta část „Vyúčtování a informace o pobytu hosta“. U typu přijetí a) a b) se formulář podepsaný pečovatelem a vedoucím pracoviště spolu s příslušnými doklady předává na hospodářské oddělení. Tím je evidence přijetí hosta uzavřena.

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. ledna 2009. Ke stejnému datu se ruší Příkaz děkana č. 15/1993 ze dne 26. 11. 1993.

Navrhovatel: prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc., proděkan pro vědeckou činnost a zahraniční styky

Směrnice byla schválena dne: 22. 12. 2008

Vydána dne: 29. 12. 2008

Schválil:


prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan MFF UK