Neplatí od 1. 7. 2021, viz Opatření děkana č. 2/2021.

Směrnice děkana č. 7/2018

Číselník středisek (kateder, ústavů, jiných pracovišť, účelových zařízení, oddělení a referátů děkanátu)

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Směrnice upravuje postupy, kompetence, pravidla a lhůty při změnách stávajících a vzniku nových středisek.

 

Čl. 2
Aktuální přehled platných středisek

Fyzikální sekce
101. Astronomický ústav UK
102. Fyzikální ústav UK
103. Kabinet výuky obecné fyziky
104. Katedra didaktiky fyziky
105. Katedra fyziky povrchů a plazmatu
106. Katedra fyziky materiálů
107. Katedra fyziky nízkých teplot
109. Katedra fyziky kondenzovaných látek
110. Katedra makromolekulární fyziky
111. Katedra geofyziky
113. Katedra chemické fyziky a optiky
114. Ústav částicové a jaderné fyziky
115. Katedra fyziky atmosféry
116. Ústav teoretické fyziky
117. Počítačová síť Troja

Informatická sekce
201. Katedra softwaru a výuky informatiky
202. Katedra aplikované matematiky
203. Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů
204. Katedra softwarového inženýrství
205. Katedra teoretické informatiky a matematické logiky
206. Středisko informatické sítě a laboratoří
207. Ústav formální a aplikované lingvistiky
208. Informatický ústav Univerzity Karlovy

Matematická sekce
301. Katedra algebry
302. Katedra didaktiky matematiky
303. Katedra matematické analýzy
304. Katedra numerické matematiky
305. Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
306. Matematický ústav UK

Jiná pracoviště
511. Knihovna fakulty
512. Katedra jazykové přípravy
513. Katedra tělesné výchovy

Účelová zařízení
612. Reprografické středisko fakulty
613. Konferenční a společenské centrum „Profesní dům“

Děkanát
721. Sekretariát
722. Hospodářské oddělení
723. Oddělení pro vědu a zahraniční styky
724. Studijní oddělení
726. Zaměstnanecké oddělení
728. Správa počítačové sítě Karlov a centrálního informačního uzlu
729. Oddělení propagace a mediální komunikace
731. Správa budov
732. Referát energetika
733. Referát požárního a bezpečnostního technika
734. Referát interního auditu a právních služeb
735. Oddělení firemní spolupráce a kariérního poradenství

 

Čl. 3
Návrh na zřízení nového střediska

Návrh podává děkan, příslušný proděkan nebo tajemník k projednání v kolegiu děkana.

Za účelem zařazení do příslušných ekonomických, personálních a IT systémů musí navrhovatel stanovit:

 • název nového střediska (v českém a anglickém jazyce) včetně zkratky,
 • vedoucího a zástupce vedoucího střediska včetně e-mailových adres,
 • sídlo střediska,
 • telefonní spojení,
 • datum zřízení.
 

Čl. 4
Povinnosti příslušných oddělení děkanátu

Hospodářské oddělení navrhne číslo střediska a nastaví (pro následující měsíc po schválení nového střediska) parametry účetního a rozpočtového střediska do ekonomického systému iFIS a podle podpisového vzoru nastaví práva příkazce operací a správce rozpočtu nově zaváděného střediska.

Zaměstnanecké oddělení založí nové středisko v personální a mzdové databázi (WhoIs a EGJE) a zajistí zařazení nových, případně přeřazení stávajících zaměstnanců na nové středisko.

Správa počítačové sítě Karlov a centrálního informačního uzlu:

 • schvaluje číslo a zkratku tak, aby byly v souladu s technickými možnostmi číselníků v informačních systémech (historická unikátnost, délka, unikátnost mailového aliasu @mff.cuni.cz, …)
 • založí v SIS
 • založí v Amoebě
 • vyžádá u zaměstnaneckého oddělení založení střediska v WhoIs a poté, kdy dostane zprávu o výsledku, následně napojí záznam v Amoebe na WhoIs
 • vyžádá kontrolu aliasu na Správě domény mff.cuni.cz, následně založí alias ZKR​@mff.cuni.cz v DB/Amo a nasměruje ho na vedoucího
 • dle dislokačního rozhodnutí a požadavku tajemníka fakulty založí přístupovou zónu
 • případné další technické záležitosti vyřeší s vedoucím pracoviště.

Podklady pro zřízení nového střediska obdrží uvedená oddělení děkanátu nejpozději 14 dní před datem zřízení.Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vydání.

Ke dni vydání této směrnice se zrušuje Směrnice děkana č. 2/1999 a k ní dodatky č. 1/2000, č. 2/2000, č. 1/2001, č. 4/2001, č. 4/2002, č. 5/2003, č. 6/2005, č. 7/2005 a dodatek z roku 2010.

Navrhovatel: Ing. Antonín Líska, tajemník fakulty.
Směrnice byla schválena vedením fakulty dne 23. 5. 2018,
vydána dne 25. 5. 2018.

 

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan MFF UK