Neplatí od 1. 1. 2024, viz Opatření děkana č. 27/2023.

Směrnice děkana č. 7/2016

Změna Směrnice děkana č. 1/2015 Formální náležitosti závěrečné (tj. bakalářské, rigorózní, dizertační) práce

Čl. 1

Čl. 1 písm. b) Směrnice děkana č. 1/2015, Formální náležitosti závěrečné (tj. bakalářské, magisterské, rigorózní, dizertační) práce, se mění takto:

b) Titulní list

Titulní list je vypracován v jazyce práce. Je na něm povinně v dále předepsaném pořadí uvedeno fakultní logo, označení druhu závěrečné práce (bakalářská ap.), jméno a příjmení autora, název závěrečné práce, název katedry či ústavu, kde byla práce oficiálně zadána, vedoucí práce (s tituly), studijní program a studijní obor, sídlo fakulty (tj. Praha v patřičném jazyce), rok odevzdání.


Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vydání.


Navrhovatelé: doc. P. Kolman, Ph.D., proděkan pro koncepci studia; RNDr. M. Vlach, Ph.D., proděkan pro PRopagaci.

Směrnice byla schválena dne: 20. 6. 2016.
Vydána dne: 21. 6. 2016.


Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK