Neplatí od 1. 3. 2016, viz Směrnice děkana č. 1/2016.

Směrnice děkana č. 7/2015

Závazné pokyny pro uzavírání pracovně právních vztahů na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Uzavírání pracovně právních vztahů na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „MFF UK“ nebo „fakulta“) se řídí především zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVŠ“), zák. č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“) a zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „OZ“).

Cílem této směrnice je vytvoření jednotných pravidel pro vznik, evidenci a ukončování pracovně právních vztahů na MFF UK. Jako zaměstnavatel v těchto pracovně právních vztazích vystupuje vždy Univerzita Karlova v Praze jako právnická osoba, jejímž jménem jsou dle § 24 odst. 1 písm. c) ZVŠ ve věcech týkajících se MFF UK oprávněny rozhodovat nebo jednat orgány MFF UK.

1) Pracovní poměr

Při uzavírání pracovního poměru jedná s uchazečem o zaměstnání zaměstnanecké oddělení MFF UK. Jednání je vedeno s uchazečem za jeho osobní účasti přímo na zaměstnaneckém oddělení fakulty a v pracovní době. Uchazeč prokáže svou totožnost předložením platného občanského průkazu nebo platného cestovního pasu.

Před uzavřením pracovního poměru zaměstnavatel seznámí uchazeče o pracovní místo s právy a povinnostmi, které by pro něho z pracovního poměru vyplynuly a s konkrétními pracovními a mzdovými podmínkami. V rámci MFF UK jako zaměstnavatele plní tuto informační povinnost vedoucí příslušného pracoviště, ve spolupráci se zaměstnaneckým oddělením.

Doklady nutné pro vypracování pracovní smlouvy:

 1. U vědeckých a akademických pracovníků sekcí je to návrh na přijetí včetně platových podmínek vypracovaný vedoucím příslušného pracoviště a schválený sekčním proděkanem a děkanem.

  U ostatních pracovníků sekcí, jiných pracovišť a účelových zařízení je to návrh na přijetí včetně platových podmínek vypracovaný vedoucím příslušného pracoviště a schválený tajemníkem fakulty (u ostatních pracovníků sekcí a pracovníků jiných pracovišť po předchozím vyjádření příslušného proděkana).
  U pracovníků děkanátu je to návrh na přijetí včetně platových podmínek vypracovaný vedoucím příslušného oddělení a schválený tajemníkem fakulty (u pracovníků studijního oddělení, oddělení pro vědu a zahraniční styky, vydavatelství MatfyzPress, oddělení mediální komunikace a oddělení pro vnější vztahy a propagaci, po předchozím vyjádření příslušného proděkana).

 2. Vyplněný osobní dotazník podepsaný uchazečem.
 3. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci (vstupní lékařská prohlídka) vystavený poskytovatelem pracovně lékařských služeb (smluvním lékařem); vstupní lékařská prohlídka musí vždy předcházet uzavření pracovní smlouvy.
 4. Zápočtový list (nevztahuje se na cizí státní příslušníky).
 5. Číslo bankovního účtu pro převod mzdy (nevztahuje se na cizí státní příslušníky).
 6. Průkaz zdravotní pojišťovny – Evropský průkaz zdravotního pojištění (nevztahuje se na cizí státní příslušníky).
 7. Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání – uchazeč předloží zaměstnaneckému oddělení k nahlédnutí originál tohoto dokladu.
 8. U cizích státních příslušníků fotokopie příslušné části cestovního pasu.
 9. Popis práce – vypracovává vedoucí pracoviště, na děkanátu vedoucí oddělení (vzor popisu práce je Přílohou č. 1 Směrnice). Charakteristika obecných povinností musí být vypracována podle katalogu prací pro akademické a vědecké pracovníky (Příloha č. 2) nebo katalogu jednotlivých povolání (Příloha č. 3).

Při uzavírání pracovního poměru na částečný pracovní úvazek, kde je výše mzdy nižší než minimální mzda, zaměstnanec doloží potvrzení od svého zaměstnavatele o odvodech zdravotního pojištění alespoň z minimální mzdy.

Tyto doklady je nutné předložit nejpozději tři pracovní dny před nástupním termínem. V případě pozdějšího dodání bude nástupní termín posunut.

Zaměstnanecké oddělení je oprávněno v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru vyžadovat od uchazeče pouze ty údaje, které bezprostředně souvisejí s přijetím do zaměstnání nebo kde to vyžaduje právní předpis.

Při obsazování pracovního místa tajemníka fakulty, všech pracovních pozic na děkanátu a u vybraných pracovních pozic, kde tak stanoví děkan nebo tajemník, je zaměstnanecké oddělení oprávněno před vznikem pracovního poměru vyžadovat i výpis z evidence Rejstříku trestů.

V den podpisu pracovní smlouvy předloží zaměstnanecké oddělení uchazeči/zaměstnanci prohlášení podle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, k vyjádření jeho souhlasu, pokud není tento souhlas obsahem pracovní smlouvy. Nastupující zaměstnanec se dále povinně zúčastní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně, které zajistí bezpečnostní technik ve spolupráci ze zaměstnaneckým oddělením.

Pracovní smlouva se vyhotovuje písemně ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží zaměstnanec a druhé vyhotovení se stává součástí jeho osobního spisu. Pracovní smlouva musí být uzavřena nejpozději v den nástupu do zaměstnání.

Po podpisu pracovní smlouvy, popřípadě také po podpisu prohlášení poplatníka pro uplatnění daňových zvýhodnění obdrží zaměstnanec 1 vyhotovení pracovní smlouvy podepsané jím a oprávněnou osobou zastupující zaměstnavatele, dále platový výměr a popis práce.

2) Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o pracovní činnosti – DPČ, dohoda o provedení práce – DPP)

Formuláře dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se vyplňují na pracovišti, které má o uzavření takové dohody zájem; na každém pracovišti je pověřen jeden zaměstnanec, který je zodpovědný za správné vyplňování formulářů dohod. Na pracovištích jsou návrhy těchto dohod podepsány zaměstnancem, správcem zdroje, vedoucím pracoviště. Musí být schváleny příslušným proděkanem a tajemníkem fakulty. Na návrhu uvedou „souhlasím“ a opatří jej podpisem, svým jménem, funkcí a datem podpisu. K řádně vyplněné dohodě musí doložit:

 • zaměstnanec: potvrzení od hlavního zaměstnavatele zaměstnance o odvodech zdravotního pojištění alespoň z minimální mzdy (pouze u DPČ).
 • student: potvrzení o studiu.

Po podpisu dohody, popřípadě také podpisu prohlášení poplatníka pro uplatnění daňových zvýhodnění zaměstnanec obdrží 1 vyhotovení dohody podepsané jím a oprávněnou osobou zastupující zaměstnavatele.

Dohoda (DPČ a DPP) se vyhotovuje písemně ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží zaměstnanec a druhé vyhotovení se stává součástí jeho osobního spisu.

3) Obecná ustanovení platná pro všechny pracovně právní vztahy

Pokud nebudou dodrženy výše uvedené postupy a předloženy všechny potřebné doklady, nebude pracovní poměr ani jiný pracovně právní vztah s MFF UK uzavřen.

Zaměstnanec je povinen zaměstnaneckému oddělení do 8 dnů písemně nahlásit jakoukoli změnu v osobních údajích, změnu bankovního účtu pro bezhotovostní převod mzdy a změnu zdravotní pojišťovny. O této povinnosti bude poučen při podpisu pracovní smlouvy či dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Změny, doplnění a kontrolu tohoto vnitřního předpisu provádí navrhovatel, který je též zodpovědný za jeho aktualizaci z hlediska souladu s platnými právními předpisy. Kontrolu provádí také interní auditor, který je též oprávněn podávat návrhy na jeho aktualizaci na základě své funkce.

Tato směrnice nahrazuje Směrnici děkana č. 3/1999 a nabývá účinnosti dnem vydání.

Navrhovatel: Ing. Antonín Líska, tajemník fakulty
Směrnice byla schválena dne 15. dubna 2015,
vydána dne 16. dubna 2015.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK
Přílohy