Neplatí od 1. 7. 2021, viz Opatření děkana č. 3/2021.

Směrnice děkana č. 6/2012

Opatření o čerpání dovolené

V souladu s novelou zákona č. 365/2011 Sb. (Zákoník práce) účinnou od 1. 1. 2012 ukládám všem zaměstnancům MFF tyto povinnosti:

I. Povinnosti vedoucích pracovníků

a)

Ve smyslu ust. § 218 odst. 1 zákoníku práce určit čerpání dovolené s přihlédnutím k oprávněným zájmům zaměstnanců tak, aby dovolená mohla být vyčerpána do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo. Před schválením neplaceného volna prověřit, zda zaměstnanec vyčerpal nárok na dovolenou příslušného roku. Nemůže-li být dovolená vyčerpána pro zákonem stanovené překážky na straně zaměstnance (např. dlouhodobá pracovní neschopnost) nebo z naléhavých provozních důvodů na straně zaměstnavatele, zajistí vedoucí pracovník, ve smyslu ust. § 218 odst. 2 zákoníku práce, čerpání dovolené zaměstnance nejpozději do konce následujícího kalendářního roku.

b)

Vést evidenci nevyčerpané dovolené zákonně převedené do následujícího roku včetně zdůvodnění.

II. Dovolená během semestru

Během přednáškového období mohou vedoucí sekčních pracovišť schválit dovolenou v trvání maximálně jednoho týdne. Delší dovolenou může v odůvodněných případech povolit sekční proděkan, pokud bude zajištěna výuka a plnění ostatních pracovních povinností.

III. Povinnosti zaměstnanců

Není-li čerpání dovolené určeno nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, má právo určit čerpání dovolené rovněž zaměstnanec. Čerpání dovolené je zaměstnanec povinen písemně oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem na tiskopise „dovolenka“ a vyžádat písemný souhlas vedoucího pracovníka.

IV. Přechodná ustanovení, účinnost a kontrola

Nárok na dovolenou vzniklý v roce 2011 musí být vyčerpán do konce roku 2012.
Směrnice nabývá účinnosti 14. 11. 2012 a kontrolou jejího dodržovaní je pověřen vedoucí personálního oddělení.
Tato směrnice nahrazuje Směrnici děkana č. 4/2012.

Navrhovatel: Mgr. Tomáš Jančák, Ing. Dana Lanková
Směrnice byla schválena dne: 14. 11. 2012.
Vydána dne: 14. 11. 2012.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan fakulty