Směrnice děkana č. 5/2015

O vykazování hospodářské a nehospodářské činnosti

Obsah:

  1. Předmět úpravy
  2. Vymezení pojmů hospodářská a nehospodářská činnost
  3. Smluvní výzkum
  4. Užití zisku z hospodářské i nehospodářské činnosti
  5. Závěrečná ustanovení
 

I. Předmět úpravy

Hospodářská činnost Matematicko-fyzikální fakulty může být vykonávána pouze v souladu s Nařízením Komise EU č. 651/2014, Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01–29, Opatřením rektora č. 6/2015 a dalšími právními předpisy.

O vykonávání hospodářské činnosti rozhoduje děkan. Pro evidenci činností v účetnictví i zpracování mezd, zejména nákladů a výnosů, bude použit jednomístný číselný kód:
2 pro nehospodářskou činnost (dále jen NEHOČ),
5 pro hospodářskou činnost (dále jen HOČ).

 

II. Vymezení pojmů hospodářská a nehospodářská činnost

Nehospodářskou činností se rozumí zejména vzdělávání v rámci státního vzdělávacího systému, nezávislý výzkum a vývoj a činnosti v rámci transferu znalostí.

Hospodářskou činností se rozumí zejména realizace zboží nebo služeb na trhu (pronájem, vydávání knih, smluvní výzkum, vzdělávání „komerční povahy“ apod.).

Členění činností na NEHOČ a HOČ není totožné s členěním činností na doplňkovou a hlavní ani s daňovým členěním na ekonomickou a mimoekonomickou činnost.

 

III. Smluvní výzkum 1 (podle pokynu Rady pro výzkum, vývoj a inovace)

Smluvní výzkum bude zpravidla vykazován a účtován jako HOČ. Za správné zařazení činnosti odpovídá příkazce operace (osoba odpovědná za realizaci zakázky).

Smlouvy o smluvním výzkumu, případně objednávky na smluvní výzkum, eviduje sekretářka tajemníka fakulty, která přiřadí smlouvě či objednávce jedinečné číslo, jež se bude dále používat pro vykazování na MFF i vně fakulty.

U smluv příp. objednávek, které splňují kritéria hodnocení RIV (nad 50 000 Kč a uznávané výstupy) je povinnou přílohou uvedených dokumentů vyplněný formulář (pdf zde) obsahující tyto údaje: název předmětu smluvního výzkumu, kód odpovídajícího oboru výzkumu podle CEP, název a IČ (VAT) společnosti, s níž byla uzavřena smlouva, stupeň důvěrnosti, datum trvání smluvního vztahu (od-do), popis předmětu smluvního výzkumu, z něhož bude patrné, co bylo předmětem řešení, čeho bude dosaženo a co je pro daný smluvní výzkum charakteristické, klíčová slova anglicky, započitatelný objem finančních prostředků na realizaci smluvního výzkumu.

Každé smlouvě či objednávce bude přiřazena ve fakultním ekonomickém systému zvláštní AKCE, na jejíž vrub budou účtovány i náklady.

Příkazce operace odpovídá za kalkulaci smluvní ceny tak, aby byly zahrnuty veškeré materiálové, osobní, režijní a ostatní náklady a aby po uhrazení nákladů byl vykázán přiměřený zisk ve výši minimálně 15 % z fakturovaného výnosu. Z fakturovaných výnosů (bez DPH) bude při zaúčtování odvedena režie ve výši 10 %.

Nespotřebovaný kladný zůstatek (tj. zisk) k 31. 12. příslušného roku na této AKCI nelze převádět do příštího období.

Bod III. je nahrazen Směrnicí děkana č. 2/2019.

 

IV. Užití zisku z hospodářské i nehospodářské činnosti

O zisku, který bude využit zejména k financování výzkumné a vzdělávací infrastruktury, rozhoduje děkan fakulty.

 

V. Přechodná a závěrečná ustanovení

Evidence činností na HOČ a NEHOČ bude zpracována za celé účetní období 2015.

Tato směrnice nahrazuje Směrnici děkana č. 4/2014.

 

Navrhovatelé: prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc, proděkan pro vědu a zahraniční styky
Ing. Antonín Líska, tajemník fakulty
Směrnice byla schválena dne 1. dubna 2015,
vydána dne 3. dubna 2015, účinnosti nabývá dnem vydání.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK

 

1 Smluvním výzkumem se rozumí výzkumná činnost prováděná výzkumnou organizací, která je spojena s poskytováním služeb s vysokou přidanou hodnotou, tj. obecně služeb objednaných a uhrazených druhou stranou, kde náklady a přiměřený zisk výzkumné organizace jsou rovněž uhrazeny druhou stranou. Jde zejména o výzkumné a vývojové služby, včetně souvisejících konzultačních služeb (např. zpracování vzorků, zakázkové měření, testování apod.). Pokud jde o výnosy z pronájmu specializovaného zařízení, pak je lze započítat pouze v případě, že je pronájem spojen také s prokazatelným poskytnutím výzkumných a vývojových služeb a jedná se o pronájem motivovaný snahou o efektivní využití pořízeného zařízení v podobě doplňkové hospodářské činnosti. Objednatelem smluvního výzkumu je subjekt českého i zahraničního soukromého či státního sektoru. Pro účely hodnocení výzkumných organizací budou u jednotlivých projektů smluvního výzkumu započteny skutečně vyplacené prostředky očištěné od investic, služeb, doplňkových nákladů a financí vyplacených za subdodávky. Kč nebo jejich ekvivalent v zahraniční měně podle kurzu dne platby na účet VO.