Neplatí od 28. 1. 2022, viz Opatření děkana č. 1/2022

Směrnice děkana č. 5/2013

Opatření k začleňování mzdových grantových prostředků do mezd

Žadatelé o granty plánují v souladu s pravidly příslušných grantových soutěží pro sebe a pro členy svého řešitelského kolektivu mzdové prostředky na pokrytí části tarifní mzdy a jejích pohyblivých složek, odpovídající deklarované pracovní kapacitě věnované řešení projektu. V případě udělení grantu je tato pracovní kapacita specifikována v dodatku k pracovní smlouvě.

Využití mzdových prostředků, které se ušetří pracovišti začleněním mzdových grantových prostředků do mezd, navrhne vedoucí pracoviště v součinnosti se sekčním proděkanem a řešitelem grantového projektu. Dopad případné redukce pedagogických povinností musí být konzultován s garanty dotčených studijních programů.

Pokud podmínky grantové soutěže umožňují kofinancování z institucionálních prostředků, je možné jej plánovat z programů PRVOUK, ale pouze po dohodě s koordinátorem příslušného programu. V návrhu projektu se takové institucionální prostředky vykazují jako „Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.“

Navrhovatel: prof. RNDr. J. Trlifaj, CSc., DSc., proděkan pro vědu a zahraniční styky
Směrnice byla schválena dne: 21. 3. 2013
Vydána dne: 22. 3. 2013

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK