Neplatí od 17. 12. 2021, viz Opatření děkana č. 13/2021.

Směrnice děkana č. 4/2017

Pracovně lékařské služby na MFF UK

Obsah:

 1. Obecná ustanovení
 2. Smluvní lékařské zařízení
 3. Provádění PLP
 4. Rozsah péče
 5. Povinnosti zaměstnanců
 6. Závaznost
 7. Novelizace a zrušování
 8. Kontrola
 9. Závěrečná ustanovení
 

I. Obecná ustanovení

V návaznosti na zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, vyhlášku č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovně lékařských službách a některých druzích posudkové péče),

vydávám tuto směrnici o pracovně lékařských službách.

Zaměstnavatel je povinen v souladu se zákonem zajistit pro své zaměstnance pracovně lékařské služby, jinak se vystavuje možnému postihu podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 106 odst. 4 pís. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, je zaměstnanec povinen podrobit se na vyzvání preventivní lékařské prohlídce (dále PLP).

 

II. Smluvní lékařské zařízení

V souladu se zákonem byla mezi Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy a Všeobecnou fakultní nemocnicí, Klinikou pracovního lékařství (dále KPL), se sídlem Na Bojišti 1, Praha 2, uzavřena „Smlouva o zajištění pracovně lékařských služeb“.

 

III. Provádění preventivní lékařské péče

Lékařské prohlídky budou prováděny v prostorách KPL v Praze 2, Na Bojišti 1. Kontaktní osobou je v souladu se zmíněnou smlouvou MUDr. Kateřina Pavlíčková, vedoucí ambulance KPL.

 

IV. Rozsah péče

KPL zajistí pracovně lékařskou péči v rozsahu:

 1. vstupní lékařské prohlídky osob ucházejících se o zaměstnání včetně rizikových pracovišť, tuto lékařskou prohlídku hradí v plné výši osoba ucházející se o zaměstnání,
 2. periodické a mimořádné preventivní prohlídky zaměstnanců,
 3. prohlídky zaměstnanců, u kterých to vyžadují platné předpisy pro výkon těchto profesí (např. řidiči, apod.),
 4. činnosti pracovně lékařské péče (vyjma léčení nemocí, pracovních úrazů a vystavování pracovních neschopností),
 5. kontroly pracovišť s cílem zjištění možných rizik ohrožení zdraví, poradenská a přednášková činnost v oblasti podpory zdraví a vytváření zdravých pracovních podmínek,
 6. výstupní lékařské prohlídky u zaměstnanců včetně rizikových pracovišť.

Lékařskou péči uvedenou v bodech 2. až 6. hradí v plné výši zaměstnavatel.

 

V. Povinnosti zaměstnanců

 1. Zaměstnanec je povinen projít před nástupem do pracovního poměru vstupní lékařskou prohlídkou.
 2. Každý zaměstnanec je povinen projít preventivní lékařskou prohlídkou řadovou.
 3. Zaměstnanci pracující na rizikových pracovištích mají povinnost účastnit se preventivních prohlídek v cyklech předepsaných pro výkon těchto profesí.
 4. Zaměstnanci působící na rizikových pracovištích jsou povinni podrobit se před ukončením pracovního poměru výstupní lékařské prohlídce.
 

VI. Závaznost

Za dodržování této směrnice jsou odpovědni vedoucí pracovišť a dále všichni zaměstnanci.

 

VII. Novelizace a zrušování

Změny a doplňky této směrnice lze provést jen formou písemných dodatků. Za aktualizaci, případně za podání návrhu na zrušení této směrnice pro její věcnou nesprávnost nebo pro její nesoulad s právními předpisy odpovídají její navrhovatelé.

 

VIII. Kontrola

Kontrolou dodržování směrnice pověřuji požárního a bezpečnostního technika a vedoucího zaměstnaneckého oddělení.

 

IX. Závěrečná ustanovení

Změny a doplnění této směrnice provádí jeho navrhovatelé, kteří jsou též zodpovědní za její aktualizaci z hlediska souladu s platnými právními předpisy a za kontrolu. Kontrolu této směrnice provádí také interní auditor, který je též oprávněn podávat návrhy na její aktualizaci, zrušení a na vydání směrnice nové na základě své funkce.

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2017 a nahrazuje Směrnici děkana č. 3/2008, závodní preventivní péče na MFF, a Příkaz tajemníka č. 1/1998, o zavedení povinných lékařských prohlídek.Navrhovatelé: Ing. Oldřich Zoubek, Mgr. Tomáš Jančák.
Směrnice byla schválena dne 3. května 2017, vydána dne 1. června 2017.Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK