Neplatí od 1. 3. 2019, viz Směrnice děkana č. 4/2019.

Směrnice děkana č. 2/2015

Změna Směrnice děkana č. 8/2010

Čl. 1

Odst 2. čl. 3odst. 2 čl. 6 Směrnice děkana č. 8/2010 se mění takto:

Současně student vloží v elektronické podobě práci, její přílohy, abstrakt v anglickém jazyce a v případě studijních programů v českém jazyce také abstrakt v českém (resp. slovenském) jazyce, a případné další nezbytné údaje do SIS.

 

Čl. 2

Čl. 7 Směrnice děkana č. 8/2010 se mění takto:

Úprava závěrečné práce
1. Závěrečná práce musí být předložena v úpravě dané Směrnicí děkana č. 1/2015.
2. Vzorové šablony pro jednotlivé typy prací jsou k dispozici na webových stránkách fakulty.
3. Elektronickou verzi práce, nevylučuje-li to její povaha (viz čl. 3 OR 6/2010), vkládá student prostřednictvím webového rozhraní SIS, a to výhradně v prohledávatelném formátu PDF verze 1.3 či vyšší, ze kterého je možné automatizovaně generovat index. Má-li práce přílohu či přílohy (např. multimediální formáty či softwarová díla), vloží student do SIS také tuto přílohu (může mít jiný formát než PDF); v případě více příloh vloží jeden komprimovaný soubor (ve formátu ZIP nebo TGZ) obsahující všechny přílohy práce. Velikost souborů vkládaných do SIS je omezena na 850 MB. V případě, že je některý ze souborů práce větší než 850 MB, student prostřednictvím SIS odevzdá soubory vyhovující tomuto limitu a soubory přesahující limit odevzdá spolu s tištěnou podobou práce na DVD nosiči.
4. Termín pro odevzdání listinné i elektronické podoby práce je shodný. Práce je považována za odevzdanou pouze tehdy, pokud student v termínu odevzdal obě podoby práce.
5. Student zodpovídá za správnost a úplnost odevzdané elektronické podoby práce a jejích příloh a za soulad této podoby s její listinnou podobou (zejména obsahovou).

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vydání.

Navrhovatel: doc. Petr Kolman, Ph.D., proděkan pro koncepci studia.
Směrnice byla schválena vedením fakulty dne 17. 12. 2014,
projednána AS MFF dne 7. 1. 2015, vydána dne 8. 1. 2015.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK