Neplatí od 1. 7. 2021, viz Opatření děkana č. 1/2021.

Směrnice děkana č. 15/2015

Organizační uspořádání děkanátu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Ve smyslu novely Organizačního řádu fakulty ze dne 15. května 2015, článek 8, děkan stanovuje řídicí kompetence a rozsah činnosti pro pracoviště děkanát.

 

Článek I.

Pracoviště děkanát se člení na tato oddělení:
č. 721. Sekretariát (SEKR)
č. 722. Hospodářské oddělení (HOSP)
č. 723. Oddělení pro vědu a zahraniční styky (OVZS)
č. 724. Studijní oddělení (STUD)
č. 725. Oddělení pro vnější vztahy a propagaci (OVVP)
č. 726. Zaměstnanecké oddělení (PERS)
č. 728. Správa počítačové sítě Karlov a centrálního informačního uzlu (PSIK)
č. 729. Oddělení mediální komunikace (OMK)
č. 731. Správa budov (SB)
č. 732. Energetik (ENERGI)
č. 733. Požární a bezpečnostní technik (PBT)
č. 734. Interní audit a právní služby (RIA)

 

Článek II.

Stanovení řídicích kompetencí:

 1. Děkan pověřuje tajemníka fakulty řízením všech oddělení uvedených v Článku I. po pracovně právní stránce.
 2. Děkan pověřuje tajemníka fakulty metodickým řízením oddělení č. 721, 722, 726, 728, 731, 732, 733 a 734. Příslušní vedoucí odpovídají tajemníkovi za plnění úkolů vyplývajících z jejich pracovních náplní.
 3. Děkan pověřuje jednotlivé proděkany metodickým řízením vybraných oddělení, jejichž vedoucí zodpovídají za plnění odborných úkolů příslušným proděkanům, a to následovně:
  • proděkana pro vědeckou činnost a zahraniční styky – odd. č. 723. OVZS
  • proděkana pro PRopagaci – odd. č. 725. OVVP a odd. č. 729. OMK
  • proděkana pro studijní záležitosti a proděkana pro koncepci studia – odd. č. 724. STUD.
 

Článek III.

Organizační struktura a náplň činnosti jednotlivých oddělení děkanátu:

721. Sekretariát (SEKR)

Organizační struktura (pracovní pozice)

vedoucí sekretariátu – sekretářka děkana
sekretářka tajemníka
referent podatelny

Stručný popis činnosti

Sekretariát děkana

 • Vyřizuje korespondenci děkana, sjednává termíny jednání a připravuje podklady k jednáním.
 • Vede časový plán děkana (porady, jednání, zahraniční cesty a další akce).
 • Zajišťuje administrativu spojenou s kolegiem děkana MFF UK (termíny, pozvánky, přípravy na jednání, pořizování zápisu).
 • Organizačně zajišťuje agendu Vědecké rady MFF UK (termíny, pozvánky, přípravu na jednání, pořizování zápisu).
 • Řídí činnost podatelny.

Sekretariát tajemníka

 • Vyřizuje korespondenci tajemníka, sjednává termíny jednání.
 • Vede časový plán tajemníka.
 • Zajišťuje porady vedoucích oddělení děkanátu a pořizuje zápisy z těchto porad.
 • Shromažďuje dokumentaci k pracovním úrazům a úrazům studentů a následně předává referentovi BOZP.
 • Vede evidenci řidičů (školení, lékařské prohlídky).
 • Vede evidenci smluv.

Podatelna

 • Zajišťuje příjem, evidenci a distribuci poštovních zásilek na jednotlivá pracoviště fakulty.
 • Zajišťuje frankování a odesílání zásilek vně fakulty.
 • Zajišťuje distribuce spěšných zásilek v rámci fakulty a rektorátu UK kurýrní formou.

722. Hospodářské oddělení (HOSP)

Organizační struktura (pracovní pozice)

vedoucí hospodářského oddělení
vedoucí všeobecné účtárny
účetní všeobecné účtárny
finanční účetní
pokladní
referent správy majetku

Stručný popis činnosti

Všeobecná účtárna

 • Zajišťuje zpracování veškerých účetních dokladů a bankovních transakcí ve všech měnách. Vede účetní agendu zahraničních projektů a programů.
 • Vede agendu DPH a ostatních daní a zúčtovacích vztahů s RUK. Zpracovává inventarizaci pohledávek a závazků, kontroluje saldokonta odběratelů a urguje pohledávky po splatnosti.

Finanční účtárna

 • Odpovídá za rozpis rozpočtu a přidělování typů akcí podle jednotlivých zdrojů.
 • Zpracovává agendy drobných vydání, zahraničních hostů, záloh, cestovních příkazů a cestovního pojištění.

Pokladní

 • Zajišťuje vedení pokladny a valutových pokladen pro hotovostní pokladní styk.
 • Vede agendu stravenek pro zaměstnance.

Referent správy majetku

 • Odpovídá za zaúčtování pořízeného majetku fakulty, jeho evidenci, přesuny a vyřazování v souladu s platnými předpisy. Zabezpečuje inventarizaci hmotného a dokladového majetku MFF UK a archivaci a skartaci dokladů hospodářského oddělení.

723. Oddělení pro vědu a zahraniční styky (OVZS)

Organizační struktura (pracovní pozice)

vedoucí oddělení
referent oddělení

Stručný popis činnosti

Zajišťuje administrativní, koordinační, konzultačně poradní, informační, evidenční a archivační činnost na fakultě v rámci agend:

 • vnitřních grantových systémů a institucionálního financování na UK (GA UK, SVV, UNCE, PRVOUK);
 • rezortních i mimorezortních programů pro vědu a výzkum (zejména GA ČR, TA ČR, MŠMT, MPO);
 • mezinárodních programů a mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, včetně programů Evropské unie v této oblasti;
 • ocenění pro pracovníky ve vědě a výzkumu (tuzemská i mezinárodní, interní univerzitní),
 • habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem;
 • čestných vědeckých hodnosti (doktoráty honoris causa, hostující profesoři UK, emeritní profesoři UK, tituly udělované in memoriam);
 • meziuniverzitních dohod (vysílání a přijímání akademických pracovníků, shromažďování námětů, příprava dohod, vypisování stipendijních nabídek v rámci dohod);
 • kulturních dohod a dvoustranných mezinárodních smluv zastřešených MŠMT;
 • Fondu mobility UK;
 • Fond na podporu pobytů zahraničních výzkumníků (post-doc).
 • Agenda smluvního výzkumu.

OVZS připravuje v uvedených agendách materiály a informace pro www stránky fakulty, rozbory, statistiky, přehledy a podklady pro dílčí, hodnoticí a výroční zprávy fakulty a podklady pro vědeckou radu. Dále OVZS plní specifické úkoly vyplývající z činnosti oddělení podle pokynů příslušného proděkana a tajemníka fakulty.
V uvedených agendách spolupracuje s příslušnými odbory rektorátu.

724. Studijní oddělení (STUD)

Organizační struktura (pracovní pozice)

vedoucí oddělení
referent pro bakalářské a magisterské studium
referent pro doktorské studium a zahraniční studenty
referent pro bakalářské a magisterské studium v anglickém jazyce

Stručný popis činnosti

Agendy pro studium v českém i anglickém jazyce

 • agenda bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia v prezenční, kombinované formě;
 • agenda bakalářského a navazujícího magisterského studia zahraničních studentů a stážistů;
 • agenda přijímacího řízení;
 • agenda přezkumného řízení;
 • agenda rigorózního řízení;
 • agenda celoživotního vzdělávání (kurzy zájmové a na výkon povolání);
 • agenda studia v rámci programu Erasmus;
 • agenda studentů se speciálními potřebami;
 • agenda stipendií v pregraduálním a postgraduálním studiu vč. stážistů a studijních pobytů;
 • agenda archivnictví a spisové služby;
 • agenda akreditací (studijní plány a Karolinky).

V rámci jednotlivých agend STUD:

 • zajišťuje evidenci, zápis a kontrolu studia vč. mezifakultního studia (FF, FTVS, PřF, FSV)
 • rozhoduje o právech a povinnostech studentů;
 • připravuje a zpracovává podklady pro přezkumy rozhodnutí děkana;
 • zajišťuje vydání diplomů a dodatků k diplomům pro absolventy v bakalářském, navazujícím magisterském, doktorském studiu;
 • zajišťuje vydání diplomů pro absolventy rigorózního řízení;
 • vydává osvědčení absolventům akreditovaných kurzů v rámci CŽV a Univerzity třetího věku;
 • organizuje a zajišťuje promoce ( Bc., Mgr., Ph.D., RNDr. a U3V);
 • organizuje a zajišťuje imatrikulace nově přijatých studentů;
 • zajišťuje evidenci diplomů a vysvědčení;
 • zajišťuje přípravu a koordinaci činností související s konáním obhajob a státních zkoušek;
 • zajišťuje přípravu a zpracování odměn školitelům;
 • zajišťuje přijímací řízení, vyhodnocuje a zpracovává výsledky přijímacích zkoušek vč. přezkumného řízení;
 • zajišťuje podklady a zpracovává materiály pro nostrifikace zahraničních diplomů;
 • zajišťuje evidenci příjezdů a výjezdů studentů v rámci programu Erasmus a s tím související další činnosti;
 • zajišťuje agendu související s přípravou a výplatou stipendií studentů vč. zahraničních studentů;
 • zajišťuje činnost spojenou s poplatky spojenými se studiem studentů vč. vymáhání poplatků a kontrolou plateb;
 • zajišťuje činnost spojenou s centrální evidencí studentů, absolventů tzv. „matriku studentů“;
 • zajišťuje agendu souběžně v rámci Studijního a informačního systému (SIS) v programu “Student“ a „Uchazeč“;
 • zabezpečuje aktualizaci údajů v programu „Tajemník“ a „Parametry“ (databáze předmětů, zpracování harmonogramu, číselníky aj.);
 • připravuje a zabezpečuje naplnění databází v rámci SIS (Přijímací řízení, Celoživotní vzdělávání, Promoce, Zveřejňování závěrečných prací, Zveřejňování obhajob aj.);
 • zajišťuje jmenování, odvolání členů, předsedů a místopředsedů bakalářských, magisterských, doktorských komisí ke SZZ, předává a připravuje materiály ke schvalování ve vědecké radě MFF UK, vyplňuje univerzitní databázi oborových rad a garantů studijních oborů a programů.

Ostatní činnost – STUD:

 • spolupracuje s oddělením propagace na organizaci vybraných propagačních akcí (např. Dne otevřených dveří a s IPSC UK na organizaci Informačního dne UK;
 • připravuje v rámci své agendy materiály a informace pro www stránky a propagační tiskoviny fakulty;
 • spolupracuje s odd. PSIK a ÚVT v rámci rozvoje SIS;
 • organizuje úvodní soustředění pro 1. ročníky;
 • zajišťuje agendu související s udělováním cen studentům;
 • zajišťuje přímou spolupráci s Domem zahraničních styků v oblasti zahraničních studentů studující jak v českém, tak v anglickém jazyce;
 • zajišťuje výstupy pro VZP;
 • zajišťuje činnost související s vydáváním průkazek a kupónů k průkazům;
 • koordinuje činnosti spojené s ubytováním studentů vč. zajišťování ubytování pro zahraniční studenty – ÚSKM;
 • zajišťuje podklady pro přípravu a zpracování Karolinky;
 • vypracovává statistické výkazy (MŠMT, RUK aj.);
 • koordinuje činnost v rámci archivu studijního oddělení jak na fakultě tak i na RUK;
 • zajišťuje spolupráci s knihovnou MFF – zveřejňování závěrečných prací;
 • připravuje podklady pro rozvoj SIS;
 • spolupracuje s fakultami zabezpečující mezifakultní studium (FTVS UK, PřF UK, PedF UK, FF UK);
 • zajišťuje a koordinuje činnost spojenou s rozvojem SIS na MFF UK a na RUK;
 • spolupracuje s IPCS UK v oblasti agendy studentů se speciálními potřebami;
 • zpracovává podklady pro vytíženost pracovišť;
 • provádí kontrolu při vyúčtování mezifakultního studia;
 • zajišťuje evidenci a kontrolu plnění studentských fakultních grantů (SFG) vč. stipendií za SFG.

725. Oddělení pro vnější vztahy a propagaci

Organizační struktura (pracovní pozice)

vedoucí oddělení
účetní
organizační pracovník

Stručný popis činnosti

 • Koncepční a strategické činnosti.
 • Spolupráce na rozvoji a prohloubení propagace a popularizace fakulty.
 • Popularizace přírodních věd, zejména fyziky, matematiky, informatiky a deskriptivní geometrie, v různých skupinách veřejnosti (děti a mládež, talentovaní žáci a studenti ZŠ, SŠ a VOŠ, odborná veřejnost, studenti MFF UK a absolventi Bc., veřejnost obecně).
 • Náborová a osvětová činnost (ve spolupráci s odbornými pracovišti fakulty, garanty, propagační komisí a dalšími pracovními skupinami MFF UK (pro fakultní školy, pro web, pro Partnerský program atd.).
 • Celoživotní a zájmové vzdělávání v přírodovědných oborech (zejména F, M, I a učitelství) ve spolupráci s vedoucími didaktických pracovišť a studijním oddělením.
 • Kariérní poradenství a aktivity související pro studenty fakulty a univerzity, pro studenty SŠ a případné zájemce z řad zaměstnanců: semináře, školy, exkurze, stáže, informační dny.
 • Vyhledávání, vyhodnocování a iniciace zapojení aktivit fakulty do rozvojových projektů, dotací, nadační podpory a partnerské podpory z řad firem a zaměstnavatelů absolventů.
 • Získávání finanční podpory MŠMT, nadací, RVP, OP VVV, OPVK, darů či reklamy firem a dotací pro tradiční i nové popularizační a vzdělávací činnosti fakulty.
 • Organizace, produkční činnost, logistická a metodická podpora tradičních aktivit MFF UK.
 • Vytváření, inovace a rozvoj, aktualizace a propojování databázového systému oddělení propagace AESOP 4 s ostatními databázemi k plnění úkolů vedení fakulty, zejména při hodnocení efektivity akcí a distribuci propagačních nebo informačních materiálů, rozesílání novinek vybraným respondentům.
 • Vedení a řízení efektivní hromadné korespondence, a to jak poštovní, tak elektronické, pro cílové skupiny, které jsou pro fakultu zajímavé.
 • Zpětnovazební činnosti – zejména dotazníková šetření, jejich realizace, zpracování, vyhodnocení a zveřejnění (anketa na úvodním soustředění se studenty 1. ročníku, dotazníková šetření absolventů Bc., Mgr. i po 5 letech po ukončení studia).
 • Spolupráce se spolkem Matfyzák a se spolkem absolventů Matfyz Alumni.
 • Spolupráce s oddělením mediální komunikace.
 • Logistická podpora pro organizátory tradičních akcí a aktivit MFF UK, zastřešených OVVP (administrativní, metodická, finanční (rozpočtování a kontrola čerpání) a organizační pomoc, spolupráce s odděleními děkanátu).
 • Správa propagační wiki pro veřejnost i organizátory.
 • Podíl na výstavní a prezentační činnosti MFF UK i celé univerzity (Informační dny, veletrhy a stánky na výstavních akcích UK, vlastní galerie (MGVO)).
 • Prezentace a upoutávky aktivit na webech.

726. Zaměstnanecké oddělení (PERS)

Organizační struktura

vedoucí oddělení
referent personální agendy
mzdová účetní

Stručný popis činnosti

Zaměstnanecké oddělení zajišťuje:

 • komplexní vyřízení vzniku a dalších změn pracovního poměru na MFF UK včetně změn vícezdrojového financování na základě návrhu pracoviště (souhlas proděkana a děkana fakulty);
 • agendu výběrových řízení;
 • agendu dohod konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ);
 • kontrolu čerpání mzdových prostředků na projektech, příprava podkladů pro audity;
 • přeúčtování mezd;
 • zpracování statistických výkazů;
 • mzdovou agendu: komplexní zpracování mezd, výplatu nemocenských dávek, vyúčtování daňových záloh;
 • spolupráci se zdravotními pojišťovnami a úřadem práce, správou sociálního zabezpečení, finančním úřadem a dalšími kontrolními orgány.

728. Správa počítačové sítě Karlov a centrálního počítačového uzlu (PSÍK)

Organizační struktura (pracovní pozice)

vedoucí oddělení
odborný specialista IT

Stručný popis činnosti

Správa domény Karlov

 • Provoz a rozvoj základní infrastruktury počítačové sítě MFF UK v lokalitě Karlov a její připojení do Pražské akademické sítě.
 • Schvalování připojení koncových zařízení do počítačové sítě v lokalitě Karlov, přidělování IP adres a doménových jmen.
 • Konfigurace síťových prvků a provoz centrálních služeb v doméně Karlov (mailové a groupware služby, DNS, DHCP/BOOTP).
 • Instalace kabeláže počítačové sítě v lokalitě Karlov.

Správa počítačové laboratoře Karlov (PLK)

 • Zajišťování rozvoje (nákup a instalace hw a sw).
 • Zajišťování provozu (organizování služeb, řešení provozních problémů).

Správa hardwaru, operačních systémů a programového vybavení centrálních serverů v doméně Karlov

 • pro potřeby počítačové laboratoře a pracovišť v lokalitě Karlov,
 • pro potřeby děkanátu,
 • pro potřeby centrálních informačních systémů fakulty.
 • Zálohování a ochrana dat na těchto serverech uložených.
 • Monitorování zatížení a dostupnosti provozované infrastruktury a služeb.

Správa aplikací centrálních informačních systémů fakulty, podpora jejich uživatelů, spolupráce s dodavatelem

 • Finanční informační systém (iFIS).
 • Studijní informační systém (SIS) včetně nestudijních agend (+ specifikace požadavků na rozvoj).
 • Personální a mzdový systém (EGJE).
 • Amoeba (+ vývoj systému).
 • Přístupový systém (+ vývoj fakultního rozšíření).
 • Zabezpečené úložiště souborů (dokumenty kolegia děkana).
 • Systém pro zveřejňování natočených přednášek.
 • Technické zajištění provozu fakultních www stránek, jeho rozvoje, včetně implementace nových funkcionalit.

Správa děkanátní počítačové sítě včetně koncových zařízení

 • Uživatelská podpora v rámci děkanátní počítačové sítě, školení uživatelů.
 • Zabezpečuje a koordinuje nákupy a instalace veškerého hw a sw v rámci děkanátní počítačové sítě.

Součinnost při správě zařízení a služeb ve správě jiných organizačních jednotek

 • Studentské úložiště.
 • Telefonní ústředna a infrastruktura.
 • Kamerový systém.

Systémová integrace fakultních databází

 • Definování číselníku s celofakultní platností.
 • Definování požadavků na vlastnosti dat jednotlivých aplikací.

729. Oddělení mediální komunikace (OMK)

Organizační struktura (pracovní pozice)

vedoucí oddělení
referent
redaktor – grafik
technicko-obsahový redaktor

Stručný popis činnosti

 • Hlavním úkolem OMK je vnější pozitivní propagace fakulty v médiích a obecně ve veřejném prostoru ČR. Oddělení po obsahové stránce spravuje webové stránky fakulty, koordinuje její prezentaci na sociálních sítích a v dalších elektronických komunikačních kanálech. Toto neplatí pro obsah webu vznikající činností jiných oddělení (Studijního odd., Personálního odd., Sekretariátu děkana apod.) Podle potřeby také koriguje krizovou komunikaci fakulty směrem k médiím. V tomto ohledu zejména spolupracuje s rektorátním útvarem OVV.
 • OMK se dále podílí na vnitrofakultní komunikaci, většinou formou jednorázových akcí nebo dlouhodobějších projektů. Nedílnou součástí činnosti OMK je propagační podpora a zhodnocení naučně-propagačních aktivit pro mládež, které organizuje OVVP.
 • Oddělení spravuje a rozvíjí vizuální identitu fakulty pro tištěné i elektronické dokumenty, sleduje nové trendy v elektronických médiích a snaží se o jejich aplikaci v prostředí fakulty. Dále připravuje propagační články s multimediálními prvky pro web fakulty, v jejichž obsahu reflektuje jak odbornou, tak vzdělávací činnost instituce, organizuje dlouhodobé propagační projekty, soutěže, výstavy apod. Zadává inzerci do médií, která slouží jednak k posílení značky fakulty, jednak k náboru nových studentů.
 • Jako podpůrný prostředek vnější propagace fakulty využívá OMK přípravu a výrobu vhodných propagačních předmětů různých druhů a zaměření, které nesou fakultní logo nebo znak. V této oblasti působí též jako fakultní koordinátor, zejména pro činnost OVVP.
 • V obsahové správě OMK ve výše zmíněných intencích se nacházejí tři základní fakultní weby, oficiální doména mff.cuni.cz, propagační matfyz.cz a náborový studuj-matfyz.cz.
 • K úkolům oddělení dále částečně patří propagace anglického studia na fakultě, ať už prostřednictvím přípravy a výroby vhodných tiskovin a propagačních předmětů, přímou účastí na zahraničních veletrzích vzdělávání či propagační a organizační podporou účasti fakulty na nich.
 • OMK organizačně zajišťuje účast fakulty na veřejných akcích s vhodným propagačním vyzněním (např. Muzejní noc) a propaguje a spolupořádá fakultní akce podobného druhu.

731. Správa budov (SB)

Organizační struktura (pracovní pozice)

vedoucí oddělení
sekretářka
stavební technik
správce budov Karlov
správce budovy Karlín
správce budovy Malostranské náměstí
správce areálu Troja

Stručný popis činnosti

Na základě požadavků pracovišť týkajících se oprav, údržby, rekonstrukcí, nových investičních akcí, zpracovává SB návrh ročních provozních a stavebních rozpočtů pro budovy na Karlově, v Karlíně, Malé Straně a Areálu v Troji. Správa budov zajišťuje jejich chod, údržbu, stavební akce, revize, servisy technických a technologických zařízení.

Správa budov dále zajišťuje:

 • provoz vrátnic, velínů, pravidelné a mimořádné úklidy budov vč. přilehlých pozemků, doplňování poslucháren a učeben potřebnými prostředky pro výuku, doplňování hygienických prostředků na sociálních zařízeních;
 • dodavatele prací a služeb, kontroluje jejich kvalitu a kvantitu, odpovídá za správné finanční a věcné plnění, vede evidenci objednávek, smluv o dílo, mandátních a příkazních smluv, projektové dokumentace a jejich archivaci;
 • kontroluje správnost fakturace, na jednotlivých objektech, zpracovává pomocnou účetní evidenci /PÚE/, kontroluje čerpání jednotlivých provozních a stavebních rozpočtů na budovách, pravidelně čerpání odsouhlasuje s finanční účtárnou. Správci objektů zpracovávají podklady pro výpočet mezd pracovníků. Vedoucí oddělení SB odpovídá za dodržení limitů přidělených prostředků provozních, stavebních investičních a neinvestičních a limitu mzdových prostředků rozpočtového roku;
 • služby v oblasti odvozu odpadů, stěhování, likvidaci odepsaného majetku, PO, BOZP.

Na vedení správy budov v Troji, na úseku přípravy a realizace staveb, se připravují podklady pro výběrová řízení organizovaná právní kanceláří, zajišťují se stavební dozory vlastními pracovníky a externisty, zpracovávají se zde podklady pro přípravu projektové dokumentace, investiční záměry a studie proveditelnosti, hlášení a podklady pro vedení fakulty, RUK, MŠMT, státní aj. orgány. Obsluha velínu v Troji zajišťuje 24 hod. havarijní službu. V budově na Malé Straně správa budov spolupracuje v součinnosti se studijním oddělením, Refektářem a restaurací. Pracoviště SB v Karlíně dále zajišťuje požadavky týkající se hostinských pokojů, spolupracuje při ubytování hostů. Správa budov na Karlově má v další činnosti vydávání přenosných průkazů a klíčenek pro celou MFF UK, ve spolupráci s PSÍK zajišťuje správu přístupového systému, je zde centrální místo pasportizace fakulty – změny, aktualizace, zdrojové výkresy, práce v programu EFA, spolupráce s RUK, zakládání místností a správa všech údajů v systému Amoeba. Pracoviště zajištuje správu OCTOPUS – týkající se vrtů, centrálního chlazení a topení na Karlově.

732. Energetik (ENERGI)

Organizační struktura (pracovní pozice)

samostatný referent

Stručný popis činnosti

Všeobecně energetik:

 • Zajišťuje plynulou dodávku elektřiny, zemního plynu a pitné vody.
 • Zajišťuje změny smluvních kapacit a maximálních příkonů.
 • Sjednává rozpis záloh jednotlivých komodit.
 • Kontroluje správnost dodaných faktur a vystavuje průvodní listy pro věcnou účtárnu.
 • Průběžně kontroluje proplácení faktur a vracení přeplatků za dodané energie.
 • Zasílá data o dodávkách paliv a energie pro statistické účely MPO.
 • Je součinný se Správou budov při přípravě a realizaci investičních záměrů.
 • Dodává RUK podklady pro veřejné zakázky na sdružené služby dodávky elektrické energie a zemního plynu.

Elektřina – energetik:

 • Sjednává a upravuje odběrové diagramy a sleduje jejich dodržování.
 • Sleduje a vyhodnocuje spotřebu jednotlivých odběrných míst a hlavních spotřebičů fakulty.
 • Odečítá spotřebu nájemců, stanovuje trvalé platby a vystavuje podklady pro fakturaci.
 • Sleduje a vyhodnocuje provoz fotovoltaického zdroje FTE. Předává věcné účtárně doklad o přijatých platbách od OTE za vyrobenou elektřinu a faktury za náklady spojené s její distribucí.
 • Zajišťuje pravidelné revize a opravy trafostanic, FTE a vstupních částí rozvoden NN.

Zemní plyn (vytápění) – energetik:

 • Zajišťuje autorizované měření plynných emisí a zasílá o něm protokol České inspekci životního prostředí.
 • Zasílá výkaz ISPOP Souhrnné provozní evidence zdrojů znečištění Odboru ochrany prostředí MHMP oddělení ochrany ovzduší.
 • Spolupracuje s provozovatelem tepelného zdroje a kontroluje ekonomičnost vytápění.

733. Požární a bezpečnostní technik (PBT)

Organizační struktura (pracovní pozice)

samostatný referent

Stručný popis činnosti

Požární a bezpečnostní technik zajišťuje problematiku požární ochrany a bezpečnosti práce na všech pracovištích MFF UK a je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a v oblasti požární ochrany.

Oblast prevence rizik

 • Řídí a organizuje opatření k zajištění BOZP dle příslušných zákonných předpisů.
 • Kontroluje, aktualizuje, případně vypracovává vnitřní předpisy BOZP.
 • Provádí a kontroluje provádění školení a instruktáží BOZP na pracovištích, provádí prověrku BOZP.
 • Spolupracuje při řešení pracovních úrazů, vede jejich evidenci a navrhuje nápravná opatření.
 • Vyhledává, posuzuje a hodnotí rizika na pracovištích, navrhuje opatření k jejich odstranění a spolupracuje při jejich realizaci.
 • Provádí průběžné kontroly na pracovištích.
 • Sleduje platnost zákonných předpisů v dané oblasti a zajišťuje jejich aplikaci v podmínkách fakulty.
 • Provádí poradenskou a konzultační činnost BOZP.

Oblast požární ochrany

 • Řídí a organizuje opatření k zajištění činnosti z hlediska PO dle příslušných zákonných předpisů.
 • Provádí preventivní prohlídky v objektech a na pracovištích.
 • Zajišťuje a provádí předepsané druhy školení a vede příslušnou evidenci.
 • Navrhuje opatření pro dobu pracovního klidu a sníženého provozu.
 • Zajišťuje hlášení každého požáru, spolupracuje se složkami státního dozoru.
 • Kontroluje stav prostředků PO tak, aby byla zajištěna jejich akceschopnost.
 • Zpracovává, kontroluje a vede předepsanou dokumentaci PO.
 • Průběžně kontroluje dodržování zásad PO a navrhuje opatření k nápravě.

734. Interní audit a právní služby

Organizační struktura (pracovní pozice)

samostatný referent interního auditu
samostatný referent právních služeb

Stručný popis činnosti

Interní audit
Jako součást vnitřního kontrolního systému fakulty zahrnuje organizačně oddělené a funkčně nezávislé přezkoumávání a vyhodnocování přiměřenosti a účinnosti řídící kontroly, včetně prověřování souladu vybraných finančních a majetkových operací s právními předpisy.

Interní audit zjišťuje zejména, zda:

 • jsou dodržovány právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy;
 • rizika vztahující se k činnosti fakulty jsou včas rozpoznávána, a zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění;
 • výsledky kontrol poskytují Akademickému senátu a vedení fakulty potřebné informace;
 • provozní a finanční kritéria podle § 4 zákona o finanční kontrole jsou plněna;
 • zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný, reaguje včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek;
 • dosažené výsledky při plnění rozhodujících úkolů fakulty poskytují dostatečné ujištění, že schválené záměry a cíle fakulty budou splněny.

Právní služby

 • Sledování právních předpisů ČR a UK a jejich aplikace do činnosti fakulty.
 • Poskytování právních názorů a stanovisek vedení fakulty pro potřebu přijímání důležitých rozhodnutí v řízení fakulty.
 • Zpracování návrhů různých typů smluv, uzavíraných fakultou podle potřeby jednotlivých pracovišť.
 • Připomínkování zaslaných návrhů smluv před jejich schválením a podepsáním děkanem nebo tajemníkem fakulty.
 • Připomínkování vnitřních předpisů fakulty.
 • Poskytování právního poradenství a konzultací vedení fakulty, děkanátu a pracovištím sekcí.
 

Zpracoval a předkládá: Ing. Antonín Líska, tajemník fakulty

Datum schválení: 18. 11. 2015
Datum účinnosti: 1. 12. 2015


Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK