Neplatí od 1. 3. 2020, viz Směrnice děkana č. 5/2020.

Směrnice děkana č. 13/2017

Pravidla pro zadávání Veřejných zakázek malého rozsahu na MFF UKČást I. – úvod

V návaznosti na ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a s odvoláním na opatření rektora č. 27/2016 a č. 18/2017, která stanovují pravidla pro zadávání veřejných zakázek na Univerzitě Karlově včetně pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen VZMR), vydávám tuto směrnici upravující pravidla pro zadávání VZMR v podmínkách MFF UK.

Všichni zaměstnanci MFF UK jsou povinni při zadávání veřejných zakázek dodržovat ustanovení zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů, souvisejících platných obecně závazných právních předpisů a ustanovení opatření rektora č. 27/2016 ve znění opatření rektora č. 18/2017.

Opatřením rektora č. 27/2016 ve znění opatření rektora č. 18/2017 jsou limity jednotlivých kategorií VZMR stanoveny takto:

Kategorie veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na dodávky a služby (bez DPH) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce (bez DPH)
I. kategorie 0 Kč až 100.000,– Kč 0 Kč až 200.000,– Kč
II. kategorie 100.000,01 Kč až 400.000,– Kč 200.000,01 Kč až 2.000.000,– Kč
III. kategorie 400.000,01 Kč až 2.000.000,– Kč 2.000.000,01 Kč až 6.000.000,– Kč

Opatření rektora č. 18/2017, článek 22, bod 2, a na něj navazující výklad odboru veřejných zakázek rektorátu Univerzity Karlovy neumožňuje fakultám měnit stanovené limity jednotlivých kategorií VZMR, ale umožňuje stanovit postup při zadávání VZMR kategorií I. a II. nebo jejich částí podle potřeb jednotlivých fakult.Část II. – pravidla a postupy zadávání

I. kategorie

1. Veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) na dodávky a služby do 49.999,– Kč (bez DPH)

Zadávání těchto zakázek je plně v kompetenci pracoviště, oddělení děkanátu, správce grantu a dodávku či službu lze zadat přímo jednomu dodavateli. Záznam o průběhu zakázky se nevyhotovuje.

2. Veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) na dodávky a služby v rozmezí od 50.000,– Kč do 100.000,– Kč (bez DPH)

Zadávání zakázek je plně v kompetenci pracoviště, oddělení děkanátu, správce grantu a dodávku či službu lze zadat přímo jednomu dodavateli. Záznam o průběhu zakázky vyhotoví pověřený zaměstnanec a schválí vedoucí pracoviště, oddělení nebo správce grantu podle zdroje financování (viz přílohu č. 1 této směrnice).

 

II. kategorie

1. Veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) na dodávky a služby v rozmezí 100.000,01 – Kč do 400.000,– Kč (bez DPH)

  1. Pro zadávání VZMR v rozmezí 100.000,01 Kč až 250.000,– Kč se stanovuje stejný postup jako v I. kategorii, bodu 2.
  2. Zadávání VZMR v rozmezí 250.000,01 Kč až 400.000,– Kč je plně v kompetenci pracoviště (oddělení děkanátu). V těchto případech je třeba oslovit min. tři dodavatele a v komisi složené min. ze tří členů pracoviště vybrat nejvýhodnější nabídku. Záznam o průběhu zakázky vyhotoví pověřený zaměstnanec a schválí vedoucí pracoviště, oddělení nebo správce grantu podle zdroje financování (viz přílohu č. 2 této směrnice).

Pozn.: V praxi to znamená, že VZMR na dodávky a služby do 250.000,– Kč mohou pracoviště (oddělení děkanátu) zadávat stejným postupem jako v I. kategorii, bod 2., této směrnice, tj. přímo jednomu dodavateli.

 

III. kategorie

1. Zakázky malého rozsahu na dodávky a služby v rozmezí 400.000,01 Kč – 2.000.000,– Kč (bez DPH) a ostatní typy VZ včetně stavebních:

Tyto zakázky jsou zadávány pracovištěm děkanátu – Mgr. Ivana Dvořáková, Ke Karlovu 3, Praha 2, místnost č. 132. E-mail : idvorakova@dekanat.mff.cuni.cz; tel.: 95155 1201 nebo Advokátní kanceláří Schmitz & Partner, Malá Štěpánská 1932/3, Praha 2, e-mail: marian.policky@schmitz-partner.cz.Část III. – ostatní pokyny

  1. Dokumentace k zakázkám popsaným v Části II., I. kategorie, bodu 2., v Části II., II. kategorie, bodu 1. a), a v Části II., II. kategorie, bodu 1. b), této směrnice je archivována na pracovištích (odděleních děkanátu) po dobu 10 let. Za archivaci odpovídá pracovník, který schválil záměr a zadání VZMR.
  2. V souladu s § 6 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je třeba dodržovat zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace, dále zásady účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti.
  3. Zakázky v hodnotě nad 50.000,– Kč bez DPH (smlouvy a objednávky) podléhají uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  4. Postupy zadávání VZMR se nevztahují na veřejné zakázky na stavební práce.
  5. Postupy zadávání VZMR se nevztahují na ty dodávky a služby, které jsou předmětem veřejných zakázek zadaných Matematicko-fyzikální fakultou nebo Univerzitou Karlovou formou vyššího typu veřejné zakázky (na jejich realizaci je uzavřena smlouva, rámcová smlouva či rámcová dohoda).
  6. Tuto směrnici nelze aplikovat na veřejné zakázky realizované v souvislosti s projekty, které mají stanovena vlastní pravidla (např. projekty OP VVV).


Směrnice nabývá účinnosti dne 1. prosince 2017.

 

Navrhovatelé:
Ing. Antonín Líska, tajemník fakulty
Mgr. Ivana Dvořáková, Referát interního auditu a právních služeb.

 

Směrnice byla schválena dne 29. listopadu 2017.
Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan fakulty
Přílohy:
Č. 1 – Záznam o VZMR na dodávky a služby od 50.000,01 Kč do 250.000,– Kč (bez DPH) [ PDF | RTF | DOC ]
Č. 2 – Záznam o VZMR na dodávky a služby od 250.000,01 Kč do 400.000,– Kč (bez DPH) [ PDF | RTF | DOC ]