Neplatí od 5. 4. 2019, viz Směrnice děkana č. 6/2019.

Směrnice děkana č. 12/2016

Provozní řád Knihovny Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Provozní řád Knihovny Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (dále jen knihovna) upravuje v návaznosti na Opatření rektora č. 24/2016 ze dne 1. 10. 2016 (Knihovní řád Univerzity Karlovy), v návaznosti na Úplné znění Přílohy č. I Statutu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy ze dne 15. 5. 2015 (Organizační řád) a v návaznosti na další vnitřní předpisy Univerzity Karlovy (dále jen UK) i Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (dále jen MFF UK nebo fakulta) činnost knihovny, její organizaci a organizační strukturu.

 

Čl. 2

Základní ustanovení

 1. Knihovna je samostatným pracovištěm MFF UK podle § 22 odst. 1, písm. c), zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. Knihovna je dílčí knihovnou Knihovny Univerzity Karlovy ve smyslu Přílohy č. 1 Opatření rektora č. 24/2016.
 2. Provozní řád knihovny je závazný pro všechny zaměstnance knihovny a ustanovení tohoto provozního řádu jsou závazná pro další tvorbu vnitřních norem v působnosti knihovny.
 3. Činnost knihovny se řídí zejména těmito právními předpisy:
  1. zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, a předpisů souvisejících,
  2. zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a předpisů souvisejících,
  3. zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a předpisů souvisejících,
  4. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, dále jen zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisů souvisejících,
  5. zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a předpisů souvisejících,
  6. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a předpisů souvisejících.
 

Čl. 3

Knihovna se dělí na oddělení fyzikální (Knihovna Františka Závišky), matematické (Knihovna Václava Hlavatého) a informatické. Součástmi knihovny jsou dále Knihovna dějin přírodních věd a Půjčovna skript a učebnic.
Knihovna metodicky řídí dílčí knihovny, zodpovědnost za jejich fond a provoz nesou příslušná pracoviště:
a. dílčí knihovna Astronomického ústavu UK – Knihovna Augusta Seydlera,
b. dílčí knihovna Katedry geofyziky,
c. dílčí knihovna Katedry fyziky atmosféry.

 

Čl. 4

V čele knihovny je vedoucí, kterého jmenuje na základě výběrového řízení děkan fakulty.

Vedoucí knihovny:
a. odpovídá děkanovi za organizaci a činnost knihovny,
b. odpovídá děkanovi za hospodaření s finančními prostředky knihovny,
c. koordinuje a metodicky řídí činnost všech součástí knihovny,
d. je odpovědný děkanovi za vytváření koncepce knihovnicko-informačního systému fakulty.

 

Čl. 5

Knihovna slouží svou knihovnickou, informační a další vědecko-informační činností:
a. akademickým a vědeckým pracovníkům fakulty,
b. studentům všech typů studia na fakultě, účastníkům celoživotního vzdělávání na fakultě a studentům ostatních fakult Univerzity Karlovy,
c. odborným institucím,
d. odborné veřejnosti a dalším zájemcům.

 

Čl. 6

Knihovna vykonává centrálně pro všechna pracoviště fakulty následující činnosti:
a. akvizici fondů, tj. výběr a získávání informačních pramenů v klasickém tištěném nebo elektronickém formátu v souladu s potřebami vědecké a pedagogické práce,
b. zpracování fondů, zahrnující centrální evidenci a vyřazování dokumentů dle platných vyhlášek a směrnic,
c. organizaci, ochranu a revizi fondů dle platných vyhlášek a směrnic,
d. knihovnicko-informační služby (půjčování dokumentů, zajištění přístupu k elektronickým informačním zdrojům, meziknihovní výpůjční službu, poradenství v užívání klasických i elektronických informačních zdrojů),
e. bibliograficko-informační služby, tj. referenční a konzultační služby,
f. sběr a zpracování dat o publikační činnosti pracovníků fakulty, který probíhá ve spolupráci s pověřenými pracovníky jednotlivých fakultních pracovišť v návaznosti na požadavky fakulty,
g. bibliometrické a scientometrické služby a podporu vědecké činnosti na fakultě,
h. reprografické služby,
i. základní správu automatizovaných knihovních systémů,
j. výchovu uživatelů zaměřenou na získávání vědeckých informací a samostatnou práci s informačními prameny,
k. prezentace informací pro uživatele o službách a činnostech knihovny prostřednictvím udržování a aktualizace www stránek knihovny, zpřístupňování katalogů a dalších informací o knihovně elektronickou cestou.

 

Čl. 7

Provoz knihovny je zajišťován následujícími zdroji:
a. prostředky přidělenými fakultou v rámci celkového rozpočtu,
b. prostředky z grantových projektů, nadační činnosti,
c. dalšími mimorozpočtovými zdroji.

 

Čl. 8

Podmínky pro zajišťování činností knihovny jsou stanovovány opatřením děkana fakulty. Konkretizaci podmínek využívání služeb knihovny stanoví výpůjční řád knihovny, který vydává děkan fakulty.

 

Čl. 9

Závěrečné ustanovení

Provozní řád knihovny nabývá platnosti dnem jeho vyhlášení ve veřejné části internetových stránek fakulty a účinnosti dnem 1. ledna 2017.Navrhovatel: prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc., proděkan pro vědu a zahraniční styky
Směrnice byla schválena dne: 27. 12. 2016,
vydána dne: 30. 12. 2016.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK