Neplatí od 1. 3. 2019, viz Směrnice děkana č. 4/2019.

Směrnice děkana č. 12/2010

Změna Směrnice děkana č. 8/2010

Do směrnice děkana č. 8/2010, Opatření děkana upravující pravidla pro odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací, se vkládá do čl. 1. nový odstavec následujícího znění:

„9. Termín pro odevzdání práce v listinné i elektronické podobě je shodný. Práce je považována za odevzdanou, pokud student v termínu odevzdal obě podoby práce.“

Tato směrnice nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem 1. ledna 2011. Touto směrnicí se k datu nabytí její účinnosti zrušuje Směrnice děkana č. 6/2005.

Navrhovatel: prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc., proděkan pro koncepci studia.
Směrnice byla schválena dne 27. 12. 2010,
vydána dne 27. 12. 2010.

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan