Neplatí od 28. 1. 2022, viz Opatření děkana č. 1/2022

Směrnice děkana č. 11/2018

Opatření k začleňování mzdových grantových prostředků do mezd


Žadatelé o granty plánují v souladu s pravidly příslušných grantových soutěží pro sebe a pro členy svého řešitelského kolektivu mzdové prostředky na pokrytí části tarifní mzdy a jejích pohyblivých složek, odpovídající deklarované pracovní kapacitě věnované řešení projektu. V případě udělení grantu je tato pracovní kapacita specifikována v dodatku k pracovní smlouvě.

Využití mzdových prostředků, které se ušetří pracovišti začleněním mzdových grantových prostředků do mezd, navrhne vedoucí pracoviště v součinnosti se sekčním proděkanem a řešitelem grantového projektu. Dopad případné redukce pedagogických povinností musí být konzultován s vedoucími pracovišť garantujících tyto povinnosti.

Pokud podmínky grantové soutěže umožňují kofinancování z institucionálních prostředků, je možné jej plánovat z programů PROGRES, ale pouze po dohodě s koordinátorem příslušného programu. V návrhu projektu se takové institucionální prostředky vykazují jako „Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace“.

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. října 2018.


Navrhovatel: prof. RNDr. J. Trlifaj, CSc., DSc., proděkan pro vědu a zahraniční styky.
Směrnice byla schválena vedením fakulty dne 19. 9. 2018,
vydána dne 25. 9. 2018.


Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan MFF UK