Neplatí od 16. 10. 2023, viz Opatření děkana č. 15/2023.

Směrnice děkana č. 10/2017

Opatření upřesňující podrobnosti a lhůty pro stanovení podmínek pro získání zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu

Čl. 1

Pro realizaci ustanovení článku 8 odst. 1 Pravidel pro organizaci studia na MFF UK určuji, že podmínky pro získání zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu musejí být stanoveny a do Studijního informačního systému vloženy vyučujícím po předchozím schválení garantem příslušného předmětu do konce druhého týdne aktuálního semestru.

Čl. 2

Případný vyšší počet opravných termínů než dva (článek 8, odst. 2 Pravidel pro organizaci studia na MFF UK) nebo skutečnosti, že povaha kontroly předmětu vylučuje opravné termíny nebo že získání zápočtu je podmínkou pro konání zkoušky z daného předmětu (článek 8, odst. 3 Pravidel pro organizaci studia na MFF UK), musí vyučující se souhlasem garanta předmětu stanovit a do Studijního informačního systému vložit do konce druhého týdne aktuálního semestru.

Čl. 3

Údaje uvedené v čl. 1 a 2 vyučující vkládá do Studijního informačního systému do modulu Předměty, do položky Podmínky zakončení předmětu.

 

Navrhovatel: doc. RNDr. V. Kuboň, Ph.D., proděkan pro koncepci studia.
Směrnice byla schválena dne 4. 10. 2017, vydána dne 5. 10. 2017,
účinnosti nabývá dnem 5. 10. 2017.
Směrnice se zveřejňuje ve veřejné části webových stránek MFF UK.


Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan fakulty