Neplatí od 1. 1. 2024, viz Opatření děkana č. 27/2023.

Směrnice děkana č. 1/2015

Formální náležitosti závěrečné (tj. bakalářské, magisterské, rigorózní, dizertační) práce

Čl. 1

Na základě čl. 19 Pravidel pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě UK, čl. 8 Směrnice děkana č. 7/2014, čl. 4 Rigorózního řádu Matematicko-fyzikální fakulty a v souladu s čl. 7 Směrnice děkana č. 8/2010 předepisuji následující podobu závěrečných prací:

Závěrečná práce je psána na bílém papíru formátu A4 a svázána v pevné vazbě, která neumožňuje výměnu jednotlivých listů práce. Musí obsahovat v předepsané podobě níže uvedené náležitosti, v uvedeném pořadí:

a) Desky
Na deskách se povinně uvádí plný název univerzity a fakulty, označení druhu závěrečné práce (bakalářská ap.), jméno a příjmení autora a rok odevzdání, volitelně též název závěrečné práce, vše v jazyce práce.

b) Titulní list
Titulní list je vypracován v jazyce práce. Je na něm povinně v dále předepsaném pořadí uveden plný název univerzity a fakulty, označení druhu závěrečné práce (bakalářská ap.), fakultní znak, jméno a příjmení autora, název závěrečné práce, název katedry či ústavu, kde byla práce oficiálně zadána, vedoucí práce (s tituly), studijní program a studijní obor, sídlo fakulty (tj. Praha v patřičném jazyce), rok odevzdání.

Směrnicí děkana č. 7/2016 změněno na následující znění:
Titulní list je vypracován v jazyce práce. Je na něm povinně v dále předepsaném pořadí uvedeno fakultní logo, označení druhu závěrečné práce (bakalářská ap.), jméno a příjmení autora, název závěrečné práce, název katedry či ústavu, kde byla práce oficiálně zadána, vedoucí práce (s tituly), studijní program a studijní obor, sídlo fakulty (tj. Praha v patřičném jazyce), rok odevzdání.

c) Zadání
Na samostatném listu – kopie podepsaného zadání závěrečné práce (pouze vázaná verze, nikoli elektronická). Nevztahuje se na dizertační práci.

d) Prohlášení autora
Na samostatném listu – následující podepsané prohlášení o samostatném vypracování práce uvedené v jazyce českém (pro práce v českém a slovenském jazyce) nebo v jazyce anglickém (pro ostatní jazyky):

Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou (resp. diplomovou, rigorózní, dizertační) práci vypracoval(a) samostatně a výhradně s použitím citovaných pramenů, literatury a dalších odborných zdrojů. Beru na vědomí, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000~Sb., autorského zákona v platném znění, zejména skutečnost, že Univerzita Karlova v Praze má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této práce jako školního díla podle §~60~odst.~1~autorského zákona.

V .........dne ............  podpis


I declare that I carried out this bachelor (master, doctoral) thesis independently, and only with the cited sources, literature and other professional sources.

I understand that my work relates to the rights and obligations under the Act No. 121/2000 Sb.., the Copyright Act, as amended, in particular the fact that the Charles University in Prague has the right to conclude a license agreement on the use of this work as a school work pursuant to Section 60 subsection 1 of the Copyright Act.

In .........date ............  signature


Za prohlášením může ještě na samostatném listu následovat poděkování.

e) Informační list
Obsahuje v jazyce práce a v anglickém jazyce následující údaje. Název práce, autor, jméno katedry či ústavu, kde byla práce zadána, vedoucí práce (s tituly) a jeho pracoviště, abstrakt, klíčová slova.

f) Vlastní text závěrečné práce
Zahrnuje též obsah, soupis bibliografických citací, případně seznam zkratek, tabulek, obrázků, přílohy, rejstřík. Stránky v této části musí být číslovány.


Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vydání.

Navrhovatel: doc. Mgr. Petr. Kolman, Ph.D., proděkan pro koncepci studia.

Směrnice byla schválena vedením fakulty dne 17. 12. 2014,
projednána AS MFF UK dne 7. 1. 2015,
vydána dne 8. 1. 2015.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK