Neplatí od 8. 11. 2006.

Příkaz děkana č. 7/2000

Závěry z prohlídky zaměřené na požární prevenci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci

V Praze dne 5. května 2000

Při prohlídce jednotlivých objektů fakulty byly komisí zjištěny závady, jejichž soupis je přílohou k tomuto příkazu.

Ukládám vedoucím pracovišť MFF, aby v rozsahu své působnosti zajistili odstranění zjištěných závad v daných termínech a o výsledku mi podali písemnou zprávu prostřednictvím referenta požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pana Leoše Hájka.

 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK

Za správnost: Leoš Hájek (tel.: 22191-4201, e-mail: hajekl@barbora.ms.mff.cuni.cz)

Příloha k příkazu děkana č. 7/2000 - Zápis z jednání komise požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

I. Všeobecné pokyny

 • Vedoucí zaměstnanci jsou odpovědni za požární ochranu a bezpečnost práce na svých pracovištích.
 • Je zakázáno používat různé přinesené elektrické přímotopné spotřebiče a ponorné vařiče.
 • Je zakázáno pracovat na odkrytých elektrických zařízeních pod napětím.
 • Všechny používané elektrické vařiče a přímotopné spotřebiče, musí být nejpozději do 30. 6. 2000 nově schváleny a povoleny energetikem Pavlem Thérem. Neschválené se po termínu 30 6. 2000 nesmějí používat. Ke schválení el. spotřebiče vedoucí pracoviště předloží:
  • zdůvodnění používání el. spotřebiče,
  • záznam o revizi elektrického spotřebiče dle ČSN 33 16 10,
  • evidenční číslo spotřebiče,
  • jméno zaměstnance odpovědného za provoz el. spotřebiče,
  • číslo místnosti, kde bude el. spotřebič používán.
 • Tomuto opatření nepodléhají: Elektrické varné konvice do příkonu 2000 W, kávovary a mikrovlnné trouby. Jejich provoz je umožněn bez povolení.
 • Únikové cesty musí být volné. Není přípustné na chodbách ukládat nábytek, krabice a jiný materiál.
 • Manipulační prostory před uzávěry vody, plynu a rozvaděči el. proudu musí být trvale přístupné, (nesmí být zastavovány nábytkem apod.).
 • Rozvody energií a jiných médií musí být označeny podle příslušné ČSN.
 • Pracovny, provozní místnosti musí být označeny jmenovkou a názvem útvaru.

Zaměstnanci fakulty odstraní ze svých pracoven několik let nepoužívané staré věci jako např. krabice od počítačů, papíry, rozbité židle atd. Je rovněž nepřípustné odkládat tyto věci na chodbách a v areálu Trója do vestavěných skříní. Je tím porušován zákon o požární ochraně a příkaz děkana MFF UK č. 3/1997 a navíc je nepříznivě ovlivňováno životní prostředí.

Pro odvezení většího množství nepotřebných věcí zajistí správa budov přistavení kontejneru (na základě požadavku pracoviště).

Při likvidaci nebezpečného odpadu je nutné kontaktovat Středisko chemické bezpečnosti, a.s., Koněvova 1107/54, Praha 3, PSČ 130 00 (tel./fax 61 21 61 22).

II. Závady v jednotlivých budovách

Areál Trója

ÚTF:
 • odstranit stůl na hlavním schodišti v 11 podlaží KO; T: do 31.05.2000
 • provést el. revizi projektoru v m. č. 1105 a 1119; T: do 30.06.2000
KMF:
 • provést el. revizi ručního nářadí; T: do 30.06.2000
ÚČJF:
 • označit výstražnou tabulkou VODÍK m. č, 124 a odstranit výstražnou tabulku KYSLÍK; T: do 31.05.2000
 • označit tlakové láhve v m. č. 124 podle obsahu plynu a změnit jejich výstražné barevné označení; T: do 30.06.2000
KFNT:
 • pracoviště MR - na dveře umístit jmenovku s vyznačením odpovědného pracovníka za provoz a tel. linku; T: do 31.05.2000
 • provést revizi el. ručního nářadí; T: do 30.06.2000
KEVF:
 • odstranit starý vařič z digestoře v místnosti č. TL 30; T: ihned
Optická a sklářská dílna:
 • provést školení z požární ochrany zaměstnanců; T: do 31.05.2000
SB:
 • zajistit náhradní zdroj pro místní rozhlas; T: do 15.09.2000

Sokolovská 83

MÚ UK:
 • odklidit z chodbičky na skříních dřevotřískové desky; T: ihned
 • doplnit podpis vedoucího MÚ na formulář o školení zaměstnanců z BOZP;T: ihned
 • odstranit el. vařič ze židle v m. č. 340, prof. Věra Trnková, DrSc; T: ihned
 • odstranit a neukládat sportovní nářadí do místnosti telefonní ústředny zajistí RNDr. Oldřich Ulrych; T: do 15.05.2000
KMA:
 • upevnit knihovnu v m. č. 237, zajistí doc. RNDr. Jana Stará, CSc. ve spolupráci se SB; T: do 15.05.2000
 • odstranit el. přímotop (soukromý nepovolený) z místnosti č. 227, zajistí prof. RNDr. Břetislav Novák, DrSc.; T: do 15.05.2000
 • odstranit monitor, starý psací stroj, kartotéku atd. ze skříní v chodbičce m. č. 22, zajistí prof. RNDr. Břetislav Novák, DrSc.; T: do 15.05.2000
 • odstranit ze skříně el. vařič v m. č. 210, zajistí RNDr. Jan Čerych, CSc.; T: do 15. 05. 2000
 • odstranit horní dvě řady spisů na knihovně v uličce před sekretariátem; T: do 15. 05. 2000 (další spisy neukládat).
KPMS:
 • nepřístupná místnost. č. 130a, Mgr. Lucie Mazurové
SB:
 • zakrýt kabelový kanál v hlavní rozvodně měření; T: do 30.06.2000
 • dokončit instalaci výstražné zvukové signalizace; T: do 31.05.2000 (instalace měla být dokončena již v září 1999).
 • pravidelně zapisovat do provozního denníku v plynové kotelně. Při kontrole uveden poslední zápis ze dne 20.03.2000
 • seznámit členy povodňové čety s povodňovým plánem, doplnit podpisy vedoucího a členů povodňové čety; T: do 15.05.2000
 • uložit kopii povodňového plánu na vrátnici objektu; T: do 15.05.2000
 • provést rekonstrukci přívodu vody do objektu a k požárním hydrantům; zajišťují ing. Hruška a ing. Sita
 • provést instalaci světelného kabelu podle ČSN v chodbě před plynovou kotelnou a odstranit stávající kabel z plynového potrubí; T: ihned
 • zavěsit informační nástěnky požární ochrany; T: do 31.05.2000
 • obnovit informační nástěnku požární ochrany ve vstupní hale; T: do 15.05.2000
 • odstranit stůl a papírovou krabici pod el. rozvaděčem proti místnosti č. 238 a rozvaděč označit pozor el. zařízení; T: do 15.05.2000
 • provést el. revizi a evidenci promítacích přístrojů MEOTAR, které jsou v evidenci SB a umístěny v učebnách; T: do 31.05.2000
 • uklidit telefonní ústřednu; T: do 15.05.2000
 • opravit uchycení ribstolů v tělocvičně; T: do 15.05.2000
 • uklidit dvůr po stavbě; T: do 31.05.2000
 • odstranit starý nábytek uložený u vstupu do kotelny; T: do 15.05.2000

Ke Karlovu 3

SB:
 • provést opravu a oplocení hřiště. Umístit výstražné tabulky VSTUP ZAKÁZÁN; T: do 30.09.2000
 • doplnit kryt zářivky m. č. 67 - 69; T: do 31.05.2000
 • provést rekonstrukci nevyhovující elektrické instalace v praktiku 1, 3, 4, KVOF; T: do 30.09.2000 (je třeba provést nový rozvod, doplnit proudové chrániče, vyrážecí tlačítko).
 • dokončit opravu střešních lávek; T: do 30.09.2000
KVOF:
 • obnovit výstražné tabulky na skladu hořlavých kapalin; T: do 15.05.2000
 • provést revizi el. nářadí a el. spotřebičů v přípravně; T: do 30.06.2000
KDF:
 • označit dveře výstražnou tabulkou KYSLÍK a vypracovat pro laboratoř č. 89 požární řád; T: do 30.06.2000. Zajistí RNDr. Juraj Dian, CSc.
 • dokončit el. revizi spotřebičů; T: do 30.06.2000

Ke Karlovu 5

KFK:
 • odstranit skříně s chemikáliemi od pracovny prof. RNDr. Petra Kratochvíla, DrSc.; T: do 31.05.2000
KFES:
 • doplnit školení zaměstnanců z požární ochrany; T: do 31.05.2000
KCHFO:
 • umístit do laserové laboratoře č. 40a provozní řád pro práci s lasery; T: do 15.05.2000. Zajistí doc. ing. Petr. Sladký, CSc.
SB:
 • doplnit výstražné světlo nad dveře m. č. 47 KCHFO; T: do 31.05.2000 (po dohodě s doc. RNDr. Janem Hálou, CSc.).
FÚUK:
 • doplnit školení zaměstnanců z BOZP; T: do 31.05.2000
 • doplnit vybavení lékárny první pomoci v dílnách; T: do 15.05.2000

Malostranské nám. 25

SB:
 • zajistit revizi požárního vodovodu po rekonstrukci; T: do 15.05.2000
 • zajistit opravu ventilátoru přívodu vzduchu do kotelny; T: do 15.09.2000
 • zajistit vyklizení prostor za trafostanicí; T: do 30.06.2000
 • provést čištění hlavního el. rozvaděče; T: do 31.05.2000
 • doplnit vikýř na nové střeše (západní křídlo u komína); T: do 31.09.2000 (vlet holubů, prší do půdního prostoru).
 • opravit odpadlé dřevěné desky v posluchárně S3; T: do 31.05.2000
 • zajistit úklid stropních podhledů v m. č. 88, 89 (rotunda); T: do 31.05.2000
 • zajistit montáž žebříku s madlem do šachty k vodoměru; T: do 30.06.2000
SISAL:
 • provést vyklizení místnosti ,,BARBORA''; T: do 30.06.2000

  Místnost není v evidenci SISAL. Prostor místnosti není schválen jako sklad obalového materiálu. Mimo velkého množství obalového materiálu od počítačů je zde skladován vyřazený a soukromý nábytek, soukromé věci, pneumatiky a vyřazené počítače a monitory. Do místnosti ústí klimatizace od počítačové jednotky. To vše zvyšuje požární zatížení a bezpečnost této historicky cenné místnosti a ohrožuje provoz drahé počítačové jednotky.

 • provést úklid na přilehlé chodbičce ke kancelářím SISAL; T: do 31.05.2000. Hrozí zde pád uskladněných věcí a monitorů.Tím je ohrožena bezpečnost zaměstnanců.
 • provést revizi el. spotřebičů; T: do 30.06.2000
KSVI:
 • provést revizi el. spotřebičů; T: do 30.06.2000
 • uklidit místnost č. 15; T: do 15.05.2000

  Zakazuje se pracovat na odkrytých částech počítačů pod napětím.

ÚFAL:
 • doplnit školení z BOZP; T: do 31.05.2000

Zápis byl proveden na základě prohlídky objektů ve dnech 13. 04. až 19. 04. 2000 komisí jmenovanou děkanem MFF ve složení: Ing. Bohumil Kurka, Jiří Kouřimský, Pavel Thér a Leoš Hájek.

 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK