Neplatí od 20. 5. 2013.

Příkaz děkana č. 1/2002

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

V Praze dne 30. dubna 2002

Text příkazu děkana je pro pohodlnější použití připraven v kompletním znění a s oddělenými přílohami (ve formátu PDF a rtf):

Kompletní znění příkazu děkana 1/2002 [PDF]
Tématické a časové plány školení [PDF | RTF]
Záznamy o provedeném školení [PDF | RTF]
Jmenovací dekrety [PDF | RTF]
Příkaz ke sváření [PDF | RTF]
Dodatek k nájemní smlouvě [PDF | RTF]

2.3.2005 Příkaz změněn, detaily viz Změna.

Změny a doplnění tohoto vnitřního předpisu provádí jeho navrhovatel, který je též zodpovědný za jeho aktualizaci z hlediska souladu s platnými právními předpisy a kontrolu. Kontrolu tohoto předpisu provádí také interní auditor, který je též oprávněn podávat návrhy na jeho aktualizaci, zrušení a na vydání nového vnitřního předpisu na základě své funkce.

 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK

Navrhovatel: PBT, SB