Příkaz děkana 2/2010

Zřízení Katedry distribuovaných a spolehlivých systémů

V souladu s ustanovením § 24 odst. 1 písm. f) a § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, a dle ustanovení čl. 10 písm. a) Statutu Matematicko-fyzikální fakulty provádím po projednání vedením fakulty a se souhlasem Akademického senátu na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze následující organizační opatření:

 1. S účinností od 1. dubna 2010 zřizuji Katedru distribuovaných a spolehlivých systémů (dále KDSS), v anglickém předkladu Department of Distributed and Dependable Systems. Katedra je součástí informatické sekce fakulty.
 2. Vedením KDSS pověřuji prof. Ing. Františka Plášila, DrSc., a to s účinností od 1. dubna 2010 na dobu do obsazení funkce vedoucího katedry na základě výběrového řízení, nejdéle do 1. října 2010.
 3. S účinností od 1. dubna 2010 budou na KDSS převedeni tito pracovníci:
  • prof. Ing. František Plášil, DrSc.
  • doc. Ing. Petr Tůma, Dr.
  • Ing. Lubomír Bulej, Ph.D.
  • RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D.
  • RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D.
  • RNDr. Tomáš Kalibera, Ph.D.
  • RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
  • RNDr. Pavel Parízek, Ph.D.
  • RNDr. Alena Koubková, CSc.
  • Mgr. Pavel Ježek
  • Mgr. Martin Děcký
  • RNDr. Tomáš Poch
  • RNDr. Ondřej Šerý
  • RNDr. Vlastimil Babka
  • Mgr. Peter Libič
  • RNDr. Michal Malohlava
  • Mgr. Lukáš Marek.
 4. S účinností od 1. dubna 2010 převádím do užívání KDSS tyto místnosti: S 204, S 205 a S 212 a dále do sdílené dispozice informatické sekce místnost S 202 a místnost S 309 pro studenty doktorského studia.
 5. Povinnosti KDSS ve vztahu k zajištění studia jsou popsány v Návrhu informatické sekce na vytvoření nového pracoviště, schváleném Akademickým senátem MFF UK dne 10. března 2010. Návrh je přílohou k tomuto příkazu.

Tento příkaz je platný ode dne podpisu děkana a účinný ode dne 1. dubna 2010.

V Praze dne 24. března 2010

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan

Příloha příkazu