Neplatí od 1. 4. 2009, viz Směrnice děkana č. 5/2009.

Dodatek č.1/2004 k Příkazu č.1/2004

Stanovení organizace zabezpečení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci

V Praze dne 1. prosince 2004

Příkaz děkana č. 1/2004 „Stanovení organizace zabezpečení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci“ se v odstavci 3.6.1. mění s účinností ode dnešního dne takto:

3.6.1. Odborná způsobilost řidičů soukromých vozidel na služební cestě.

Zaměstnanci, kteří využívají soukromá vozidla ke služebním účelům, musejí pro výkon této práce absolvovat školení, které zajišťuje hromadně děkanát MFF. Zaměstnanec obdrží „Potvrzení o školení a přezkoušení řidiče motorového vozidla“. Potvrzením se prokazuje při podpisu cestovního příkazu. Školení platí dva roky.

Řidiči, kteří se nedostaví k hromadnému školení, mohou absolvovat školení individuálně ve školicím středisku, avšak po dohodě se svým vedoucím a s referentem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), protože toto školení bude již hrazeno z prostředků pracoviště. Kopii takto získaného potvrzení předají referentovi BOZP.

 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK

Za správnost:
Leoš Hájek, referent BOZP

Navrhovatel: PBT, SB