Jak se přihlásit na státní závěrečnou zkoušku?

Tuto agendu v SIS zajišťuje modul Státní závěrečné zkoušky.

Pro přihlášení na SZZk je potřeba:

  1. Splnit podmínky pro konání SZZk či její části
  2. V modulu Státní závěrečné zkoušky si zapsat patřičný státnicový předmět
  3. Zapsat se na termín zkoušky

Po vstupu do modulu Státní závěrečné zkoušky je zobrazena záložka Zkoušky, na níž je shora přehled zapsaných předmětů SZZk, přehled nezapsaných částí, pro které jsou splněny podmínky pro zápis, části pro které podmínky splněny zatím nejsou. V dolní části je pak informace o zapsané závěrečné práci a přehled předmětů, které se k závěrečné práci pojí.

Na záložce Kontroly je zobrazen přehled povinných a povinně volitelných předmětů a jejich ne/splnění. Zcela nahoře je možné vyvolat kontrolu před SZZk. Kontrola plnění plánu probíhá automaticky.

Pokud jsou splněny podmínky pro konání části SZZk je ze záložky Zkoušky umožněn zápis předmětu (lze zvolit letní či zimní semestr, což však není rozhodující pro přihlašování na letní, podzimní a zimní termín SZZk):

Po stisknutí tlačítka pro zápis je vyvolána kontrola ověřující, že k zápisu předmětu skutečně může dojít. Kontrola obvykle proběhne ihned. Pokud k ní nedojde během hodiny, zpravte o tom správce sis.

Pokud již je některý z předmětů zapsán, tak se v horní části na záložce Zkoušky zobrazuje prolink pro zapsání na termín zkoušky, což je shodné s postupem pro zapsání na jakoukoliv jinou zkoušku, jen s rozdílem, že pro SZZk není v předstihu určeno přesné datum a hodina, ale čtrnáctidenní období, které je určeno v harmonogramu akademického roku.

Při přihlašování na část SZZk, pro kterou jsou předepsány tematické okruhy, je potřeba vybrat potřebný počet volitelných okruhů, jak je předepsáno studijním plánem. V případě nejasností kontaktujte svoji studijní referentku, která vám pomůže identifikovat, podle které verze studijního plánu studujete.

Na záložce Zkoušky se posléze u zapsaných předmětů zobrazuje, že je student přihlášen na termín a lze si zobrazit vybrané okruhy (barevná ikona s kružnicemi): 

Po vykonání zkoušky se zobrazuje její výsledek:

Po uzavření přihlašování na SZZk předsedové sestaví komise, přesný termín a případně určí pořadí zkoušených studentů. Po uzavření termínu je ze SIS odeslán e-mail, v němž je odkaz na příslušnou pozvánku k SZZk, jež je dostupná ná záložce Pozvánky.

Zapisování na termín není tímto způsobem možné pro osoby s přerušeným studiem. Přihlášení si musejí domluvit se svoují studijní referentkou, a to včetně termínu opětovného zápisu do studia, neboť státní zkoušku nelze skládat v době přerušení studia.


Petr Jedelský
3. července 2018