Často kladené otázky

Obsah

Přihlašování do systému

Jakým způsobem se mám do SIS přihlásit ?

Pokud jste registrován v CAS (což platí pro většinu uživatelů), přihlaste se pomocí stejné kombinace login/heslo, jakou používáte pro přihlášení do CAS. Pokud v CAS registrováni nejste (tento případ může nastat u některých externích vyučujících), obraťte se na tajemníka katedry, která organizuje výuku předmětu, který učíte. Viz též podrobnější informace o přihlašování do SIS.

Kde si mohu (znovu) nastavit (zapomenuté) heslo do CAS ?

Využijte služeb výdejních center průkazů nebo se obraťte na některou z oprávněných osob.

Zapisování na předměty a paralelky

Je zapisování na paralelky povinné ?

Ano, počínaje zimním semestrem akademického roku 2013/2014 je zapisování na paralelky povinné, tj. v případě, že jsou pro daný předmět paralelky vypsány, student si při zápisu předmětu musí vybrat konkrétní paralelku/paralelky daného předmětu, na kterou/které se zapíše. Právo studenta navštěvovat danou paralelku se odvíjí výhradně od toho, zda je na danou paralelku zapsán, nikoli od čísla kroužku. Přiřazení do kroužků zůstalo zachováno pouze v prvním ročníku.

Jak zapisování na paralelky probíhá ?

Zapisování na paralelky probíhá prostřednictvím modulu SIS Zápis předmětů a rozvrhu, a to ve dvou fázích. V první fázi, která začíná spolu se začátkem elektronického zápisu předmětů a obvykle končí (pokud neurčí vyučující v modulu Předměty jinak) se začátkem výuky v příslušném semestru, jsou možnosti zápisu omezeny, viz následující otázka. Ve druhé fázi, která bezprostředně navazuje na první a končí s koncem elektronického zápisu předmětů, se již žádná omezení neuplatňují.

Jaká omezení se uplatňují v první fázi zápisu studentů na paralelky ?

Pokud je rozvrh daného předmětu takzvaně chráněný (což typicky platí pouze pro povinné předměty prvního ročníku Bc. studia), mohou si takový předmět v první fázi zapsat pouze ti studenti, pro které je určen, a navíc se tito studenti mohou zapsat pouze na pro ně určené (např. číslem kroužku) paralelky. Pokud pro daného studenta žádná paralelka určena není, musí počkat až na druhou fázi zápisu. U předmětů s nechráněným rozvrhem (což je většina předmětů vyučovaných na MFF) se toto omezení neuplatňuje.

Může vyučující zapsat studenta na nějakou konkrétní paralelku svého předmětu ?

Ano, toto je možné a lze to realizovat pomocí modulu Zápis studentů do předmětů. Pokud student nemá ještě předmět zapsán, vyučující jej může zapsat na předmět a současně i na příslušnou paralelku. Pokud je student již zapsán na jinou paralelku daného předmětu, neprovádí vyučující zápis na paralelku, ale změnu paralelky. Tyto akce by vyučující měli provádět výhradně na základě žádostí studentů.

Jak má postupovat vyučující, který chce, aby druhá fáze začínala jindy, než na začátku semestru ?

Vyučující se musí nejprve přihlásit do SIS s učitelskou rolí. Poté si v modulu Předměty (např. kliknutím na odkaz Moje předměty) najde příslušný předmět a v detailu tohoto předmětu potom klikne na odkaz Vlastnost rozvrhu. Dále nastaví semestr, typ rozvrhového lístku (přednáška/cvičení) a formu studia, pro které je nastavení určeno, a klikne na tlačítko Založ. Ve formuláři, který se následně zobrazí, vyplní do políčka Dvoufázový zápis počet dnů, který je ralativně (-1 znamená 1 den před, 2 znamená dva dny po) vztažen k začátku semestru a určuje začátek druhé fáze zápisu (ostatní položky formuláře mohou zůstat nezměněné) a klikne na tlačítko Založ.

Jak se student dozví, kdy druhá fáze zápisu pro daný předmět začíná ?

Během první fáze zápisu se informace o tom, kdy budou pro zápis uvolněny další paralelky, objevuje přímo v modulu Zápis předmětů a rozvrhu.

Od kdy si předměty z MFF mohou zapisovat studenti z ostatních fakult UK ?

Pro studenty ostatních fakult UK (mimo MFF) se zápis předmětů vyučovaných na MFF zpřístupňuje v den začátku výuky v daném semestru na MFF. Pro studenty mezifakultního studia, mající jako jednu z fakult svého studia uvedenu MFF, platí stejná pravidla, jako pro studenty MFF.

Termíny zkoušek

Proč se na termíny zkoušek vypsané na MFF nemohou hlásit i studenti z jiných fakult ?

V současném celouniverzitním SIS je v zásadě možné, aby se na jeden termín zkoušky hlásili studenti z různých fakult. Bohužel není nijak výjimečné, že na různých fakultách jsou z ryze historických důvodů tytéž předměty evidovány pod různými kódy. Pokud tedy vyučující vypíše termín pro předmět s kódem NAAA111, ale studenti z jiné fakulty mají zapsán (byť třeba shodně pojmenovaný) předmět s kódem BFLMPSVZ, nemohou se pochopitelně na termín pro předmět NAAA111 zapsat. Nezbývá než doufat, že postupem času duplicitní evidence týchž předmětů na různých fakultách vymizí a tím se tento problém definitivně vyřeší.

Vyplňování výsledků

Jak vyplňovat známky

Problematika vyplňování známek v aplikaci Výsledky zkoušek - vyplňování je natolik rozsáhlá, že je uvedena jako zvláštní dokument.

Proč bývají v aplikacích Hledání studentů a Vyplňování výsledků zkoušek pro určitý předmět rozdílné počty studentů v tabulkách?

V aplikaci Hledání studentů se v seznamu pro určitý předmět zobrazí všichni studenti, kteří si předmět v daném semestru zapsali a neabsolvovali nebo nezanechali studia (například se tam objeví studenti, kteří jen přerušili studium). V aplikaci Vyplňování výsledků zkoušek se po volbě všichni zobrazí všichni studenti, kteří si předmět zapsali, po volbě studující se zobrazí jen studenti, kteří k danému datu skutečně studují (např. studenti, kteří přerušili do tohoto data studium již zahrnuti nejsou).

Proč při vyplňování výsledků zkoušek občas chybí studenti na konci seznamu ?

Stránka pro vyplňování výsledků je docela komplikovaná a pokud obsahuje stovky řádek, mají některé webové prohlížeče s jejím zobrazením potíže. Technicky vzato ovšem nejde o chybu této stránky, nýbrž o chybu těchto prohlížečů. Možná řešení této situace jsou dvě: použijte pro vyplňování jiný prohlížeč (například MS Internet Explorer podle všeho s touto stránkou problémy nemá) nebo omezte množství řádek (studentů) na stránce kliknutím na odkaz Výběr studentů a zadáním vhodného filtru.

Závěrečné práce

Jaký je kompletní postup pro zpracování údajů o závěrečných pracech ?

Odpověď na tuto otázku najdete ve zvláštním dokumentu.

Jak se dají pomocí SIS vypisovat bakalářské a diplomové práce ?

Odpověď na tuto otázku je natolik obsáhlá, že jí byl vyhrazen zvláštní dokument.

Jak se dají do SIS vkládat texty prací ?

Odpověď na tuto otázku najdete ve zvláštním dokumentu.

Jak vkládat záznamy o průběhu obhajoby ?

Odpověď na tuto otázku najdete ve zvláštním dokumentu.

Jak vkládat posudky ?

Odpověď na tuto otázku najdete ve zvláštním dokumentu.

Státní závěrečné zkoušky

Jak se přihlásit prostřednictvím SIS?

Odpověď na tuto otázku najdete ve zvláštním dokumentu.

Jak nastavit komisi pro dílčí termín?

Odpověď na tuto otázku najdete ve zvláštním dokumentu.

Jak vypracovat protokoly o SZZk?

Odpověď na tuto otázku najdete ve zvláštním dokumentu.

Anketa

Kde najdu často kladené otázky ke studentské anketě ?

Často kladeným otázkám k anketě je vyhrazen zvláštní dokument.

Individuální studijní plány doktorského studia

Kde najdu často kladené otázky k individuálním studijním plánům doktorského studia ?

Často kladeným otázkám k individuálním studijním plánům doktorského studia je vyhrazen zvláštní dokument.

Stipendia

Dají se pomocí SIS podávat návrhy na stipendia ?

Ano, dají, viz podrobný návod.

Výkazy vytíženosti

Co znamenají sloupečky Podíl hodinPoměrný podíl hodin ve výkazu pedagogické vytíženosti pracovišť ?

Při určování hodnot v těchto sloupečcích se vychází z údajů ve sloupečku Celkem hodin, který obsahuje údaje o celkovém počtu hodin, který odučili všichni vyučující uvedení v rozvrhu u daného předmětu a typu výuky. Sloupeček Podíl hodinobsahuje údaj o počtu hodin odučených ve všech paralelkách, na jejichž výuce se daný vyučující podílel. Sloupeček Poměrný podíl hodin navíc bere v potaz procento, kterým se vyučující na výuce podílel (procenta jsou uvedená u vyučujících v rozvrhových lístcích).

Proč v letním semestru mizí z výkazu pedagogické vytíženosti studenti, kteří obhájili ?

Sloupečky BC a DIPL obsahují počty aktuálně vedených bakalářských a diplomových prací, tj. již obhájené práce se do nich nezapočítávají. Počet prací obhájených v daném semestru se nicméně sleduje ve sloupečku OBHAJ. To prakticky znamená, že studenti, kteří díky úspěšné obhajobě své práce zmizí ze sloupečků BC a DIPL, by se měli objevit ve sloupečku OBHAJ. Pokud se tak neděje, obraťte se na studijní oddělení s dotazem, zde má úspěšně obhájivší student správně vyplněné datum obhajoby. Uvedený mechanismus se týká pouze pregraduálních studentů, počty doktorandů (sloupeček DOKT) jsou uváděny vždy k 31. 10. aktuálního akademického roku.

Evidence služebních cest

Mám problém s aplikací Evidence služebních cest, kde najdu nějaké rady ?

Stručný návod najdete zde.

Mechanismus schvalování zdrojů financování a vyslání před cestou od 1.10.2019 probíhá novým způsobem.

Popis změn najdete zde.

Technické dotazy

Dá se do SISu udělat "stabilní" odkaz např. na předměty vyučované danou katedrou ?

Zachování adres (URL) jednotlivých "stránek" uvnitř SIS není garantováno, tj. s vývojem systému může docházet (a dochází) ke změnám těchto adres. Existuje ale skupina odkazů, jejichž zachování dodavatel garantuje.

 

Prvním typem těchto garantovaných odkazů jsou odkazy na vstupní stránku daného modulu. Tyto odkazy mají tvar http://is.cuni.cz/studium/garantlink.php?gmodul=rozvrh&glogin=true&sso, kde parametr gmodul je identifikátor daného modulu (tyto identifikátory se dají pro všechny moduly určit ze souboru http://is.cuni.cz/studium/garantlink.xml) a parametr glogin hodnotou true nebo false určuje, zda se má nebo nemá nejprve zobrazit logovací stránka. Pokud je uveden nepovinný parametr sso, probíhá přihlašování metodou Přihlásit přes CAS, pokud uveden není, probíhá přihlášení zadáním jména a hesla přímo do SIS. Možné je také použít parametr gscript, který může mít buď hodnotu index.php (potom se odkaz chová stejně, jako když parametr není přítomen) nebo redir.php - o využití této druhé možné hodnoty viz níže.

 

Druhým typem garantovaných odkazů jsou odkazy, které vedou na jinou, než vstupní stránku vybraného modulu. Takové odkazování je možné pouze pro předem připravené případy, jejichž příklady následují. Jejich modifikaci pro svoji potřebu případný zájemce jistě zvládne:

Ve všech výše uvedených případech lze na konec odkazu doplnit ještě &lang=eng. V takovém případě se cílová stránka zobrazí v angličtině. Příklad:


Pavel Zakouřil
15. června 2018