Prohlášení vedení fakulty a akademického senátu k začátku akademického roku 2020/21

1. října 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti, milí všichni na MFF UK,

akademický rok, na jehož počátku se nacházíme, je výjimečný nejen tím, že se před necelými čtyřmi týdny ujalo svých funkcí nové vedení fakulty, ale také dalším zhoršením epidemiologické situace v Praze i celé České republice. Skutečnost, že podle rozhodnutí Hygienické stanice hl. města Prahy začne výuka na pražských vysokých školách distanční formou, postavila pedagogy, studenty, ale i všechny zaměstnance fakulty do obtížné pozice. Je pravda, že s touto formou života na fakultě už máme své zkušenosti. Provoz fakulty, výuku i zkouškové období jsme v první části roku nakonec dobře zvládli, částečně i díky zlepšené situaci v červnu a v červenci. Podzimní vlna onemocnění Covid-19 se však zdá být horší než ta jarní a není jasné, jak dlouhá cesta tunelem k vytouženému světlu na jeho konci nás čeká.

Začínající zimní semestr se z pohledu výuky od toho předcházejícího liší v jednom zásadním aspektu. Do prvních ročníků nastupuje přibližně o 40 % studentů více než v loňském roce. I za normálních okolností jsou tito studenti postaveni před obrovskou výzvu zvyknout si na odlišný styl výuky, adaptovat se na zcela nový způsob práce a vypořádat se s náročnými požadavky pedagogů. Pravidelné osobní kontakty s vyučujícími, se spolužáky nebo se staršími studenty jsou přitom velmi důležitým faktorem, který nastupujícím studentům pomáhá tuto výzvu zvládnout. O to vše budou pravděpodobně po značnou část minimálně zimního semestru připraveni.

Z těchto důvodů se vedení fakulty spolu s akademickým senátem MFF UK rozhodlo obrátit se na fakultní veřejnost nejen onou poněkud formální cestou nařízení a prohlášení Krizového štábu COV-MFF, zveřejňovaných na Covidové stránce MFF UK, ale i touto, spíše kolegiální výzvou celé matfyzácké komunitě.

Prosíme pedagogy, aby důkladně promysleli způsob své online výuky i požadavky na úspěšné zakončení předmětů; aby byli studentům všech, ale zejména prvních ročníků, k dispozici pro konzultace mnohem častěji než za normálních okolností; aby se studenty komunikovali i mimo výuku a snažili se jim pomoci a ve studiu je povzbudili; aby se zejména v klíčových předmětech zajímali o to, co činí studentům největší problémy, například i pomocí neklasifikovaných testů a anket. Prosíme studenty vyšších ročníků i doktorandy, aby ve spolupráci s garanty studií, se studentskou komorou akademického senátu (SKAS) a spolkem Matfyzák nabízeli svou pomoc mladším kolegům; aby jim pomohli pochopit obtížnější látku a předávali jim své zkušenosti s tím, jak efektivně a úspěšně studovat. Prosíme garanty studijních programů, aby aktivně zjišťovali, jak probíhá výuka v jejich programech a zda studenti zejména v obtížnějších předmětech nepotřebují pomoc. Garanty rovněž prosíme, aby aktivně a ve spolupráci s vedoucími pracovišť i se SKAS a spolkem Matfyzák působili směrem k organizování pomoci pedagogů i starších studentů studentům mladším, ať už formou tutoringu, mentoringu či pomoci v programu tzv. studentských průvodců. A konečně, i studenty zejména prvních – ale jistě nejen prvních – ročníků chceme vyzvat, aby se nebáli obracet se na své vyučující, na garanty studijních programů, na SKAS, na studijní oddělení či na vedení fakulty s dotazy a připomínkami k výuce.  

Jedna nedávná konkrétní zkušenost ukazuje, jak nesmírně důležitá je komunikace: Po zveřejnění Zásad distanční výuky na Covidové stránce MFF UK byli někteří pedagogové zaskočeni požadavkem na nahrávání a vystavování nahrané výuky. V průběhu následujících dní, částečně možná i díky otevření stránky FAQ Covid, se však snad povedlo jim zprostředkovat, oč vedení a celému Krizovému štábu COV-MFF jde: o nadstandardní pomoc zejména těm studentům (nejen) prvních ročníků, kteří z různých důvodů, včetně těch technických, nemohou sledovat distanční výuku v reálném čase. A to oním vystavením nahrávky či alespoň jakoukoli vhodnou alternativní formou, která studentům zprostředkuje „živý“ průběh výuky. Ano, jde o to, abychom studenty neztratili ještě dříve, než poznají, jaké zajímavé poznatky a problémy jim Matfyz nabízí, ještě než je zaujme krása, elegance a užitečnost jim předkládaných vědomostí, ještě než se stanou skutečnými Matfyzáky. Poslední, obecnou výzvou pro celou fakultní veřejnost je tedy přání, aby nadstandardní komunikace všech distančně vzdálených osob přispěla ke zdárnému průběhu následujících týdnů a měsíců.

Věříme, že ať už bude epidemiologická krize trvat jakkoli dlouho, je v silách pracovníků i studentů společnými silami ji zvládnout, bez toho, že bychom rezignovali na udržení vysoké kvality výuky a na tradiční individuální a přátelský přístup ke studentům.

Členové vedení MFF UK
Členové AS MFF UK