Projekty Specifického vysokoškolského výzkumu (SVV) pro roky 2017-2019

Soutěž Specifického vysokoškolského výzkumu (SVV) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy může rozhodnout o poskytnutí účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum z prostředků rozpočtové kapitoly MŠMT ve prospěch právnické osoby, která je výzkumnou organizací a zároveň veřejnou vysokou školou, soukromou vysokou školou, nebo státní vysokou školou vojenskou nebo policejní. MŠMT může rozhodnout o poskytnutí podpory ve prospěch uchazeče, který v kalendářním roce, ve kterém mu má být podpora poskytnuta, uskutečňuje doktorský studijní program nebo magisterský studijní program.

 

Příjemce: Matematicko-fyzikální fakulta

260441 Aktuální problémy teoretické fyziky, astronomie a astrofyziky
Hlavní řešitel: doc. RNDr. Oldřich Semerák, Dr., DSc.

260450 Přínos studentů pro rozvoj fyziky plazmatu
Hlavní řešitel: prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.

260442 Studentský výzkum v oboru fyziky kondenzovaných látek a materiálového výzkumu
Hlavní řešitel: doc. Mgr. Pavel Javorský, Dr.

260443 Studentský výzkum v oboru biofyzika a chemická fyzika
Hlavní řešitel: prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc.

260444 Výzkum studentů v oboru makromolekulárních látek
Hlavní řešitel: doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr.

260445 Studentský výzkum v oboru kvantová optika a optoelektronika
Hlavní řešitel: doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D.

260446 Studentský výzkum ve fyzice povrchů a nanostruktur
Hlavní řešitel: doc. RNDr. Iva Matolínová, Dr.

260447 Studentský výzkum v geofyzice a meteorologii
Hlavní řešitel: Mgr. Peter Huszár, Ph.D.

260448 Studentský výzkum v částicové a jaderné fyzice
Hlavní řešitel: doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.

260449 Studentský výzkum v oblasti didaktiky fyziky a matematického a počítačového modelování
Hlavní řešitel: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.

260457 Mezinárodní vědecká konference studentů fyzikálních oborů, Week of Doctoral Students
Hlavní řešitel: prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.

260451 Vývoj modelů a prototypů v softwarových systémech a datovém inženýrství
Hlavní řešitel: doc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.

260452 Diskrétní modely, algoritmy a počítačová grafika
Hlavní řešitel: doc. RNDr. Jiří Fiala, Ph.D.

260453 Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky
Hlavní řešitel: doc. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D.

260454 Stochastické dynamické modely, jejich aplikace a příbuzné problémy
Hlavní řešitel: doc. RNDr. Zdeněk Hlávka, Ph.D.

260455 Moderní metody při studiu problémů matematické analýzy, matematického a numerického modelování
Hlavní řešitel: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D.

260456 Metody moderní algebry a geometrie a jejich aplikace
Hlavní řešitel: doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D.