Program Erasmus+

Obecná pravidla

Program Erasmus+ funguje recipročně, což znamená, že je závislý na uzavřených inter-institucionálních dohodách mezi MFF UK a odpovídajícími pracovišti partnerských univerzit s určenými garanty dohody.

Dohody jsou většinou uzavírány pro určitý obor studia (podle garanta dohody). V případě, že v daném oboru nebude dostatek kvalitních zájemců, může garant dohody podpořit využití dohody i pro studenty jiných oborů. To je možné pouze tehdy, je-li partnerské pracoviště ochotné akceptovat studenty jiného oboru a zajistit jim přiměřený studijní program

Konkurzní řízení

Všichni studenti ucházející se o výjezd v rámci programu Erasmus+ se musí účastnit konkurzu. Je nutné se řádně seznámit s webovou stránkou RUK, která se týká programu Erasmus+ a podrobně popisuje celý administrativní postup. Pro účast v konkurzu a případný výjezd je povinná on-line registrace.

V rámci podzimního kola konkurzů je možné se hlásit pouze na letní semestr. Student smí podat pouze jednu přihláška, nicméně v on-line registraci může vybrat celkem až 3 různé destinace a v rámci přihlášky určí jejich preferované pořadí. V případě velkého zájmu o primární destinaci je pak možné využít některou ze zbývajících možností. Toto ale není v podzimních kolech příliš pravděpodobné.

Přihlášku do konkurzu podají studenti přímo fakultnímu koordinátorovi RNDr. O. Pangrácovi, Ph.D. do konce žáří 2020, vždy však s přihlédnutím k termínům zahraničních univerzit. Všechny přihlášky zasílejte elektronicky koordinárovi RNDr. O. Pangrácovi, Ph.D., pro finalizaci přihlášky bude třeba doplnit podpisy do papírové verze a tu následně odevzdat.

Součástí přihlášky do konkurzu je též předpokládaný studijní plán v zahraničí. Uznaný ekvivalent na UK bude schválen garantem příslušného předmětu, předměty bez ekvivalentu potvrdí garant studijního programu nebo oboru. Povinností studenta je předložit příslušnému vyučujícímu dostatečné informace o předmětu, např. charakteristiku předmětu v zahraničí, získanou na informačních stránkách partnerské univerzity.

V případě výjezdu studenta, který plánuje v zahraničí pracovat na své disertační práci, respektive závěrečné práci (bakalářská nebo diplomová práce), uvede student tuto skutečnost na přihlášce do konkurzu a nechá ji potvrdit svým školitelem (vedoucím práce).

S ohledem na aktuální situaci je možné shánět vyjádření pro stud. plán apod. (vyjádření garantů a dalších osob) e-mailem a podepsanou přihlášku doložit později.

Přihlášky

Starší dokumenty

Konzultace, informace
RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D.
Fakultní koordinátor programu Erasmus+

Konzultace během ak. roku
Konzultace po e-mailové domluvě v kanceláři č. 125 na Malé Straně.

Aktuální informace, změny

  • S ohledem na aktuální situaci byly upraveny pokyny pro podávání Přihlášek do konkurzu, podávejte přihlášky elektronicky.
  • Vyhlášeny podzimní konkurzy pro studijní pobyty v akademickém roce 2020/2021

Administrativa:
Bc. Eliška Zábrodská, studijní pobyty - výjezdy
Mgr. Dagmar Zádrapová, praktické stáže