Program Erasmus+

Obecná pravidla

Program Erasmus+ funguje recipročně, což znamená, že je závislý na uzavřených inter-institucionálních dohodách mezi MFF UK a odpovídajícími pracovišti partnerských univerzit s určenými garanty dohody.

Dohody jsou většinou uzavírány pro určitý obor studia (podle garanta dohody). V případě, že v daném oboru nebude dostatek kvalitních zájemců, může garant dohody podpořit využití dohody i pro studenty jiných oborů. To je možné pouze tehdy, je-li partnerské pracoviště ochotné akceptovat studenty jiného oboru a zajistit jim přiměřený studijní program

Konkurzní řízení

Všichni studenti ucházející se o výjezd v rámci programu Erasmus+ se musí účastnit konkurzu. Je nutné se řádně seznámit s webovou stránkou RUK, která se týká programu Erasmus+ a podrobně popisuje celý administrativní postup. Pro účast v konkurzu a případný výjezd je povinná on-line registrace.

V jednom kole konkurzu smí být podána pouze jedna přihláška, nicméně student si v on-line registraci může vybrat celkem až 3 různé destinace a v rámci přihlášky určí jejich preferované pořadí. V případě velkého zájmu o primární destinaci je pak možné využít některou ze zbývajících možností.

Přihlášku do konkurzu podají studenti příslušnému garantovi dohody (podle 1. vybrané zahraniční instituce) do 15. 4. 2019. V případě, že partnerská univerzita má výrazně dřívější termín pro podávání přihlášek než MFF, stanoví fakultní koordinátor po dohodě s garantem příslušné smlouvy dřívější termín uzávěrky konkurzů (viz níže).

Součástí přihlášky do konkurzu je též předpokládaný studijní plán v zahraničí. Uznaný ekvivalent na UK bude podepsán garantem příslušného předmětu, předměty bez ekvivalentu potvrdí garant studijního programu nebo oboru. Povinností studenta je předložit příslušnému vyučujícímu dostatečné informace o předmětu, např. charakteristiku předmětu v zahraničí, získanou na informačních stránkách partnerské univerzity.

V případě výjezdu studenta, který plánuje v zahraničí pracovat na své disertační práci, respektive závěrečné práci (bakalářská nebo diplomová práce), uvede student tuto skutečnost na přihlášce do konkurzu a nechá ji potvrdit svým školitelem (vedoucím práce).

Přihláška do konkurzu musí všechny tyto náležitosti obsahovat již v okamžiku odevzdání garantovy dohody, tedy do 15. 4. 2019.

Doporučení studenti jsou povinni výsledek konkurzu (přihlášku potvrzenou garantem příslušné smlouvy) odevzdat nejpozději do 24. 4. 2019, a to studenti, jejichž garanti jsou z pracovišť v Karlíně doc. RNDr. P. Holickému, CSc., na Malé Straně RNDr. O. Pangrácovi, Ph.D., na Karlově Mgr. D. Zádrapové a v Troji doc. RNDr. V. Hrachové, CSc. Po domluvě s koordinátory je možné předání výsledků konkurzů přímo garantem smlouvy.

Konečné pořadí a nominace studentů budou stanoveny dle prospěchu, kvality studijního plánu včetně souladu s příslušnou smlouvou a finančních možností.

Dřívější termíny konkurzů

Aachen (Holubová) do 15. 3. 2019
Alborg (Kylián) do 12. 3. 2019
Amsterdam (Mančal) do 15. 3. 2019
Antverpy (Souček) do 29. 3. 2019
Bergen (Fiala) do 29. 3. 2019
Kodaň (Lokoč) do 29.3.2019
Leuven (Omelka) do 15. 3. 2019
Stockholm (Lang) do 29. 3. 2019
Toulouse (Rotter) do 15. 3. 2019
Toulouse (Pangrác) do 15. 3. 2019
Turku (Holub) do 29. 3. 2019
Umea (Dohnal) do 15. 3. 2019
Umea (Obdržálek) do 15. 3. 2019

Aktuální dokumenty

Starší dokumenty

Konzultace, informace
RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D.
Fakultní koordinátor

Konzultace během ak. roku
Konzultace po e-mailové domluvě v kanceláři č. 125 na Malé Straně.

Aktuální informace, změny

  • Byla spuštěna možnost on-line registrace pro zájemce o výjezdy v akademickém roce 2019/2020.

Administrativa:
Mgr. Dagmar Zádrapová

Úřední hodiny

Pondělí 9.00 – 11.00  – 
Úterý 9.00 – 11.00 13.30 – 14.30
Středa  –   – 
Čtvrtek 9.00 – 10.00 13.30 – 15.00
Pátek 9.00 – 11.00  –