Program Erasmus+

Obecná pravidla

Program Erasmus+ funguje recipročně, což znamená, že je závislý na uzavřených inter-institucionálních dohodách mezi MFF UK a odpovídajícími pracovišti partnerských univerzit s určenými garanty dohody.

Dohody jsou většinou uzavírány pro určitý obor studia (podle garanta dohody). V případě, že v daném oboru nebude dostatek kvalitních zájemců, může garant dohody podpořit využití dohody i pro studenty jiných oborů. To je možné pouze tehdy, je-li partnerské pracoviště ochotné akceptovat studenty jiného oboru a zajistit jim přiměřený studijní program

Konkurzní řízení

Všichni studenti ucházející se o výjezd v rámci programu Erasmus+ se musí účastnit konkurzu. Je nutné se řádně seznámit s webovou stránkou RUK, která se týká programu Erasmus+ a podrobně popisuje celý administrativní postup. Pro účast v konkurzu a případný výjezd je povinná on-line registrace.

V jednom kole konkurzu smí být podána pouze jedna přihláška, nicméně student si v on-line registraci může vybrat celkem až 3 různé destinace a v rámci přihlášky určí jejich preferované pořadí. V případě velkého zájmu o primární destinaci je pak možné využít některou ze zbývajících možností. Není tedy vhodné, aby náhradní destinace měla dřívejší termín přihléšek. Z důvodu vyčerpání kapacity pro některé destinace v jarním kole konkurzu je vhodné v doplňujících kolech ověřit volnou kapacitu pro vybranou destinaci před podáním přihlášky. Je možné se obrátit na garanty příslušné smlouvy nebo ověřit počet přihlášek přímo ve webové aplikaci.

Přihlášku do konkurzu podají studenti přímo fakultnímu koordinátorovi RNDr. O. Pangrácovi, Ph.D. nejpozději do 15. 4. 2020. V případě, že partnerská univerzita má výrazně dřívější termín pro podávání přihlášek, je třeba vše stihnout v tomto termínu (níže uveden seznam destinací s  dřívjšími termíny). Všechny přihlášky zasílejte elektronicky koordinárovi RNDr. O. Pangrácovi, Ph.D., s ohledem na aktuální situaci není třeba shánět podpisy pro stud. plán ani žádná další vyjádření. Stačí e-mailem poslat vypněný formulář Přihlášky do konkurzu. Pro hladší průběh je možné konktaktovat garanty předmětů e-mailem a  projednat takto s nimi možnost náhrady zvoleného předmětu v zahraničí jeho ekvivalentem na MFF UK. Níže uvedené původní instrukce momentálně neberte doslovně a podpisy neshánějte.

Původní instrukce k  podávání přihlášek

Součástí přihlášky do konkurzu je též předpokládaný studijní plán v zahraničí. Uznaný ekvivalent na UK bude schválen garantem příslušného předmětu, předměty bez ekvivalentu potvrdí garant studijního programu nebo oboru. Povinností studenta je předložit příslušnému vyučujícímu dostatečné informace o předmětu, např. charakteristiku předmětu v zahraničí, získanou na informačních stránkách partnerské univerzity.

V případě výjezdu studenta, který plánuje v zahraničí pracovat na své disertační práci, respektive závěrečné práci (bakalářská nebo diplomová práce), uvede student tuto skutečnost na přihlášce do konkurzu a  nechá ji potvrdit svým školitelem (vedoucím práce).

Přihláška do konkurzu musí všechny tyto náležitosti obsahovat již v  okamžiku odevzdání, tedy do 15. 4. 2020. Konečné pořadí a nominace studentů budou stanoveny dle prospěchu, kvality studijního plánu včetně souladu s příslušnou smlouvou a finančních možností.

Partnerské instituce s dřívějšími termíny přihlášek:

  • do 2.3.2020 Aalborg (F Kylián)
  • do 16.3.2020 Aachen (I Holubová), Amsterdam (F Mančal), INSA Toulouse (F Rotter, I Pangrác), Leuven (M Omelka), Umea (F Dohnal, I Obdržálek)
  • do 30.3.2020 Antwerpen (M Souček), Bergen (I Fiala), Kodaň (I Lokoč), Oulu (M Holub), Stockholm (F Lang)

Přihlášky

Starší dokumenty

Konzultace, informace
RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D.
Fakultní koordinátor

Konzultace během ak. roku
Konzultace po e-mailové domluvě v kanceláři č. 125 na Malé Straně.

Aktuální informace, změny

  • S ohledem na aktuální situaci byly upraveny pokyny pro podávání Přihlášek do konkurzu, podávejte přihlášky elektronicky.
  • Vyhlášeny podzimní konkurzy pro studijní pobyty v akademickém roce 2020/2021

Administrativa:
Mgr. Dagmar Zádrapová