Program Erasmus+

Erasmus+ umožňuje studentům nebo učitelům vycestovat na zahraniční univerzitu s finanční podporou Evropské unie.

Obecná pravidla

Studia v zahraničí v rámci programu Erasmus+ na Univerzitě Karlově (dále jen Studia), se může zúčastnit každý student a každá studentka (dále jen Student) bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu, který bude po celou dobu studijního pobytu řádně zapsán ke studiu na Univerzitě Karlově, prošel úspěšně konkurzním řízením včetně splnění jazykových kritérií partnerské univerzity a v době nominace jsou k dispozici finanční prostředky na jeho pobyt.

Studium může být uskutečněno ve třech formách

  1. Studijní pobyt (viz např. Studijní pobyty v akademickém roce 2022/2023). Upozornění na citaci z odkazu: Uznání studijních výsledků. Student musí na přijímající instituci získat alespoň takový počet kreditů, který po přepočtu na kreditní systém UK bude odpovídat 20 kreditům za semestr v rámci bakalářského studijního programu, nebo 15 kreditům za semestr v rámci magisterského studijního programu; pro doktorské studium limit stanoven není.
  2. Praktická stáž (viz např. Praktické stáže v akademickém roce 2022/2023). Upozornění na citaci z odkazu: Pracovní plán praxe v zahraničí musí odpovídat studijnímu programu, který má student na UK. Uznány mohou být pouze praxe, které mají ekvivalent v rámci studijního programu na UK.
  3. Krátkodobá mobilita doktorandů (viz Krátkodobé mobility doktorandů)

Tři uvedené odkazy popisují administrativní postup pro realizaci studia v zahraničí.

Upozornění na citaci z odkazů na Studijní pobytPraktickou stáž: Student může vycestovat opakovaně, přičemž v každé etapě studia (Bc., Mgr., Ph.D.) má k dispozici celkem 12 měsíců a typ studia může kombinovat. Studium může být absolvováno na univerzitě, s kterou má fakulta uzavřenou bilaterální smlouvu v rámci programu Erasmus+, v kterékoli zemi kromě České republiky a země trvalého pobytu Studenta. Délka pobytu může být 2–12 měsíců. V rámci jednoho akademického roku lze studium prodloužit bez nároku na navýšení finanční podpory, přičemž prodloužené studium v zahraničí musí být ukončeno do konce akademického roku (dle harmonogramu MFF).

Doplnění: Studium může být také absolvováno na některé univerzitě Aliance 4EU+ (viz 4EU+ na Univerzitě Karlově): Heidelberg Universität, Sorbonne Université, University of Copenhagen, Université de Geneve, Universita degli Studi di Milano, University of Warsaw. Univerzita Karlova podepsala smlouvu umožňující vycestovat na Erasmus v rámci 4EU+ bez ohledu na fakultu či obor studenta. Studium v rámci 4EU+ přináší další výhody (viz 4EU+ pro studenty ).

Upozornění: na stránce Studijní pobyty v akademickém roce…, v části Rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia, odkaz Diferenciace finanční podpory… – zde najdete výši stipendia EUR/měsíc pro jednotlivé země. Je to cca 600 EUR/měsíc. Je třeba zjistit si předem cenu ubytování v dané zemi. Každá bilaterální smlouva obsahuje informaci o možnostech ubytování. Příklad: http://www.crous-bordeaux.fr/international

Mobilita zaměstnanců

Program Erasmus+ zahrnuje také mobilitu zaměstnanců. V rámci programu ERASMUS+ 103/131 (tzv. "evropský" Erasmus) je možné realizovat dva základní druhy pobytů:

  1. Výukové pobyty (STA) - jen akademičtí pracovníci
  2. Školení zaměstnanců (STT) - akademičtí i THP pracovníci

Administrativní postup je popsán na stránce Programy EU - ERASMUS+

Upozornění na citace z této stránky: Minimální doba pobytu činí 2 po sobě jdoucí kalendářní dny, maximální doba pobytu činí 60 kalendářních dní mimo dny cesty. U výukového pobytu nutno odučit nejméně 8 hodin za týden (či kratší mobilitu), u delších mobilit počet týdnů násoben osmi.

U školení není minimální počet hodin stanoven.

Zaměstnanec UK se přihlásí do výběrového řízení, které 4x ročně dle stanoveného harmonogramu vyhlašuje ve spolupráci s fakultami OZV RUK. Přihláška je podávána elektronicky prostřednictvím modulu PAS (Projekty a soutěže), položka Zaměstnanecká mobilita programu ERASMUS+, v IS Věda.

Finanční podpora se skládá z dvousložkového grantu:

  1. Pobytový grant
  2. Cestovní grant

A konkrétní částky lze najít v popisu administrativního postupu uvedeného výše.

Mobilita zaměstnanců spadá pod OVZS (Oddělení pro vědu a zahraniční styky), které zveřejňuje aktuální termíny výběrového řízení na své webové stránce https://www.mff.cuni.cz/cs/ovzs

Další nabídky pro mobilitu zaměstnanců lze nalézt na stránkách IMOTION - Erasmus staff trainingETMP - Erasmus+ Teaching Mobility Platform

Jak se na Erasmus+ přihlásit?

V současné době přecházejí všechny partnerské univerzity na systém EWP (Erasmus Without Paper). Z tohoto důvodu nejsou zatím k dispozici pravidla pro přihlašování, ve Webových aplikacích UK, modul Erasmus je však již zveřejněn Seznam bilaterálních smluv na období 2023/2024, v němž jsou uvedeny univerzity, na které se lze hlásit ke studiu v rámci programu Erasmus+.

Možnost přihlašování do programu Erasmus+ bude otevřena 15. února 2023 a na MFF UK je stanoven termín přihlášek do 15. března 2023. Základním kritériem stanoveným na MFF UK pro přihlášení ke studiu v zahraničí na univerzitě, se kterou má fakulta uzavřenou bilaterální smlouvu v rámci programu Erasmus+, je průměrný prospěch uvedený v SISu v době podání přihlášky do 2,5 včetně. Dále rozhoduje o přijetí ke studiu počet volných míst stanovený přijímající institucí a konečným kritériem jsou pak finanční prostředky přidělené fakultě na program Erasmus+. Každý student si může podat až tři přihlášky z možností uvedených ve Webových aplikacích UK, modul Erasmus. Jejich pořadím vyjadřuje student prioritu přihlášek. Přihlášky v rámci 4EU+ se řeší v rámci aktivit 4EU+.

Za současné situace je tedy vhodné, aby student, který má zájem vycestovat v rámci programu Erasmus+, si co nejdříve vybral cílovou destinaci ze Seznamu bilaterálních smluv (odkaz viz výše), a sledoval webové stránky vybrané univerzity, zejména s ohledem na termíny přihlašování. Zaručené pro možnost přihlášení jsou univerzity Aliance 4EU+. Je také vhodné, aby si student zjistil ceny ubytování v cílové destinaci vzhledem k výši stipendia.

Student může také prostřednictvím své katedry iniciovat uzavření nové bilaterální smlouvy v systému EWP. Nová smlouva se vytváří na úrovni katedra–katedra a často vychází z již existující spolupráce některého člena katedry se zahraniční univerzitou.

Termíny přihlášek pro mobilitu studentů


úterý 27. 9. 2022
pro LS 2022/2023


Termín přihlášek na zimní a letní semestr 2023/2024:

15. březen 2023


V případě volných míst bude ještě vypsán termín pro dodatečné přihlášky na letní semestr 2023/2024:

15. září 2023


Termíny přihlášek pro mobilitu zaměstnanců


Modul PAS (Projekty a soutěže), položka Zaměstnanecká mobilita programu ERASMUS+, v IS Věda

Fakultní koordinátor programu Erasmus+
doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc.

Administrativa, konzultace, informace
Bc. Eliška Zábrodská, studijní pobyty - výjezdy
Mgr. Dagmar Zádrapová, praktické stáže
OVZS, mobilita zaměstnanců
PhDr. Ivana Herglová, Ph.D., zapojení do aktivit 4EU+