Program Erasmus+

Erasmus+ umožňuje studentům nebo učitelům vycestovat na zahraniční univerzitu s finanční podporou Evropské unie.

Tato stránka je určená těm, kteří v rámci Erasmus+ hodlají vycestovat do zahraničí (outgoing). Pro ty, kteří v rámci Erasmus+ chtějí přicestovat ze zahraničí (incoming) na Univerzitu Karlovu, je určena stránka Erasmus+ (Incoming Students).

Obecná pravidla

Studia v zahraničí v rámci programu Erasmus+ na Univerzitě Karlově (dále jen studia), se může zúčastnit každý student a každá studentka (dále jen student) bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu, který bude po celou dobu studijního pobytu řádně zapsán ke studiu na Univerzitě Karlově, prošel úspěšně konkurzním řízením včetně splnění jazykových kritérií partnerské univerzity a v době nominace jsou k dispozici finanční prostředky na jeho pobyt.

Studium může být uskutečněno ve třech formách:

 1. Studijní pobyt (viz stránka Programy EU – Erasmus+, podstránka „Studijní pobyty v akademickém roce 202X/202Y“). Upozornění na citaci z odkazu: Uznání studijních výsledků. Student musí na přijímající instituci získat alespoň takový počet kreditů, který po přepočtu na kreditní systém UK bude odpovídat 20 kreditům za semestr v rámci bakalářského studijního programu, nebo 15 kreditům za semestr v rámci magisterského studijního programu; pro doktorské studium limit stanoven není.
 2. Praktická stáž (viz stránka Programy EU – Erasmus+, podstránka „Praktické stáže v akademickém roce 202X/202Y“). Upozornění na citaci z odkazu: Pracovní plán praxe v zahraničí musí odpovídat studijnímu programu, který má student na UK. Uznány mohou být pouze praxe, které mají ekvivalent v rámci studijního programu na UK.
 3. Krátkodobá mobilita doktorandů (viz Krátkodobé mobility doktorandů).

Tři uvedené odkazy popisují administrativní postup pro realizaci studia v zahraničí.

Upozornění na citaci z odkazů na Studijní pobytPraktickou stáž: Student může vycestovat opakovaně, přičemž v každé etapě studia (Bc., Mgr., Ph.D.) má k dispozici celkem 12 měsíců a typ studia může kombinovat. Studium může být absolvováno na univerzitě, s kterou má fakulta uzavřenou bilaterální smlouvu v rámci programu Erasmus+, v kterékoli zemi kromě České republiky a země trvalého pobytu studenta. Délka pobytu může být 2–12 měsíců. V rámci jednoho akademického roku lze studium prodloužit bez nároku na navýšení finanční podpory, přičemž prodloužené studium v zahraničí musí být ukončeno do konce akademického roku (dle harmonogramu MFF).

Doplnění: Studium může být také absolvováno na některé univerzitě Aliance 4EU+ (viz 4EU+ na Univerzitě Karlově). Studium v rámci 4EU+ přináší další výhody, např. vycestovat na Erasmus v rámci 4EU+ bez ohledu na fakultu či obor studenta (viz 4EU+ pro studenty).

Upozornění: na stránce Studijní pobyty v akademickém roce…, v části Rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia, odkaz Diferenciace finanční podpory… – zde najdete výši stipendia EUR/měsíc pro jednotlivé země. Je to cca 660 EUR/měsíc. Je třeba zjistit si předem cenu ubytování v dané zemi. Každá bilaterální smlouva obsahuje informaci o možnostech ubytování. Příklad: http://www.crous-bordeaux.fr/international

Mobilita zaměstnanců

Program Erasmus+ zahrnuje také mobilitu zaměstnanců. V rámci programu ERASMUS+ 103/131 (tzv. „evropský“ Erasmus) je možné realizovat dva základní druhy pobytů:

 1. Výukové pobyty (STA) – jen akademičtí pracovníci
 2. Školení zaměstnanců (STT) – akademičtí i THP pracovníci

Administrativní postup je popsán na stránce Programy EU – ERASMUS+

Upozornění na citace z této stránky: Minimální doba pobytu činí 2 po sobě jdoucí kalendářní dny, maximální doba pobytu činí 60 kalendářních dní mimo dny cesty. U výukového pobytu nutno odučit nejméně 8 hodin za týden (či kratší mobilitu), u delších mobilit počet týdnů násoben osmi.

U školení není minimální počet hodin stanoven.

Zaměstnanec UK se přihlásí do výběrového řízení, které 4× ročně dle stanoveného harmonogramu vyhlašuje ve spolupráci s fakultami OZV RUK. Přihláška je podávána elektronicky prostřednictvím modulu PAS (Projekty a soutěže), položka Zaměstnanecká mobilita programu ERASMUS+, v IS Věda.

Finanční podpora se skládá z dvousložkového grantu:

 1. Pobytový grant
 2. Cestovní grant

A konkrétní částky lze najít v popisu administrativního postupu uvedeného výše.

Mobilita zaměstnanců spadá pod OVZS (Oddělení pro vědu a zahraniční styky), které zveřejňuje aktuální termíny výběrového řízení na své webové stránce https://www.mff.cuni.cz/cs/ovzs

Další nabídky pro mobilitu zaměstnanců lze nalézt na stránkách IMOTION – Erasmus staff trainingETMP – Erasmus+ Teaching Mobility Platform

Jak se na Erasmus+ přihlásit?

Podání přihlášky pro mobilitu studentů

 1. Základním kritériem stanoveným na MFF UK pro přihlášení ke studiu v zahraničí na univerzitě, se kterou má fakulta uzavřenou bilaterální smlouvu v rámci programu Erasmus+, je průměrný prospěch uvedený v SISu v době podání přihlášky do 2,5 včetně. Dále rozhoduje o přijetí ke studiu počet volných míst stanovený přijímající institucí a konečným kritériem jsou pak finanční prostředky přidělené fakultě na program Erasmus+.
 2. Přihláška se podává ve webové aplikaci Univerzity Karlovy, modul Erasmus. Odkaz na webovou aplikaci UK, v níž se podává přihláška, a detaily administrativního postupu jsou uvedeny na webové stránce Programy EU – Erasmus+, podstránka „Studijní pobyty v akademickém roce 202X/202Y“. Tato podstránka poskytuje všechny informace o přístupu k webové aplikaci UK. Webová aplikace UK, modul Erasmus, https://is.cuni.cz/webapps/, v níž se podává přihláška, obsahuje podrobný návod.
 3. Každý student si může podat až tři přihlášky z možností uvedených ve webové aplikaci UK, modul Erasmus. Jejich pořadím vyjadřuje student prioritu přihlášek. Přihlášky v rámci 4EU+ se řeší v rámci aktivit 4EU+.
 4. Application deadline a nomination deadline uvedené na webové stránce https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/zahranicni-studium/program-erasmus v odkazu Partnerské univerzity nemusí být aktuální (univerzity mohou termíny změnit). Je třeba, aby si student zjistil na webové stránce zahraniční instituce aktuální termíny a vyhnul se tak pozdnímu podání žádosti.
 5. Nedílnou součástí přihlášky je studijní plán. Pokyny pro jeho sestavení jsou součástí webové aplikace. Zejména je třeba upozornit na to, že studijní plán v zahraničí musí odpovídat studijnímu programu, který student studuje na UK. Student vyplní předměty, které bude studovat v zahraničí a vedle nich odpovídající předměty na UK. Pokud předměty v zahraničí nemají na UK ekvivalent (jedná se o volitelné předměty), student předměty přepíše do předmětů na UK, včetně kreditů, a označí je jako Volitelné. Bez vyplnění studijního plánu do termínu stanoveného fakultou pro podání přihlášky, který splňuje příslušná kritéria (alespoň 20 kreditů za semestr v rámci Bc. studijního programu, nebo alespoň 15 kreditů za semestr v rámci Mgr. studijního programu), nebude přihláška postoupena k dalšímu zpracování.
 6. Číslo eurového účtu, na který bude studentovi převedeno přiznané stipendium, nelze v okamžiku založení přihlášky vyplnit. Tento údaj je potřeba doplnit po obdržení akceptačního e-mailu (viz následující bod), nejpozději však před vydáním Rozhodnutí o přiznání stipendia (cca měsíc před Vaším odjezdem).
 7. To, zda je student na pobyt v zahraničí nominován, zjistí student ve lhůtě 15 dnů od termínu stanoveném fakultou pro podání přihlášky ve webové aplikaci tak, že stav přihlášky se změní ze „Založen“ na „Nominován“. Pokud je student na pobyt v zahraničí nominován, je mu zaslán akceptační e-mail nebo potvrzená přihláška ze zahraniční univerzity. To může představovat jistou časovou prodlevu a je třeba, aby student hlídal application deadline zahraniční univerzity a případně sám zahraniční univerzitu kontaktoval.
 8. Jakmile student obdrží ze zahraniční univerzity akceptační e-mail
  1. student zašle (přepošle) akceptační e-mail na eliska.zabrodska@matfyz.cuni.cz
  2. student si stáhne studijní plán (Learning Agreement) z přihlášky podané ve webové aplikaci, eventuálně ho upraví podle pokynů zahraniční univerzity, a požádá o schválení studijního plánu garanta studijního programu. Toto schválení probíhá tak, že student zašle studijní plán v souboru s názvem Prijmeni_Jmeno_LA.pdf garantovi studijního programu a požádá garanta o schválení a zaslání studijního programu na adresu eliska.zabrodska@matfyz.cuni.cz se souhlasem v textu mailu. Referentka zajistí podpis od studijního proděkana a zašle studentovi potvrzený dokument zpět na jeho e-mail. Každá další změna studijního plánu podléhá opět schválení garanta studijního programu a musí být zaznamenána v online aplikaci, jinak by nemusely být uznány kredity za studium v zahraničí.
  3. student si vytiskne z webové aplikace přihlášku s fotografií, podepíše ji, nechá si ji potvrdit zahraniční univerzitou a zašle přihlášku na eliska.zabrodska@matfyz.cuni.cz. Po podpisu proděkanem pro studijní záležitosti bude přihláška zaslána studentovi zpět. Zároveň bude student vyzván k osobnímu převzetí Rozhodnutí děkana o přiznání stipendia.
 9. Na základě předložení následujících dokumentů v Evropské kanceláři
  • Rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia
  • Potvrzená přihláška (Application form)
  • Potvrzený studijní plán
  • Akceptační dopis od partnerské instituce

  bude student vyzván e-mailem z Evropské kanceláře k podpisu a převzetí Účastnické smlouvy (cca měsíc před odjezdem).

Termíny přihlášek pro mobilitu studentů


Termín přihlášek na zimní a letní semestr 2024/2025:

15. březen 2024 (s možností přihlašování od 8. února 2024)


Předběžný termín přihlášek na letní semestr 2024/2025:

15. září 2024 (s možností přihlašování od 1. září 2024)


Termíny přihlášek pro mobilitu zaměstnanců


Modul PAS (Projekty a soutěže), položka Zaměstnanecká mobilita programu ERASMUS+, v IS Věda

Fakultní koordinátor programu Erasmus+
doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc.

Administrativa, konzultace, informace
Bc. Eliška Zábrodská, studijní pobyty – výjezdy (outgoing)
Mgr. Jarmila Vágnerová, studijní pobyty – příjezdy (incoming)
Mgr. Dagmar Zádrapová, praktické stáže
OVZS, mobilita zaměstnanců
PhDr. Ivana Herglová, Ph.D., zapojení do aktivit 4EU+