Program Erasmus+

Obecná pravidla

Program Erasmus+ funguje recipročně, což znamená, že je závislý na uzavřených inter-institucionálních dohodách mezi MFF UK a odpovídajícími pracovišti partnerských univerzit s určenými garanty dohody.

Dohody jsou většinou uzavírány pro určitý obor studia (podle garanta dohody). V případě, že v daném oboru nebude dostatek kvalitních zájemců, může garant dohody podpořit využití dohody i pro studenty jiných oborů. To je možné pouze tehdy, je-li partnerské pracoviště ochotné akceptovat studenty jiného oboru a zajistit jim přiměřený studijní program

Konkurzní řízení

Všichni studenti ucházející se o výjezd v rámci programu Erasmus+ se musí účastnit konkurzu. Je nutné se řádně seznámit s webovou stránkou RUK, která se týká programu Erasmus+ a podrobně popisuje celý administrativní postup. Pro účast v konkurzu a případný výjezd je povinná on-line registrace.

V rámci jednoho kola konkurzu podává student pouze jednu přihlášku, nicméně v on-line registraci může vybrat celkem až 3 různé destinace a v rámci přihlášky určí jejich preferované pořadí. V případě velkého zájmu o primární destinaci je pak možné využít některou ze zbývajících možností.

Přihlášku do konkurzu podají studenti přímo fakultnímu koordinátorovi RNDr. O. Pangrácovi, Ph.D. do 16.4.2021, vždy však s přihlédnutím k termínům zahraničních univerzit (seznam univerzit s dřívějším termínem je uveden níže). Všechny přihlášky zasílejte elektronicky koordinárovi RNDr. O. Pangrácovi, Ph.D., pro finalizaci přihlášky bude třeba doplnit podpisy do papírové verze a tu následně odevzdat na studijním oddělění.

Součástí přihlášky do konkurzu je též předpokládaný studijní plán v zahraničí. Ten musí být schválen garantem příslušného studijního programu, případně studijního oboru. Elektronická přihláška nemusí obsahovat podpis garanta, podepsaný studijní plán lze doložit později. Je ale vhodné studijní plán s příslušným garantem konzultovat předem, v případě potřeby je povinností studenta předložit příslušnému garantovi dostatečné informace o předmětech, např. charakteristiky předmětů v zahraničí, získané na informačních stránkách partnerské univerzity.

V případě výjezdu studenta, který plánuje v zahraničí pracovat na své disertační práci, respektive závěrečné práci (bakalářská nebo diplomová práce), uvede student tuto skutečnost na přihlášce do konkurzu a nechá ji potvrdit svým školitelem (vedoucím práce). V elektronické verzi přihlášky postačuje vyjádření zaslané e-mailem.

Dřívější termíny konkurzů

do 12. 3. 2021: Alborg (Kylián)

do 19. 3. 2021: Aachen (Holubová), Amsterdam (Mančal), Leuven (Omelka), Toulouse (Pangrác, Rotter), Umea (Dohnal, Obdržálek)

do 31.3.2021: Antverpy (Souček), Bergen (Fiala), Kodaň (Lokoč), Luxembourg (Drápal), Oulu (Holub), Stockholm (Lang), Turku (Holub)

Přihlášky

Starší dokumenty

Konzultace, informace
RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D.
Fakultní koordinátor programu Erasmus+

Konzultace během ak. roku
Konzultace po e-mailové domluvě v kanceláři č. 125 na Malé Straně.

Aktuální informace, změny

  • Vyhlášeny konkurzy pro studijní pobyty v akademickém roce 2021/2022
  • S ohledem na aktuální situaci byly upraveny pokyny pro podávání Přihlášek do konkurzu, podávejte přihlášky elektronicky.

Administrativa:
Bc. Eliška Zábrodská, studijní pobyty - výjezdy
Mgr. Dagmar Zádrapová, praktické stáže
OVZS, mobilita padagogů