Program Erasmus+

Obecná pravidla

Program Erasmus+ funguje recipročně, což znamená, že je závislý na uzavřených inter-institucionálních dohodách mezi MFF UK a odpovídajícími pracovišti partnerských univerzit s určenými garanty dohody.

Dohody jsou většinou uzavírány pro určitý obor studia (podle garanta dohody). V případě, že v daném oboru nebude dostatek kvalitních zájemců, může garant dohody podpořit využití dohody i pro studenty jiných oborů. To je možné pouze tehdy, je-li partnerské pracoviště ochotné akceptovat studenty jiného oboru a zajistit jim přiměřený studijní program

Konkurzní řízení

Všichni studenti ucházející se o výjezd v rámci programu Erasmus+ se musí účastnit konkurzu. Je nutné se řádně seznámit s webovou stránkou RUK, která se týká programu Erasmus+ a podrobně popisuje celý administrativní postup. Pro účast v konkurzu a případný výjezd je povinná on-line registrace.

V rámci jednoho kola konkurzu podává student pouze jednu přihlášku, nicméně v on-line registraci může vybrat celkem až 3 různé destinace a v rámci přihlášky určí jejich preferované pořadí. V případě velkého zájmu o primární destinaci je pak možné využít některou ze zbývajících možností. Vzhledem k tomu, že již proběhlo jarní kolo konkurzů, je u některých destinací vyčerpán objem předem domluvených pobytů a partnerská univerzita nemusí další přihlášky akceptovat.

Přihlášku do konkurzu podají studenti přímo fakultnímu koordinátorovi doc. J. Felcmanovi, vždy však s přihlédnutím k termínům zahraničních univerzit. Všechny přihlášky zasílejte elektronicky koordinátorovi doc. J. Felcmanovi, pro finalizaci přihlášky bude třeba doplnit podpisy do papírové verze a tu následně odevzdat na studijním oddělení.

Součástí přihlášky do konkurzu je též předpokládaný studijní plán v zahraničí. Ten musí být schválen garantem příslušného studijního programu, případně studijního oboru. Elektronická přihláška nemusí obsahovat podpis garanta, podepsaný studijní plán lze doložit později. Je ale vhodné studijní plán s příslušným garantem konzultovat předem, v případě potřeby je povinností studenta předložit příslušnému garantovi dostatečné informace o předmětech, např. charakteristiky předmětů v zahraničí, získané na informačních stránkách partnerské univerzity.

V případě výjezdu studenta, který plánuje v zahraničí pracovat na své disertační práci, respektive závěrečné práci (bakalářská nebo diplomová práce), uvede student tuto skutečnost na přihlášce do konkurzu a nechá ji potvrdit svým školitelem (vedoucím práce). V elektronické verzi přihlášky postačuje vyjádření zaslané e-mailem.

Přihlášky

Starší dokumenty

Termíny přihlášek


úterý 27. 9. 2022
pro LS 2022/2023


Termín přihlášek na zimní a letní semestr 2023/2024:

15. březen 2023


V případě volných míst bude ještě vypsán termín pro dodatečné přihlášky na letní semestr 2023/2024:

15. září 2023

Konzultace, informace
doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc.
Fakultní koordinátor programu Erasmus+

Administrativa:
Bc. Eliška Zábrodská, studijní pobyty - výjezdy
Mgr. Dagmar Zádrapová, praktické stáže
OVZS, mobilita pedagogů