Předmluva

Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, znovu umožňuje absolventům magisterských studijních programů, aby se přihlásili k rigoróznímu řízení a získali tak na Matematicko-fyzikální fakultě titul RNDr.

Tento dokument obsahuje jednak odkazy na příslušné předpisy, jimiž jsou některé pasáže zákona o vysokých školách, Rigorózní řád UKRigorózní řád MFF UK, jednak informace o složení státních rigorózních komisí, o doporučené literatuře a o požadavcích k ústní části státní rigorózní zkoušky. Dokument dále odkazuje na prozatímní přihlášku, která se bude používat do té doby, než bude k dispozici příslušný tiskopis.

Státní rigorózní komise musí obsahovat kromě členů jmenovaných děkanem z řad profesorů, docentů a odborníků schválených vědeckou radou fakulty, také odborníky jmenované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Ti jsou uvedeni na konci každé komise pod označením MŠMT i s údajem o svém pracovišti.

Uchazeč musí podat tři exempláře rigorózní práce. Jeden z těchto exemplářů bude předán do knihovny MFF. Je třeba, aby uchazeč hned za titulním listem rigorózní práce uvedl, zda souhlasí či nesouhlasí se zapůjčením práce. Velice prosím uchazeče, aby svůj souhlas k zapůjčení své práce poskytli a umožnili tak dalším studentům i pracovníkům navázat na své výsledky. Předpokládám, že nesouhlas se zapůjčováním (dojde-li k němu) bude vysloven jen v nezbytných případech, kdy práce obsahuje pasáže podléhající státnímu či vojenskému tajemství.

Uchazečům přeji úspěch v rigorózním řízení, jehož náročnost na MFF bude známkou vysoké kvality udíleného titulu RNDr.

V Praze dne 7. 12. 1999
Prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc.
proděkan pro studijní záležitosti

 

Výňatky ze zákona č.111/1998 sb. vztahující se k rigoróznímu řízení

§46 odst. 5

Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul „magistr“, mohou vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Za úkony spojené s přijetím přihlášky k této zkoušce a s konáním této zkoušky může vysoká škola stanovit poplatek, který činí nejvýše dvojnásobek základu podle § 58 odst. 2. Tito absolventi mají právo za úplatu používat zařízení a informační technologie potřebné pro přípravu k této zkoušce v souladu s pravidly určenými vysokou školou. Po jejím vykonání se udělují tyto akademické tituly:

  1. v oblasti práva „doktor práv“ (ve zkratce „JUDr.“ uváděné před jménem),
  2. v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd „doktor filozofie“ (ve zkratce „PhDr.“ uváděné před jménem),
  3. v oblasti přírodních věd „doktor přírodních věd“ (ve zkratce „RNDr.“ uváděné před jménem),
  4. v oblasti farmacie „doktor farmacie“ (ve zkratce „PharmDr.“ uváděné před jménem),
  5. v oblasti teologie „licenciát teologie“ (ve zkratce „ThLic.“ uváděné před jménem) nebo „doktor teologie“ (ve zkratce „ThDr.“ uváděné před jménem), pro oblast katolické teologie „licenciát teologie“.

§99 odst. 5

Absolventi vysokých škol, kteří získali podle § 21 odst. 2 a § 43 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb. akademický titul „magistr“ s výjimkou absolventů uvedených v odstavci 9, mohou vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku a získat akademický titul podle § 46 odst. 5.

§99 odst. 9

Absolventům postgraduálního studia, kteří získali podle § 21 odst. 2, § 43 odst. 2 a § 22 zákona č. 172/1990 Sb. akademický titul „magistr“ a akademicko- vědecký titul „doktor“, se přiznávají akademické tituly podle § 46 odst. 5 tohoto zákona. Osvědčení o přiznání těchto akademických titulů jim na žádost vydá příslušná vysoká škola.

 

Povinné přílohy přihlášky