Směrnice děkana č. 15/2018

Opatření děkana o konání státních rigorózních zkoušek na Matematicko-fyzikální fakultě UK


V souladu s Rigorózním řádem Univerzity Karlovy ve znění platném ke dni 14. prosince 2016Pravidly pro organizaci státní rigorózní zkoušky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy ve znění platném ke dni 14. června 2017 stanovuji v tomto opatření podrobnosti konání státních rigorózních zkoušek týkající se povinných příloh k písemné přihlášce ke státní rigorózní zkoušce, poplatku spojeného s přijetím přihlášky a konáním státní rigorózní zkoušky, náhrady nákladů v souvislosti se zpracováním rigorózní práce a s přípravou na státní rigorózní zkoušku.

Čl. 1
Přihláška ke státní rigorózní zkoušce

  1. Přihláška musí být podána na předepsaném formuláři (formuláře jsou k dispozici na stránce https://www.mff.cuni.cz/studium/rndr/) doplněném o ověřené kopie vysokoškolského diplomu a dodatku k diplomu nebo vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, anebo jiných relevantních dokladů prokazujících splnění podmínky absolvování magisterského studijního programu na univerzitě a získání akademického titulu "magistr". Součástí přihlášky je sdělení názvu a základní osnovy zamýšlené rigorózní práce, pokud se rovnou s přihláškou nepředkládá rigorózní práce.
  2. Uchazeč s přihláškou rovněž předloží i doklad o zaplacení poplatku dle čl. 2 tohoto opatření.
  3. Pokud se uchazeč přihlašuje ke státní rigorózní zkoušce, ale nepodává zároveň s přihláškou rigorózní práci ani nežádá o uznání diplomové či disertační práce jako práce rigorózní, musí předložit specifikaci svých požadavků na používání zařízení, informačních technologií a poskytování konzultací pro sepsání své rigorózní práce.

Čl. 2
Poplatek spojený s přijetím přihlášky a konáním státní rigorózní zkoušky

  1. Poplatek spojený s přijetím přihlášky a konáním státní rigorózní zkoušky stanovuji na 3000,- Kč.
  2. Poplatek je uchazeč o rigorózní řízení povinen zaplatit bezhotovostním převodem na bankovní účet fakulty číslo 21210277/0100, variabilní symbol 6, nebo složenkou typu A, majitel účtu Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1, číslo 21210277/0100, variabilní symbol 6. Jako specifický symbol je nutné uvést desetimístné rodné číslo uchazeče bez lomítka.
  3. Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke státní rigorózní zkoušce. Není-li formulář přihlášky řádně vyplněn nebo neobsahuje-li přihláška stanovené přílohy, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v  této lhůtě odstraněny, k přihlášce se nepřihlíží. Poplatek se uchazeči vrátí.
  4. Nelze-li na fakultě konat státní rigorózní zkoušku v oblasti studia, ve které uchazeč získal titul "magistr", fakulta uchazeči přihlášku i  poplatek vrátí s příslušným vysvětlením.
  5. Pokud ke dni podání přihlášky nebude uvedený poplatek zaplacen, vyzve fakulta uchazeče k uhrazení poplatku ve lhůtě 7 dnů. Pokud nebude poplatek zaplacen ani během této doby, má se za to, že přihláška nebyla podána.

Čl. 3
Náhrada nákladů v souvislosti se zpracováním rigorózní práce a s přípravou na státní rigorózní zkoušku

  1. Náklady spojené s používáním zařízení a informačních technologií a s poskytováním konzultací akademickými pracovníky v souvislosti se zpracováním rigorózní práce a s přípravou na státní rigorózní zkoušku hradí uchazeč, pokud nabídku služeb přijme. Výši náhrady těchto nákladů stanoví děkan individuálně.
  2. Pokud nastane případ podle čl. 2 odst. 3, 4 nebo 5 této směrnice, a  byla-li náhrada výše uvedených nákladů zaplacena, fakulta uchazeči částku odpovídající zaplacené náhradě vrátí po odečtení administrativních nákladů, které paušálně stanovuji ve výši 1000,- Kč.


Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vydání.
Ke dni účinnosti této směrnice se zrušuje Směrnice děkana č. 9/2010.


Navrhovatel: doc. RNDr. František Chmelík, CSc., proděkan pro studijní záležitosti.
Směrnice byla schválena vedením fakulty dne 19. 9. 2018,
projednána s AS MFF UK dne 10. 10. 2018,
vydána dne 11. 10. 2018.


Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan MFF UK