Kurz celoživotního vzdělávání (CŽV) na výkon povolání, studium k rozšíření odborné kvalifikace, kombinovaná forma studia

Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu informatika (CŽV UI)

Základní informace o studiu

Náhrada předmětů DVPP kurzy

Kurz je určen pro učitele k doplnění aprobace pro předmět informatika. Vzhledem k tomu, že se jedná o studium při zaměstnání umožňujeme některé předměty studijních plánů absolvovat formou DVPP kurzů (další vzdělávání pedagogických pracovníků). Záměnnost je vyznačená ve studijním plánu. Tuto možnost můžete a nemusíte využít, nicméně DVPP kurzy jsou více uzpůsobené  potřebám studentům CŽV i s ohledem na to, že se jedná o učitele z praxe. Kurzy DVPP jsou v nejvyšší možné míře vyučovány distanční formou. Všechny relevantní DVPP  kurzy jsou vypisovány pravidelně s nejvýše dvouletou periodou.
Kurzy DVPP jsou přístupné všem učitelům nejen studentům CŽV UI, ale studenti CŽV UI mají při včasném přihlášení do kurzu přednost. Studentům CŽV je odpuštěno kurzovné za DVPP kurzy a je jim stanoven pouze administrativní poplatek ve výši 200 Kč. Tuto slevu mohou na každý kurz uplatnit pouze jednou.
Některé předměty lze splnit i během účasti na Škole učitelů informatiky, v případě účasti odpovídajícího lektora. Tuto možnost je potřeba domluvit předem a nelze ji garantovat.

Průběžné studium a plnění povinností SP

Regulérní předměty studijního plánu CŽV UI jsou předměty společné s řádným (denním) studiem budoucích učitelů informatiky a v každém přpadě část předmětů studijního plánu budete muset studovat právě touto formou.  Předpokládáme, že jako posluchači kurzu CŽV zpravidla nemáte možnost docházet pravidelně na výuku, že studujete převážně samostatně z doporučené literatury a dalších materiálů a s vyučujícími si budete domlouvat individuální konzultace. Jestliže vám to vaše pracovní vytížení dovolí, můžete se samozřejmě účastnit jakékoliv výuky probíhající na fakultě pro posluchače prezenčního studia. Výuka informatických předmětů v 1. ročníku je společná pro všechny posluchače studijního programu Informatika. Přednášky probíhají obvykle ve dvou paralelkách, cvičení se konají ve více studijních skupinách. Rozvrh výuky najdete ve studijním informačním systému na adrese https://is.cuni.cz/studium/rozvrhng/roz_nastaveni.php?fak=11320. Můžete si podle vlastního uvážení zkombinovat výuku určenou pro různé studijní skupiny a sestavit si tak svůj vlastní rozvrh. Pravidelná účast na výuce prezenčního studia pro vás není povinná, ale pokud vám to vzdálenost vašeho bydliště a podmínky v zaměstnání dovolí, je vhodné účastnit se této výuky v maximálním možném rozsahu, ve vašem studiu vám to výrazně pomůže. Cestu na fakultu můžete při té příležitosti spojit s případnou individuální konzultací se svými vyučujícími (doporučujeme domluvit si předem mailem).

V případě dostatečného počtu zájemců v ročníku vám nabídneme také blokovou výuku (přednášky vybraných partií učiva a hromadné konzultace) určenou pro účastníky kurzu CŽV UI. Tato bloková výuka se koná zpravidla jednou za dva týdny v pátek odpoledne.

Při zápisu jste obdrželi uživatelské jméno a heslo pro přístup do Studijního informačního systému (SIS) https://is.cuni.cz/studium/predmety/ V SISu jste si zapsali studované předměty a konkrétní rozvrhové lístky (tzn. přihlásili jste se do paralelek přednášky a na cvičení). Rovněž ke zkouškám se později budete hlásit v SISu na vypsané zkušební termíny. Účastníci kurzu CŽV UI skládají zkoušky společně s posluchači prezenčního studia, ale je dobré zkoušejícího před započetím zkoušky upozornit, že jste studentem CŽV UI. Pokud má předmět více přednášejících (tzn. v každé paralelce prezenčního studia přednáší někdo jiný), můžete skládat zkoušku u kteréhokoliv z nich. Kontakty na všechny přednášející najdete rovněž v SISu. Je-li předmět zakončen zápočtem i zkouškou, musíte často nejprve získat zápočet, abyste se mohli přihlásit na zkoušku. Bez předchozího získání zápočtu lze například skládat zkoušku z Programování 2 a také předtermíny některých dalších předmětů. Ale je vhodné se o této možnosti ujistit dotazem u zkoušejícího.

Zápočet můžete získat od libovolného cvičícího příslušného předmětu. Jako posluchači kombinovaného studia můžete získat zápočet i bez pravidelné účasti na cvičeních, účast nahradíte vypracováním zadaných domácích úkolů. Obraťte se sami na zvoleného cvičícího, nebo požádejte o kontakt na vhodného cvičícího svého přednášejícího nebo garanta CŽV UI. V některých předmětech je pro získání zápočtu nezbytné průběžně během celého semestru plnit úkoly zadávané cvičícím. Domluvte se proto se svými cvičícími na podmínkách získání zápočtu co nejdříve (během prvních dvou týdnů výuky).

Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba získat zápočet a/nebo složit zkoušku do termínu kontroly splnění studijních povinností. Neodkládejte ale zápočty a zkoušky z předmětů vyučovaných v zimním semestru až do letního semestru bez předchozí domluvy s vyučujícím – vyučující může být ochoten vyzkoušet vás z předmětu vyučovaného v zimním semestru později, není to ale jeho povinnost.

Závěrečná práce

Podmínkou absolvování kurzu je obhajoba závěrečné práce před nejméně tříčlennou komisí, kterou určuje garant kurzu. Závěrečná práce může být studentovi zadána kdykoliv v průběhu studia, nejpozději však v semestru, který bude předcházet semestru s předpokládaným odevzdáním a obhajobou práce. Student si může domluvit téma své práce z libovolným konzultantem z řad vyučujících na MFF UK. Inspiraci můžete hledat v SISu v seznamu nabízených témat. Výběr tématu můžete také konzultovat s garantem kurzu nebo s vyučijícími didaktických předmětů. Zadání a konzultanta vždy schvaluje garant kurzu.

Další ...

V případě jakýchkoliv dotazů nejen k výše uvedeným tématům se obraťte osobně nebo mailem na garanta kurzu, czvui@ksvi.mff.cuni.cz.

Problémy řešte včas, ochotně vám pomůžeme:-)