Vyučování všeobecně vzdělávacích předmětů

Studium platné od roku 2021

Jako rozšiřující studium v rámci CŽV nabízí MFF UK následující kurzy:

Studium v těchto kurzech se řídí Řádem celoživotního vzdělávání UK.

Cílem vzdělávacího programu je umožnit absolventům magisterských učitelských studijních programů rozšíření kvalifikace na způsobilost vyučovat všeobecně vzdělávací předmět fyzika, matematika a informatika na střední škole a  na druhém stupni základní školy. Realizace nabízené výuky poskytne studujícím jak obecný teoretický základ vyučovaného předmětu, tak pedagogické a didaktické dovednosti nezbytné pro práci vyučujícího daného předmětu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rozšiřující studium pro kvalifikované učitele jiných předmětů, nejsou zařazeny předměty Pedagogika I, Pedagogika II a Psychologie, které jsou jinak běžné u studentů učitelských oborů. Je zaveden předmět Aktuální otázky školy, vzdělávání a výchovy. Ten reflektuje aktuální témata společného vzdělávání jako IVP, inkluze a rovné vzdělávací příležitosti apod. Problematika speciálních vzdělávacích potřeb žáků v daném předmětu je zahrnuta do předmětu Didaktika fyziky II, Didaktika informatiky a Didaktika matematiky I a II.

Průběh studia a způsob hodnocení

Studium je koncipováno jako tříleté a probíhá v kombinované formě studia. Pro hladký průběh studia je doporučeno přidržet se doporučených studijních plánů (SP) konkretizovaných pro jednotlivé studijní obory. Při tvorbě plánu byla zohledněna zejména obsahová návaznost jednotlivých předmětů a celková hodinová dotace za každý půlrok studia tak, aby časové nároky byly rozloženy rovnoměrně. Ve vzdělávacím plánu je specifikován rozsah prezenční výuky a přibližná doba samostudia. Pokud to studujícím čas dovolí, mohou navštěvovat přednášky a cvičení společně se studenty prezenčního studia učitelských bakalářských a magisterských oborů. Počet hodin samostudia je ve studijních plánech uveden proto, aby uchazeči získali orientační představu o náročnosti studia. Tento počet hodin není započítán do celkového počtu hodin kontaktní výuky.

Během posledního půlroku studia se předpokládá intenzivní zaměření potenciálních studentů na tvorbu závěrečné práce. Z tohoto důvodu je časová náročnost během tohoto období nižší. Vzdělávací plány vychází ze studijních plánů pro bakalářský a magisterský studijní program týkající se učitelství fyziky, matematiky a informatiky akreditované na MFF UK. 

Pro úspěšné absolvování programu je nutné úspěšně vykonat závěrečnou zkoušku oborově zaměřenou na odborný předmět a didaktiku tohoto předmětu. Dále je nutné úspěšně obhájit závěrečnou práci, která se bude tematicky dotýkat oboru didaktika fyziky, resp. matematiky, resp. informatiky. Podmínkou konání zkoušky zaměřené na odborný předmět a jeho didaktiku je řádné absolvování všech předmětů předepsaných ve vzdělávacích plánech. Pokud jste některý předepsaný předmět (nebo jemu obsahově podobný) absolvovali již ve svém předchozím studiu, můžete požádat o jeho uznání.

Závěrečná práce

Závěrečná práce může být studentovi zadána kdykoliv v průběhu studia, nejpozději však v semestru, který bude předcházet semestru s předpokládaným odevzdáním a obhajobou práce. Spolu s tématem si student volí i konzultanta práce, na kterého se může v průběhu řešení závěrečné práce obracet s odbornými dotazy apod. Závěrečná práce se obecně zabývá vzděláváním v odpovídajícím všeobecně vzdělávacím předmětu. Rozsah práce bude upřesněn konzultantem a garantem kurzu dle charakteru práce; standardně se předpokládá rozsah 20 normostran vlastního textu. Student obhajuje práci před minimálně tříčlennou komisí, kterou určí garant kurzu. Student odevzdá práci jak v elektronické tak tištěné podobě nejpozději tři týdny před obhajobou práce. Konzultant vypracuje stručný posudek práce a stručný posudek bude vyžadován i od oponenta, kterého určí garant kurzu.

Modulární studium (předměty SP nahrazeny kurzy DVPP)

Vzhledem k tomu, že se jedná o studium při zaměstnání náročné učitelské profese, nabízíme učitelům  možnost vybrané předměty absolvovat formou určených akreditovaných kurzů DVPP (Další Vzdělávání Pedagogických Pracovníků). Kurzy DVPP je možné absolvovat i s předstihem, před vlastním započetím studia rozšiřujícího CŽV. Kurzy nelze uznat, pokud byly absolvovány před více než deseti lety vzhledem k datu podání žádosti o uznání. Samozřejmě lze také absolvovat kurzy DVPP i během studia rozšiřujícího CŽV programu. Studenti CŽV Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu neplatí plnou částku za DVPP kurzy, ale pouze administrativní poplatek. O uznání splnění povinnosti formou DVPP kurzu je potřeba podat žádost na studijní oddělení.

Tabulka záměnnosti předmětů a kurzů DVPP je součástí studijních plánů jednotlivých programů rozšiřujícího studia CŽV. Tato úprava je pro Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu informatika možná již od akademického roku 2021/22, pro obory matematika a fyzika je v plánu od roku 2022/23.

Poplatky za studium 

Poplatky za rozšiřující CŽV stanovuje opatření děkana. Poplatek se hradí na účet: 21210277/0100, variabilní symbol u předmětu Fyzika je 21, u předmětu Informatika je 22 a u předmětu Matematika je 23. Specifický symbol je rodné číslo bez lomítka.

Přihláška ke studiu

Přihlášku do kurzu je možné podat do 15. září kalendářního roku. Přihláška je uvedená na stránce https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/formulare pod nadpisem „Celoživotní vzdělávání“. Spolu s přihláškou je nezbytné dodat doklad o zaplacení úhrady za kurz na příslušný akademický rok a vyplněný formulář Záznam o požární ochraně a bezpečnosti práce pro účastníky CŽV (na stejné stránce jako přihláška). Uchazeč/ka o celoživotní vzdělávání se před návštěvou studijního oddělení rovněž seznámí se všemi řády a předpisy o celoživotním vzdělávání a potvrdí to na studijním oddělení svým podpisem.

Po obdržení všech tří dokladů, odešle studijní oddělení uchazeči/ce dopis o přijetí do kurzu spolu s potvrzením o studiu na příslušný akademický rok.

Přihlášky jsou přijímány do naplnění kapacity kurzu a proto si můžete zarezervovat místo v kurzu na dobu 10 dnů pro vyřízení všech náležitostí a platby. Rezervaci proveďte mailem na adrese pyskova@dekanat.mff.cuni.cz.