Mimořádné studium

V mimořádném studiu dochází od akademického roku 2023/24 k podstatné změně podmínek.

Účel mimořádného studia a podmínky podání přihlášky

Mimořádné studium je zájmový program celoživotního vzdělávání. Účelem mimořádného studia je umožnit zájemcům z řad veřejnosti doplnit a rozšířit si svou kvalifikaci absolvováním jednotlivých předmětů vyučovaných na MFF UK. Účastník celoživotního vzdělávání není studentem podle zákona o vysokých školách.

Mimořádné studium se řídí Řádem celoživotního vzdělávání UK.

Účastníci mimořádného studia si mohou zapsat předměty vyučované na MFF UK v určitém semestru, navštěvovat výuku, skládat zápočty a zkoušky. Zkoušky a zápočty ze zapsaných předmětů musí účastník vykonat nejpozději do konce akademického roku, v jehož průběhu se do mimořádného studia zapsal.

Do mimořádného studia se mohou přihlásit zájemci, kteří mají dokončené alespoň středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou. Mimořádné studium je ale v omezené míře dostupné i studentům posledních ročníků střední školy, kteří by si chtěli vyzkoušet atmosféru a nároky výuky na MFF UK nebo mají specifický zájem o některou odbornou oblast, která se na MFF UK vyučuje.

Zájemce o celoživotní vzdělávání se před podáním přihlášky seznámí se všemi řády a předpisy o celoživotním vzdělávání a s pravidly organizace mimořádného studia na MFF UK uvedenými na této stránce, zejména se způsobem stanovení poplatků, podmínkami zápisu předmětů a se způsobem jejich kontroly.

Přihláška do mimořádného studia

Přihlášku si zájemce může podat během období, kdy probíhá elektronický zápis předmětů do zimního nebo letního semestru (jak pro přednostní tak pro volný zápis). Tato období jsou uvedena v harmonogramu příslušného akademického roku.

Předchozí odstavec se netýká studentů ČVUT a PRG/AI, kteří si zapisují předměty v souladu se smlouvami uzavřenými s MFF UK. Ti mohou podávat přihlášky i před začátkem období pro zápis předmětů.

Formulář pro přihlášku do mimořádného studia je zveřejněn na samostatné stránce.

Do přihlášky zájemce uvede seznam vyučovaných předmětů, o jejichž zápis má zájem. Poplatek je stanoven podle počtu kreditů a jazyka výuky předmětů uvedených na přihlášce (podrobnosti viz níže). Pro zápis předmětů v mimořádném studiu existují různá omezení a pravidla, s nimiž je třeba se před podáním přihlášky seznámit.

V přihlášce zájemce potvrdí, že se seznámil se zásadami Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) v rozsahu školení pro uchazeče o studium a účastníky CŽV.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku spolu s dokladem o zaplacení poplatku zájemce doručí osobně nebo poštou na studijní oddělení, jinak nebude do mimořádného studia zapsán.

Případné dotazy k podání přihlášky posílejte referentce Lucii Šimůnkové, která má tuto agendu na starosti.

Poplatek za mimořádné studium

Výši poplatku a způsob jeho úhrady určuje Opatření děkana č. 9/2023.

Poplatek závisí na počtu zapsaných kreditů a jazyce výuky. Každý kredit výuky v českém jazyce stojí 600 Kč a v anglickém jazyce 2000 Kč. Maximální počet kreditů, které je možné si zapsat v jednom semestru je 30.

Zájemce o mimořádné studium na přihlášce vyznačí počet kreditů jednotlivých předmětů a jazyk jejich výuky, podle toho si spočítá poplatek, který zaplatí způsobem uvedeným v Opatření děkana č. 9/2023.

Zájemci, kteří se nacházejí v obtížné sociální situaci (středoškoláci, osoby ve hmotné nouzi, držitelé průkazu ZP/ZTP) mohou spolu s vyplněnou přihláškou podat žádost o snížení poplatku a doložit obtížnou sociální situaci. V takovém případě jim může být poplatek snížen až o 2/3.

Zájemci, kteří se zapisují do mimořádného studia v rámci smluvní spolupráce MFF UK s externími subjekty (např. vybrané fakulty ČVUT, studenti PRG/AI) poplatek neplatí.

Za anglickojazyčnou výuku se považují předměty vyučované výhradně v anglickém jazyce pro studenty anglickojazyčných programů a výuka cizích jazyků nabízená Katedrou jazykové přípravy (s výjimkou předmětů, které zahrnují pouze zkoušku z angličtiny). Předměty, které jsou určeny pro studenty českojazyčných programů, se považují za českojazyčné, přestože mohou být vyučovány v angličtině.

Zápis předmětů a kontrola podmínek

Pravidla pro zápis předmětů

 1. Zájemce o mimořádné studium je povinen před vyplněním přihlášky zkontrolovat, že předměty uvedené v jeho přihlášce jsou rozvrženy tak, že bude možné se účastnit jejich výuky.
 2. Není povoleno v přihlášce uvést předměty za více než 30 kreditů.
 3. Není povoleno zapisovat si předměty vyučované na jiných fakultách UK.
 4. Zápis do cizojazyčných kursů vyučovaných Katedrou jazykové přípravy vyžaduje předběžný souhlas KJP (ten je nutno přiložit k přihlášce). Toto pravidlo se netýká předmětů, které zahrnují pouze zkoušku z angličtiny, např. NJAZ091.
 5. Zápis do kursů vyučovaných Katedrou tělesné výchovy vyžaduje předběžný souhlas KTV (ten je nutno přiložit k přihlášce).
 6. Další omezení se týkají studentů, kteří jsou zároveň zapsáni v řádných studijních programech (podrobnosti viz níže).

Pro zápis předmětů je nutné splňovat odborné vstupní požadavky (mít znalosti, které předmět předpokládá) a jazykové schopnosti umožňující sledování výuky v tom jazyce, v němž je předmět vyučován. Tyto předpoklady se nekontrolují při podání přihlášky, ale až v první fázi výuky předmětu. V případě důvodných pochybností o splnění jazykových předpokladů může být zájemce při podání přihlášky požádán o doložení jazykových znalostí (čeština či angličtina na úrovni alespoň B2).

Účastníci mimořádného studia si předměty, které mají uvedené v přihlášce, sami zapisují elektronicky do SISu a odpovídají za jejich včasný a správný zápis.

Kontrola podmínek pro zápis předmětů

 1. Pokud si účastník zapíše předměty, které nebyly uvedeny v přihlášce, bude zápis těchto předmětů zrušen.
 2. Vyučující předmětu či paralelky může požádat o zrušení zápisu předmětu účastníka mimořádného studia z následujících důvodů:
  • organizační důvody,
  • nedostatečná kapacita,
  • nesplnění vstupních požadavků pro zápis předmětu,
  • nedostatečná znalost jazyka výuky.

  Žádost o zrušení zápisu předmětu lze podat před termínem provedení kontroly zápisů předmětů (převod předběžných zápisů na závazné). Jakmile je zápis označen jako závazný, zrušit jej nelze.

  Dojde-li ke zrušení zápisu předmětu z těchto důvodů, je účastník o zrušení informován a poplatek za kredity ze zrušených předmětů mu je vrácen na bankovní účet uvedený v přihlášce.

Vracení zaplacených poplatků

Část zaplaceného poplatku lze za určitých okolností vrátit na bankovní účet uvedený v přihlášce. Vracení poplatků se řídí těmito pravidly:

 1. Pokud si účastník nezapíše předmět, který měl uveden v přihlášce, zaplacený poplatek se nevrací.
 2. Pokud se účastník z jakýchkoli důvodů přestane účastnit výuky zapsaných předmětů, poplatek se nevrací.
 3. Pokud zájemce o mimořádné studium do přihlášky uvede předměty, jejichž výuka se v rozvrhu překrývá, zaplacený poplatek se nevrací. Jestliže ale k překryvu dojde až po podání přihlášky důsledkem změny rozvrhu, poplatek za předmět, který není možné v důsledku změny rozvrhu navštěvovat, bude na žádost účastníka vrácen.
 4. Dojde-li ke zrušení zápisu předmětu na žádost vyučujícího (viz bod 2 předchozího odstavce), bude poplatek za zrušené kredity automaticky vrácen.

Podmínky pro souběh řádného a mimořádného studia

Tyto dodatečné podmínky se týkají všech zájemců o mimořádné studium, kteří jsou souběžně zapsáni v dosud neukončeném řádném studiu na MFF UK (včetně přerušeného studia).

Tito zájemci si musejí na přihlášce do mimořádného studia nechat vlastnoručním podpisem potvrdit stanovisko garanta programu (programu, v němž jsou zapsáni k řádnému studiu). Garant se ve stanovisku vyjadřuje k seznamu předmětů uvedených na přihlášce do mimořádného studia.

Studijní plán mimořádného studia těchto účastníků je dále schvalován studijním proděkanem. Povolen bude pouze zápis omezeného počtu předmětů (obvykle jeden nebo dva), jejichž absolvování v rámci řádného studia by vedlo k neúměrnému protahování délky studia. Pokud proděkan neschválí zápis určitého předmětu, je zájemci automaticky vrácena příslušná část zaplaceného poplatku.

Studentům řádného studia důrazně doporučujeme, aby předměty, které si chtějí zapsat v mimořádném studiu, před podáním přihlášky konzultovali s garantem i se studijním proděkanem.

Žádný předmět si nelze zapsat zároveň v řádném i v mimořádném studiu. Pokud bude zjištěno, že některý student si zapsal ten samý předmět souběžně v obou typech studia, bude mu zápis v mimořádném studiu zrušen bez nároku na vrácení poplatku. Zrušení zápisu z těchto důvodů lze provést kdykoli během semestru.

V řádném studiu lze uznat pouze ty předměty z mimořádného studia, které nebyly klasifikovány známkou „dobře“.

Průběh výuky v mimořádném studiu

Účast ve výuce předmětů zapsaných v mimořádném studiu a způsob jejich plnění se řídí přiměřenou aplikací běžných studijních předpisů. V mimořádném studiu nelze využívat výhod vyplývajících ze statusu studenta se speciálními potřebami.