Mimořádné studium

Mimořádné studium se řídí Řádem celoživotního vzdělávání UK. Do mimořádného studia se mohou přihlásit uchazeči jak s vysokoškolským vzděláním, tak i uchazeči s ukončeným středoškolským vzděláním s tím, že se může na základě předchozího souhlasu děkana přihlásit i uchazeč bez ukončeného středoškolského vzdělání, pokud jeho řádně popsané dosavadní studium nebo výsledky takový výjimečný postup odůvodňují.

Podmínkou pro přijetí je doložení znalosti českého nebo slovenského jazyka jedním z následujících způsobů:

  • dokladem o absolvování maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka,
  • dokladem o absolvování alespoň dvouletého studia v českém nebo slovenském jazyce na základní, střední nebo vysoké škole v ČR nebo SR,
  • dokladem o vykonání zkoušky z českého jazyka jako cizího jazyka pro úroveň B1 nebo vyšší.

Zvláštním druhem mimořádného studia jsou kurzy ke zkoušce English for Mathematicians, UNIcert® III. Informace o nich najdete na samostatné stránce.

Posluchači mimořádného studia si mohou zapsat vyučovaný předmět, resp. předměty v daném semestru. Vyžadují-li to kapacitní důvody, může fakulta omezit počet posluchačů, kteří si mohou zapsat daný předmět.

Přihlášku si uchazeč může podat v termínu pro elektronický zápis do ZS nebo LS, který je uveden v harmonogramu příslušného akademického roku.

Předměty, o jejichž studium mají zájem, si posluchači mimořádného studia zapisují elektronicky do SISu sami a odpovídají si za včasný a správný zápis vybraných předmětů. Posluchači chodí na studijní oddělení pouze při podávání přihlášky a ke kontrole splněných povinností. Bez vyplněné přihlášky, dokladu o zaplacení úplaty za mimořádné studium na příslušný semestr či oba semestry (pokud účastník platí najednou částku na celý akademický rok) a vyplněného formuláře Záznam o požární ochraně a bezpečnosti práce pro účastníky CŽV nebude uchazeč k mimořádnému studiu zapsán. Uchazeč o celoživotní vzdělávání se před návštěvou studijního oddělení rovněž seznámí se všemi řády a předpisy o celoživotním vzdělávání.

Formulář přihlášky je zveřejněn na samostatné stránce. Informace o výši a způsobu úhrady poplatku lze získat z Opatření děkana č. 9/2023.

V tomto druhu studia není povinná kontrola splněných povinností, tzn. že záleží na vůli posluchače mimořádného studia, zda bude skládat z předmětů zkoušky a zápočty. Zkoušky a zápočty ze zapsaných předmětů však musí uchazeč vykonat nejpozději do konce akademického roku, na který byl ke studiu přijat a ve kterém si předměty rovněž zapsal.