Průvodce po bakalářské práci

Podle akreditovaných studijních plánů je bakalářské studium na MFF UK zakončeno státní závěrečnou zkouškou, která sestává z ústní části a z obhajoby bakalářské práce. Konkrétní okruhy otázek pro ústní část státní závěrečné zkoušky jednotlivých studijních oborů jsou uvedeny ve studijních plánech. Cílem tohoto textu je poskytnout především studentům základní informace o bakalářské práci, konkrétně o jejím

 • zadání
 • vypracování
 • odevzdání
 • obhajobě.

Informace zde obsažené vycházejí ze Studijního a zkušebního řádu UK, Pravidel pro organizaci studia na MFF UK, Opatření děkana č. 27/2023 – Formální náležitosti závěrečné (tj. bakalářské, magisterské, rigorózní, dizertační) práce, Opatření děkana č. 26/2023 – Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných pracíOpatření rektora č. 72/2017 – Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací.

Zadání

Doporučujeme zadání bakalářské práce uskutečnit na začátku třetího ročníku. Zadávání bakalářských prací se děje prostřednictvím modulu Témata prací ve Studijním informačním systému MFF UK. (Pozn. pro pedagogy: Podrobné technické informace o vypisování prací naleznete zde.) Závěrečná práce musí být, až na výjimky povolené děkanem, v jazyce českém, slovenském nebo anglickém. Pokud je již v zadání práce (viz níže) jazyk práce určen, je nutné práci vypracovat v tomto jazyku (změna je možná pouze se souhlasem děkana); pokud v zadání práce jazyk určen není, je možné jazyk práce zvolit až kdykoli později před odevzdáním práce.

 • Ve zmíněném modulu Témata prací můžete nabízená zadání nových prací, i zadání již obhájených nebo zadaných prací, vyhledávat podle různých kritérií (studijní program, obor, katedra, pedagog, rok vypsání, klíčová slova, aj.).
 • Poté, co najdete zadání práce, které byste rádi řešili ve své bakalářské práci, doporučujeme nejprve kontaktovat pedagoga, který práci vypsal. Při osobním setkání si vzájemně ujasníte potřebné podrobnosti.
 • Pokud mezi nabízenými zadáními bakalářských prací nenajdete žádné vhodné téma, můžete sami aktivně oslovit libovolného pedagoga a navrhnout téma vlastní a domluvit se s ním na zadání bakalářské práce.
 • Mějte na mysli, že práci budete obhajovat před státnicovou komisí na Vašem studijním programu a oboru. Proto doporučujeme vybírat si téma především z nabídky své sekce (tj. studenti matematiky z matematické sekce, ap.); v případě zájmu o téma z nabídky jiné sekce důrazně doporučujeme konzultovat vhodnost tématu s garantem studijního oboru nebo s předsedou patřičné státnicové komise.
 • Na vybranou, dosud nezadanou, práci se přihlásíte jednoduchým kliknutím na tlačítko „Přihlásit“. Pozor – tím Vám ještě není daná práce zadána!
 • Pro dokončení procesu zadání práce je dále třeba, aby Vás vedoucí práce v SISu potvrdil jako tzv. řešitele práce. Před tímto krokem zkontrolujte spolu s ním, že veškeré údaje u práce jsou správně vyplněny (především jméno řešitele, název práce, jazyk práce, studijní program a obor). Pokud se na danou práci přihlásí více studentů, je na vedoucím práce, aby učinil konečné rozhodnutí, kterému z přihlášených studentů bude vypsaná bakalářská práce zadána.
 • Zadání v dalších dvou krocích online schválí vedoucí katedry a garant studijního programu. Tím je celý proces dokončen.

Vypracování

Cílem bakalářské práce je prokázat schopnost samostatné odborné práce. Konkrétní podoba bakalářské práce může mít velmi různý charakter (rešerše, softwarové dílo, důkaz nových poznatků, …), především díky odlišnostem mezi jednotlivými studijními programy a obory. Prezentace původních výsledků je vždy žádoucí, byť ne nezbytná. Některé programově a oborově specifické informace najdete ve studijních plánech, případně na následujícím odkazu: studijní program matematika. Zde uvádíme pouze několik základních informací:

 • Podrobné informace o úpravě bakalářské práce (grafická úprava, členění, způsob citování ap.), včetně několika užitečných doporučení, najdete v samostatném dokumentu Úprava bakalářské práce (podrobný česky, stručný anglicky).
 • Pro sazbu samotné práce doporučujeme použít LaTeXovou šablonu. Jejím použitím si ušetříte řadu starostí se sazbou a dodržením pravidel daných již zmíněným Opatřením děkana č. 27/2023 – Formální náležitosti závěrečné (tj. bakalářské, magisterské, rigorózní, dizertační) práce. Alternativně můžete použít i připravenou šablonu ve formátu rtf, ale patrně se Vám nepodaří docílit po typografické stránce tak kvalitního výsledku.
 • Všechny použité zdroje musejí být řádně citovány, aby nebyly porušeny zásady akademické etiky. Je také nezbytné vyhnout se tvorbě plagiátu: je-li doslova převzat delší souvislý text jiného autora, je nutné ho vymezit uvozovkami nebo jinak vyznačit.
 • Na přední straně desek je třeba uvést nápisy Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Bakalářská práce, jméno a příjmení autora, rok odevzdání, vše v jazyce práce (s výjimkou prací ve slovenštině, u kterých se jméno univerzity, fakulty a katedry nepřekládá).
 • Podle § 47b (3) novely vysokoškolského zákona platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle uvedeného zákona, a to bez ohledu na výsledek obhajoby. Výjimečné situace, kdy je možno vyloučit přílohy práce ze zveřejnění, případně dočasně i práci celou, jsou popsány v čl. 7 Opatření děkana č. 26/2023.

Odevzdávání

Termín odevzdání bakalářské práce je dán harmonogramem akademického roku. Po odevzdání práce proběhne její oponentní posouzení, které je spolu s posudkem vedoucího práce nezbytným podkladem k obhajobě před komisí pro státní závěrečnou zkoušku. Základní pokyny jsou tyto:

 • Bakalářské práce v oblastech vzdělávání Matematika, Fyzika a Učitelství se odevzdává 1 výtisk; v oblasti vzdělávání Informatika se listinná podoba bakalářské práce neodevzdává. Typ vazby je volitelný. Jeden exemplář bakalářské práce v listinné podobě (pokud je vyžadován) odevzdá student před obhajobou předsedovi komise pro obhajobu závěrečné práce.
 • Všechny oblasti vzdělávání odevzdávají dle harmonogramu elektronickou verzi práce do SIS. Podrobné informace naleznete zde a v Opatření rektora č. 72/2017. Doporučuje se, aby velikost práce (včetně příloh) nepřesáhla 850 MB.
 • Pokud odevzdaná práce nesplňuje formální náležitosti dle Opatření děkana č. 27/2023, má se za to, že nebyla odevzdána.
 • Na každou odevzdanou bakalářskou práci musí být vypracován posudek vedoucího a dále posudek oponenta, které shrnou obsah a zhodnotí kvalitu práce z hlediska věcného i formálního. K tomu slouží předtištěný formulář posudku.
 • Vedoucí a oponent odevzdají své posudky předsedovi komise pro státní závěrečné zkoušky prostřednictvím SIS nejpozději pět pracovních dní před obhajobou; technické detaily zde. V SIS jsou posudky přístupné také pro řešitele. Velmi doporučujeme včas se s posudky seznámit, abyste na případné kritické připomínky mohli při obhajobě dobře odpovědět.
 • Student může ze závažných důvodů požádat děkana o změnu zadání závěrečné práce.

Obhajoba

Obhajoba bakalářské práce je součástí státní závěrečné zkoušky. Tato zkouška se zpravidla koná ve třech termínech během akademického roku, totiž v řádném jarním (červen), podzimním (září) a zimním (leden – únor). Čtrnáctidenní období, ve kterém se SZZ budou konat, je uvedeno v harmonogramu akademického roku. Přesné časové určení je nejméně dva týdny předem zveřejněno v SISu. Nezbytným předpokladem pro konání obhajoby (i jiné části SZZ) je kromě včasného přihlášení se také splnění všech podmínek daných studijním plánem patřičného oboru (jako počet získaných kreditů, splnění všech povinných předmětů ap.). Samotné odevzdání bakalářské práce nelze považovat za přihlášení k obhajobě. Je vždy nutné se ještě přihlásit v SIS.

 • Přihlašování se na státní zkoušku nebo její část (např. při opravném termínu) se děje elektronicky prostřednictvím SISu v termínech daných harmonogramem akademického roku; tamtéž jsou dány přesné termíny kontroly splnění studijních povinností.
 • Obhajoba závěrečné práce se skládá ze stručné prezentace práce řešitelem (typicky pomocí projekce nebo posteru), hodnocení oponentem a školitelem, zodpovězení otázek vznesených oponentem, a dále stručné diskuze a odpovědi řešitele na otázky z komise a z pléna; podrobnosti (např. čas na prezentaci) stanoví předseda komise. Některá specifika pro program matematika najdete zde, pro program informatika zde, pro program fyzika zde.
 • Jestliže řešitel práci neobhájí, může ji po doporučení komise buď přepracovat a předložit v některém z následujících termínů, nebo může požádat děkana o zadání nové práce; nové zadání nezakládá nárok na další termíny obhajoby práce.

Přejeme všem úspěšné a zdárné zakončení bakalářského studia na MFF UK!

Garanti studijních programů, předsedové komisí pro státní zkoušky a proděkan pro koncepci studia